Commit 1e0f516d authored by Salvatore Bonaccorso's avatar Salvatore Bonaccorso

Imported Debian patch 1.2-3

parent 5ac0fba3
......@@ -13,3 +13,4 @@ esmtp (1.2-2) unstable; urgency=low
[2] http://bugs.debian.org/405584
-- Salvatore Bonaccorso <salvatore.bonaccorso@gmail.com> Sat, 09 Jan 2010 08:40:19 +0100
esmtp (1.2-3) unstable; urgency=low
* Debconf translation: Updated Vietnamese translation by Clytie Siddall
(Closes: #569307).
* Bump Standards-Version to 3.8.4 (no changes).
* Add a security warning in generated configuration file regarding not
setting the username and password in systemwide configuration file and
refering for details to esmtprc(5) (Closes: #568925).
* Add a trailing newline to the NEWS.Debian file to work around a
apt-listchanges bugs when displaying multiple entries from different
packages. Fixes debian-news-entry-without-blank-line lintian warning.
-- Salvatore Bonaccorso <salvatore.bonaccorso@gmail.com> Fri, 12 Feb 2010 23:23:00 +0100
esmtp (1.2-2) unstable; urgency=low
* New maintainer (Closes: #561302).
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ Priority: extra
Maintainer: Salvatore Bonaccorso <salvatore.bonaccorso@gmail.com>
DM-Upload-Allowed: yes
Build-Depends: debhelper (>= 7.0.50), flex, bison, libesmtp-dev
Standards-Version: 3.8.3
Standards-Version: 3.8.4
Homepage: http://esmtp.sourceforge.net/
Package: esmtp
......
......@@ -55,6 +55,10 @@ echo
echo "# The SMTP host and service (port)"
echo "hostname=$HostName:$HostPort"
echo
echo "# SECURITY WARNING: Do NOT set username and password in the system wide"
echo "# configuration file unless you are the only user of this machine. See"
echo "# esmtprc(5)."
echo
echo "# The user name"
test -z "$UserName" && echo -n "#"
echo "username=$UserName"
......
# Vietnamese Translation for esmtp.
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
#
# Vietnamese Translation for eSMTP.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: esmtp 0.5.1-2\n"
"Project-Id-Version: esmtp 1.2-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: esmtp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-08 22:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-19 21:38+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-11 21:53+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Automatically overwrite configuration files?"
msgstr "Tự động ghi đè lên các tập tin cấu hình không?"
msgstr "Tự động ghi đè lên các tập tin cấu hình ?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"The mail configuration file /etc/esmtprc can be automatically updated on "
"each upgrade with the information supplied to the debconf database. If you "
"do not want this to happen (i.e., you want to maintain control of this file "
"yourself) then unset this option to prevent the program touching this file."
msgstr ""
"Có thể tự động cập nhật tập tin cấu hình thư tin « /etc/esmtprc » vào mỗi lúc "
"nâng cấp, dùng thông tin được cung cấp cho cơ sở dữ liệu debconf. Nếu bạn "
"không muốn nó xảy ra (tức là bạn muốn tự điều khiển tập tin nãy hày) thì hãy "
"hủy đặt tùy chọn này để ngăn cản chương trình đó truy cập tập tin này."
"Tập tin cấu hình thư tín « /etc/esmtprc » cũng có thể được tự động cập nhật "
"mỗi lần nâng cấp, dùng thông tin được cung cấp cho cơ sở dữ liệu debconf. "
"Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này (tức là bạn muốn cứ tự điều khiển "
"tập tin này) thì tắt tuỳ chọn này để ngăn cản chương trình sửa đổi tập tin "
"này."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "SMTP server hostname"
msgid "SMTP server hostname:"
msgstr "Tên máy phục vụ SMTP"
msgstr "Tên máy hỗ trợ trình phục vụ SMTP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "SMTP server port number"
msgid "SMTP server port number:"
msgstr "Sổ hiệu cổng máy phục vụ SMTP"
msgstr "Số thứ tự cổng của trình phục vụ SMTP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Authentication username"
msgid "Authentication username:"
msgstr "Tên người dùng xác thực"
msgstr "Tên người dùng xác thực:"
#. Type: string
#. Description
......@@ -68,8 +62,8 @@ msgid ""
"This is the username to be given to the mailhub if authentication is "
"required by the SMTP server."
msgstr ""
"Đây là tên người dùng sẽ được cung cấp cho thiết bị trung tâm mạng thư tin "
"nếu máy phục vụ SMTP cần thiết xác thực."
"Đây là tên người dùng cần cung cấp cho thiết bị trung tâm mạng thư tin nếu "
"trình phục vụ SMTP yêu cầu xác thực."
#. Type: string
#. Description
......@@ -85,19 +79,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"ĐỪNG lập tên người dùng và mật khẩu trong tập tin cấu hình hệ thống, trừ khi "
"bạn là người dùng duy nhất trên máy này. Trình esmtp không phải chạy với "
"quyền truy cập SUID, thì tập tin cấu hình hệ thống phải cho mọi người quyền "
"đọc. Nếu máy phục vụ SMTP của bạn cần thiết xác thực và bạn không phải là "
"người dùng duy nhất, thì hãy chấp nhận những tùy chọn mặc định trong tập tin "
"cấu hình hệ thống cho gửi thư địa phương, và ghi rõ chi tiết của tài khoản "
"SMTP cá nhân của bạn vào tập tin cấu hình người dùng."
"quyền truy cập SUID, thì tập tin cấu hình hệ thống phải cho mọi người đọc. "
"Nếu trình phục vụ SMTP yêu cầu xác thực và bạn không phải là người dùng duy "
"nhất, hãy chấp nhận những tùy chọn mặc định trong tập tin cấu hình hệ thống "
"để phát thư cục bộ, và ghi rõ chi tiết tài khoản SMTP cá nhân của bạn vào "
"tập tin cấu hình người dùng."
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Authentication password"
msgid "Authentication password:"
msgstr "Mật khẩu xác thực"
msgstr "Mật khẩu xác thực:"
#. Type: password
#. Description
......@@ -106,8 +98,8 @@ msgid ""
"This is the password to be given to the mailhub if authentication is "
"required by the SMTP server."
msgstr ""
"Đây là mật khẩu sẽ được cung cấp cho thiết bị trung tâm mạng thư tin nếu máy "
"phục vụ SMTP cần thiết xác thực."
"Đây là mật khẩu cần cung cấp cho thiết bị trung tâm mạng thư tin nếu trình "
"phục vụ SMTP yêu cầu xác thực."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -136,16 +128,14 @@ msgstr "Có nên dùng phần mở rộng StartTLS hay không."
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Certificate passphrase"
msgid "Certificate passphrase:"
msgstr "Cụm từ mật khẩu chứng nhận"
msgstr "Cụm từ mật khẩu chứng nhận:"
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid " This is the certificate passphrase for the StartTLS extension."
msgstr "Đây là cụm từ mật khẩu cho phần mở rộng StartTLS."
msgstr "Đây là cụm từ mật khẩu chứng nhận cho phần mở rộng StartTLS."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -169,19 +159,14 @@ msgstr "thả thư"
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Mail Delivery Agent"
msgstr "Tác nhân gửi thư tin"
msgstr "Tác nhân phát thư"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "This is the Mail Delivery Agent used for local mail delivery."
msgstr "Đây là tác nhân gửi thư tin được dùng để phân phát thư."
msgstr ""
"Đây là tác nhân phát thư tin được dùng để phân phát thư một cách cục bộ."
#~ msgid "deliver"
#~ msgstr "phân phát"
#~ msgid "enabled, disabled, required"
#~ msgstr "bật, tắt, cần thiết"
#~ msgid "none, procmail, deliver, maildrop"
#~ msgstr "không có, procmail, phân phát, thả thư"
#~ msgstr "phát"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment