Commit d770d28b authored by Petter Reinholdtsen's avatar Petter Reinholdtsen Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (1001 of 1001 strings)
parent 3a570e27
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 18:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-28 01:03+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 14:57+0000\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere-weblate@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"freedombox/plinth/nb/>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -133,10 +133,8 @@ msgstr ""
"Sikkerhetskopier tillater opprettelse og behandling av sikkerhetskopiarkiver."
#: plinth/modules/backups/__init__.py:89
#, fuzzy
#| msgid "Filesystem"
msgid "Root Filesystem"
msgstr "Filsystem"
msgstr "Rotfilsystem"
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
msgid "Archive name"
......@@ -163,17 +161,12 @@ msgstr ""
"sikkerhetskopilageret."
#: plinth/modules/backups/forms.py:42
#, fuzzy
#| msgid "Disks"
msgid "Disk"
msgstr "Disker"
msgstr "Disk"
#: plinth/modules/backups/forms.py:43
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgid "Disk or removable storage where the backup archive will be saved."
msgstr "Disksti til en mappe på denne tjeneren der arkivet vil bli pakket ut."
msgstr "Disk eller flyttbart medium der sikkerhetskopiarkivet vil bli lagret."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:43
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:46
......@@ -181,10 +174,8 @@ msgid "Create archive"
msgstr "Opprett arkiv"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:50
#, fuzzy
#| msgid "Backups"
msgid "Backup archives"
msgstr "Sikkerhetskopier"
msgstr "Sikkerhetskopiarkiver"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:52
msgid "No archives currently exist."
......@@ -210,29 +201,21 @@ msgid "Export"
msgstr "Eksporter"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:86
#, fuzzy
#| msgid "Name for new backup archive."
msgid "Exported backup archives"
msgstr "Navn på nytt sikkerhetskopiarkiv."
msgstr "Eksporterte sikkerhetskopiarkiver"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:88
#, fuzzy
#| msgid "Name for new backup archive."
msgid "No exported backup archives were found."
msgstr "Navn på nytt sikkerhetskopiarkiv."
msgstr "Fant ingen eksporterte sikkerhetskopiarkiver."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:94
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:33
#, fuzzy
#| msgid "Documentation"
msgid "Location"
msgstr "Dokumentasjon"
msgstr "Plassering"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:109
#, fuzzy
#| msgid "reStore"
msgid "Restore"
msgstr "reStore"
msgstr "Tilbakeføring"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:27
msgid "Delete this archive permanently?"
......@@ -255,10 +238,9 @@ msgid "Restore data from this archive?"
msgstr "Gjenopprett data fra dette arkivet?"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:51
#, fuzzy, python-format
#| msgid "Welcome to %(box_name)s!"
#, python-format
msgid "Restore data from %(name)s"
msgstr "Velkommen til %(box_name)s!"
msgstr "Tilbakefør data fra %(name)s"
#: plinth/modules/backups/views.py:56
msgid "Archive created."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment