Commit 8423f639 authored by Šín Martin's avatar Šín Martin Committed by Helge Kreutzmann

Update Czech debconf translation

In attachement there is updated Czech translation (cs.po) for courier
package, please include it.
parent 3718349c
......@@ -4,6 +4,7 @@ courier (1.0.5-3) UNRELEASED; urgency=medium
* Updated debian/copyright
* Updated Spanish po-debconf translation.
* Updated Basque po-debconf translation.
* Updated Czech po-debconf translation. Closes: #921065.
-- Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de> Sat, 02 Feb 2019 12:46:18 +0100
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ Copyright: 2000 Dennis Schoen <dennis@debian.org>
License: GPL-3+
Files: debian/po/cs.po
Copyright: 2009 Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>
Copyright: 2009,2019 Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>
Files: debian/po/da.po
Copyright: 2010 Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>
......
......@@ -2,10 +2,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier 0.53.2-3\n"
"Project-Id-Version: courier 1.0.5-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 20:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-18 13:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-01 13:54+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid "Courier MTA under courier user"
msgstr ""
msgstr "MTA Courier používá uživatele courier"
#. Type: note
#. Description
......@@ -128,6 +128,8 @@ msgid ""
"The Courier MTA packaging has been extensively rewritten and major changes "
"had been done to the default setup of Courier MTA."
msgstr ""
"V Courier MTA byly provedeny rozsáhlé změny a ty se také týkají výchozího "
"nastavení Courier MTA."
#. Type: note
#. Description
......@@ -138,6 +140,10 @@ msgid ""
"group and the permissions on those files are correct, but if you have a non-"
"default setup, you will have to make sure that:"
msgstr ""
"Výchozí uživatel a skupina Courier MTA byla změněna na courier:courier. "
"Tento balíček se pokusí přenastavit všechny soubory tomu správnému uživateli: "
"skupině, ale pokud máte nějaké nestandardní nastavení, budete se muset sami "
"ujistit že:"
#. Type: note
#. Description
......@@ -148,12 +154,17 @@ msgid ""
" + MAILUSER and MAILGROUP settings in /etc/courier/esmtpd is set to\n"
" correct user and group, both has to be set to `courier'."
msgstr ""
" + Všichni vlastníci souborů v /etc/courier a /var/lib/courier\n"
" jsou nastaveny správně.\n"
" + Nastavení MAILUSER a MAILGROUP v /etc/courier/esmtpd je nastaveno\n"
" na toho správného uživatele a skupinu, obojí by mělo být `courier'."
#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid "Encoding for Maildirs changed to Unicode"
msgstr ""
msgstr "Kódování adresářů Maildir se změnilo na Unicode"
#. Type: note
#. Description
......@@ -163,6 +174,9 @@ msgid ""
"uses UTF-8 to encode folder names in Maildirs. This will require a manual "
"conversion of existing directories"
msgstr ""
"Počínaje verzí Courier MTA 1.0, Courier-IMAP 5.0 a SqWebmail 6.0, Courier "
"používá v adresářích Maildir kódování UTF-8. Tato změna vyžaduje ruční "
"převod stávajících adresářů."
#. Type: note
#. Description
......@@ -177,6 +191,14 @@ msgid ""
" updating any custom site mail filtering engine that delivers to\n"
" maildir folders, to reference the correct subdirectory names."
msgstr ""
"Aktualizace verzí nepoužívajících kódování unicode způsobí:\n"
" + Přejmenování stávajících adresářů maildir do kódování unicode (UTF8).\n"
" + Aktualizaci souboru $HOME/Maildir/courierimapsubscribed, ten obsahuje\n"
" seznam přihlášených adresářů IMAP, pokud soubor existuje.\n"
" + Aktualizaci všech emailových filtrů maildrop, $HOME/.mailfilter,\n"
" pokud existují, pro odkazování se na adresáře maildir v kódování unicode; nebo\n"
" k aktualizaci všech vlastních filtrovacích strojů, které doručují \n"
" do adresářů maildir, pro odkazování se na správná jména podadresářů."
#. Type: note
#. Description
......@@ -185,6 +207,8 @@ msgid ""
"Please consult the manpage of maildirmake for more details on converting pre-"
"unicode format maildirs."
msgstr ""
"Pro více informací o konverzi z předchozího kódování adresářů maildir se prosím "
"podívejte na manuálovou stránku programu maildirmake."
#. Type: string
#. Description
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment