...
 
Commits (4)
encfs (1.9.5-1) UNRELEASED; urgency=medium
encfs (1.9.5-1) unstable; urgency=low
* New upstream release
* Dropped linkatomic.patch (merged in upstream)
* Rebuilding with recent libstdc++ (hopefully closes: #898670, #898256)
* sv.po for Debconf update by Jonatan Nyberg (closes: #872651)
-- Eduard Bloch <blade@debian.org> Tue, 29 May 2018 19:37:38 +0200
-- Eduard Bloch <blade@debian.org> Wed, 30 May 2018 17:59:56 +0200
encfs (1.9.2-2) unstable; urgency=low
......
......@@ -5,8 +5,8 @@ Maintainer: Eduard Bloch <blade@debian.org>
Build-Depends: debhelper (>= 9.0), libfuse-dev (>> 2.6), libssl-dev (>> 0.9.8), libtinyxml2-dev, dpkg-dev (>= 1.17), cmake (>> 3.2)
Standards-Version: 3.9.8
Homepage: http://www.arg0.net/encfs
Vcs-Browser: http://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/encfs.git
Vcs-Git: https://alioth.debian.org/anonscm/git/collab-maint/encfs.git
Vcs-Browser: https://salsa.debian.org/debian/encfs
Vcs-Git: https://salsa.debian.org/debian/encfs.git
Package: encfs
Architecture: linux-any kfreebsd-any
......
encfs: package-has-unnecessary-activation-of-ldconfig-trigger
encfs: non-dev-pkg-with-shlib-symlink usr/lib/libencfs.so.6.0.1 usr/lib/libencfs.so
encfs: no-shlibs-control-file usr/lib/libencfs.so.6.0.1
encfs: postinst-must-call-ldconfig usr/lib/libencfs.so.6.0.1
encfs: package-name-doesnt-match-sonames libencfs6
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: encfs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: encfs@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-07 19:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-17 09:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-04-21 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan@autistici.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"Language-Team: \n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
#. Type: error
#. Description
......@@ -28,10 +28,11 @@ msgstr "Encfs säkerhetsinformation"
#. Description
#: ../encfs.templates:1001
msgid "According to a security audit by Taylor Hornby (Defuse Security), the current implementation of Encfs is vulnerable or potentially vulnerable to multiple types of attacks. For example, an attacker with read/write access to encrypted data might lower the decryption complexity for subsequently encrypted data without this being noticed by a legitimate user, or might use timing analysis to deduce information."
msgstr "Enligt en säkerhetsgranskning av Taylor Hornby (Defuse Security), är de nuvarande utföranden av Encfs sårbara eller potentiellt sårbara för flera olika typer av attacker. Till exempel, en angripare med läs-/skrivåtkomst till krypterad data kan sänka dekrypteringskomplexiteten för därefter krypterad data utan att detta uppmärksammas av en legitim användare, eller kan använda timing analys för att härleda information."
msgstr "Enligt en säkerhetsrevision av Taylor Hornby (Defuse Security), är de nuvarande utföranden av Encfs sårbara eller potentiellt sårbara för flera olika typer av attacker. Till exempel kan en angripare med läs/skrivåtkomst till krypterad data sänka dekrypteringskomplexiteten för senare krypterad data utan att detta noteras av en legitim användare eller kan använda tidsanalys för att härleda information."
#. Type: error
#. Description
#: ../encfs.templates:1001
msgid "Until these issues are resolved, encfs should not be considered a safe home for sensitive data in scenarios where such attacks are possible."
msgstr "Tills dessa frågor är lösta, bör encfs inte betraktas som ett säkert hem för känsliga data i situationer där sådana attacker är möjliga."
msgstr "Tills dessa frågor är lösta, bör encfs inte betraktas som ett säkert hem för känslig data i situationer där sådana attacker är möjliga."