Commit 2eb783fb authored by Joost van Baal-Ilić's avatar Joost van Baal-Ilić

da.po: Danish, by Joe Dalton. Closes: #849965

parent 9ef7315c
......@@ -16,7 +16,7 @@ publicfile-installer (0.13) UNRELEASED; urgency=medium
- sv.po: Swedish, by Jonatan Nyberg. Closes: #823657
- de.po: German, by Chris Leick. Closes: #843767
- pt.po: Portuguese, by Américo Monteiro. Closes: #849133
- FIXME da.po: Danish #849965
- da.po: Danish, by Joe Dalton. Closes: #849965
- FIXME nl.po: Dutch #850736
- FIXME it.po: Italian #872746
* FIXME #793939 [n| | ] [publicfile-installer] publicfile-installer: [debconf_rewrite] Debconf templates and debian/control review proposal
......
# Danish translation publicfile-installer.
# Copyright (C) 2015 publicfile-installer og nedenstående oversættere.
# Copyright (C) 2017 publicfile-installer og nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the publicfile-installer package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2015.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2015, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: publicfile-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: publicfile-installer@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-07 07:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-23 17:30+01:00\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-18 21:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-01 10:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
......@@ -18,37 +18,42 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#: ../templates:1001
msgid "Download and build publicfile now?"
msgstr "Hent og byg publicfile nu?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please choose whether publicfile should be downloaded and built now."
msgstr "Vælg venligst om publicfile skal hentes og bygges nu."
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please choose whether publicfile should be downloaded and built now. If you "
"choose not to do this now, you can perform the actions manually later, by "
"running the \"get-publicfile\" command (as an unpriviliged user, not as "
"root) and following the instructions."
msgstr ""
"Vælg venligst om publicfile skal hentes og bygges nu. Hvis du vælger ikke "
"at gøre dette nu, så kan du udføre handlingen manuelt senere, ved at afvikle "
"kommandoen »get-publicfile« (som en upriviligeret bruger, ikke som root) "
"og følge instruktionerne."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#: ../templates:1001
msgid ""
"Alternatively you can do it manually later by running the command \"get-"
"publicfile\" and following the instructions. This has the advantage that it "
"can be run as an unprivileged user, avoiding the security risks of "
"performing the build as root."
"If you choose to download and build publicfile now, both these actions will "
"be performed as root. For security-aware sites, this might be not "
"appropriate."
msgstr ""
"Alternativt kan du gøre det senere ved at køre kommandoen »get-publicfile« "
"og følge instruktionerne. Dette har den fordel, at publicfile kan køres "
"som en bruger uden privilegier, og dermed undgås sikkerhedsrisici ved at "
"udføre bygningen som root."
"Hvis du vælger at hente og bygge publicfile nu, så vil begge disse handlinger "
"bliver udført som root. Af sikkerhedsmæssige årsager, kan dette være "
"upassende."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#: ../templates:1001
msgid ""
"Once the software has been built, run the command \"install-publicfile\" (as "
"Once the software has been built, run the \"install-publicfile\" command (as "
"root) to install the package."
msgstr ""
"Når programmet er blevet bygget, køres kommandoen »install-publicfile« (som "
"Når programmet er blevet bygget, afvikles kommandoen »install-publicfile« (som "
"root) for at installere pakken."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment