Upgrading to GitLab 12.1.0.

.travis.yml 402 Bytes