glpeces.pro 13.1 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# #####################################################################
# Automatically generated by qmake (2.01a) dv. ag. 14 16:53:17 2009
# #####################################################################
TEMPLATE = app
TARGET = glpeces
CONFIG += warn_on \
  release
#QT += svg \
  # network \
 #  testlib
11 12
QT += widgets

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
DEPENDPATH += . \
  scr 
INCLUDEPATH += . \
  scr 
MOC_DIR = build
OBJECTS_DIR = build
RCC_DIR = build
UI_DIR = build

# Input
HEADERS += scr/configuracio.h \
  scr/constants.h \
  scr/funcions.h \
  scr/rellotge.h \
  scr/creaconcurs.h \
  scr/desafigura.h \
  scr/frmPrincipal.h \
  scr/conjuntpeces.h \
  scr/peca.h \
  scr/comprovafigures.h
FORMS += scr/frmDesaFigura.ui
SOURCES += scr/main.cpp \
  scr/configuracio.cpp \
  scr/funcions.cpp \
  scr/rellotge.cpp \
  scr/creaconcurs.cpp \
  scr/desafigura.cpp \
  scr/frmPrincipal.cpp \
  scr/conjuntpeces.cpp \
  scr/peca.cpp \
  scr/comprovafigures.cpp

unix:!macx { 
  isEmpty(PREFIX):PREFIX = /usr
  target.path = $$PREFIX/games/
  man.path = $$PREFIX/share/man/man6/
  man.files = menu/glpeces.6.gz
  
  # això només que garantir que s'eliminen els directoris amb uninstall
  help.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/
  help.files = help
  icons.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/images
  icons.files = images/*
  
  # mandir.path=$$PREFIX/share/man/
  # mandir.files=build/*
  help_img.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/imatges/
  help_img.files = help/imatges/*
  help_ca.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/ca/html/
  help_ca.files = help/ca/html/*
  help_ca_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/ca/
  help_ca_index.files = help/ca/index.html
  help_es_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/es/
  help_es_index.files = help/es/index.html
  help_es.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/es/html/
  help_es.files = help/es/html/*
  help_it_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/it/
  help_it_index.files = help/it/index.html
  help_it.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/it/html/
  help_it.files = help/it/html/*
  help_fr_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/fr/
  help_fr_index.files = help/fr/index.html
  help_fr.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/fr/html/
  help_fr.files = help/fr/html/*
  help_en_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/en/
  help_en_index.files = help/en/index.html
  help_en.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/en/html/
  help_en.files = help/en/html/*
  help_pt_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/pt/
  help_pt_index.files = help/pt/index.html
  help_pt.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/pt/html/
  help_pt.files = help/pt/html/*
  help_gl_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/gl/
  help_gl_index.files = help/gl/index.html
  help_gl.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/gl/html/
  help_gl.files = help/gl/html/*
  help_index.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/help/
  help_index.files = help/index.html
  figures.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/figures/
  figures.files = fig/*
  locales.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/locales/
  locales.files = locales/*
  ## Versió 5.0: dades per a la generació de figures
  # A Debian van a un paquet separat
  auto.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/auto/
  auto.files = auto/*
  
  menu.path = $$PREFIX/share/menu/
  menu.files = menu/glpeces
  desktop.path = $$PREFIX/share/applications/
  desktop.files = menu/glpeces.desktop
  pixmaps.path = $$PREFIX/share/pixmaps/
  pixmaps.files = ./glpeces.xpm
  
  icon.path = $$PREFIX/share/games/glpeces/
  icon.files = ./glpeces.xpm
  INSTALLS += help_ca \
    help_ca_index \
    help_es \
    help_es_index \
    help_en \
    help_en_index \
    help_fr \
    help_fr_index \
    help_it \
    help_it_index \
    help_gl \
    help_gl_index \
    help_pt \
    help_pt_index \
    help_img \
    help_index \
    help \
    figures \
    locales \
    auto \
    desktop \
    pixmaps \
    icon \
    icons \
    man \
    menu \
    target
}
################################
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
# Els següents parells de peces tenen codis distints
# però són la mateixa peça; 23-32, 22-34, 36-64
# A windows xp cal modificar el tema de la traducció
# dels diàlegs Qt (que no funciona amb windows 8)
# A windows 8 cal modificar els includes de Qt
# A Mac, la càrrega de la configuració de la pantalla principal
# no funciona
#
# v. 5.2
#
# 17/01/16
# Migrat a Qt 5
#
# 31610 figures (+7215)
# A les versions anteriors hi havia un error en el càlcul
# del nombre de figures (era menor del que posava)
#
# Afegides dades per a la generació de figures dels tangram
# Hexagrama, Peces 7 I, vuit elements,rectangular, Peces 9, peces 10 i peces 11
# (a més del nou tangram hexagonal).
# Només queden 10 tipus de tangram sense aquesta funcionalitat.
#
# 11/12/15
# Afegida l'extensió als noms dels arxius del resultat de la
# comparació de figures
#
# 03/12/15
# En haver fer una cerca de figures semblants en el formulari
# de noves figures, quan es mostren els parells de figures semblants,
# també es mostren les figures en els dos quadres petits per facilitar
# la comparació.
# A més, en seleccionar alguna figura de l'arbre i tornar a clicar
# els botons per mostrar figures semblants, no es posava en verd
# la figura comparada.
# El percentatge mínim de coincidència és 95.0
#
# 11/11/15
# Nou sistema de cerca de figures semblants que permet (amb limitacions)
# cerca semblances per rotació. Està incorporat al formulari principal
# i al de comprovació de noves figures. Hi ha un parell de procediments
# comuns en el mòdul de funcions. El procediment és ara més ràpid
# (però dona molts de falsos positius).
#
# 16/10/15
# El filtre de selecció d'arxius de figures s'ha fet únic per mostrar
# simultàneament tots els arxius d'un joc
#
# 03/10/15
# El missatgeBox que demana si es vol desar les dades de les figures semblants
# després d'una recerca (ComprovaFigures::desaDadesCercaFigures()), quedava en
# segon pla (i invisible) si es clicava sobre el formulari ComprovaFigures).
#
# 19/09/15
# Activada la generació de figures a l'atzar sense dades de suport.
# Només per als nivells 1 i 2 i per aquells jocs que funciona be.
#
# 12/09/15
# Nova funció seleccioIdiomaQt per què en canviar el llenguatge de
# l'aplicació també canvii el dels formularis predefinits de Qt.
# ...quan es torna a canviar a l'anglès, no hi ha manera que es carregui
# novament aquest idioma.
# Eliminades totes les constants de tipus de tangram.
#
# 01/09/15
# Nou tangram hexagonal, derivat del tangram hexagram
# i vuit elements.
#
# 24/08/15
# A les dades del tangram Armonigrama, faltaven les de
# dues peces (3 i 13). Hi havia algun error més en les dades.
# El nou procediment generaFiguresMassiuAtzar_ComprovaCompactacio() comprova
# si hi ha peces aïllades en les figures generades a l'atzar.
#
# 10/08/15 Reduït el nombre de linies dels arxius
# de dades de col·locació de les peces. Les col·locacions es
# "dupliquen" per codi.
#
# 25/07/15
# Les peces de les figures del formulari de comprovació de figures
# generades a l'atzar es podien manipular. Cal recordar que si es fa
# servir el procediment ConjuntPeces::colocaPeces(QString dades), a continuació
# cal executar el procediment conjuntDeMostra() si es un conjunt de mostra.
#
# 03/07/15
# Hi havia alguns errors en les dades dels arxius .aut
# que feien que la lectura de les linies de dades fos incorrecte.
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
# 20/02/15
# Millorada la presentació inicial en engegar-se
# el programa
#
# 13/02/15
# La generació de figures a l'atzar queda desactivada fins
# que es millori
#
# 22/02/15
# versió 5.1
#
# Numero total de figures: 24395
# 17/06/14
# Canviat el sistema de renumeració de comprovafigures:
# Ara assigna número amb qualsevol nom de figura
# Revisades totes les figures automàtiques per eliminar
# les que tenien imperfeccions.
# 08/06/14
# La previsió de temps restant en la comprovació de noves figures
# només es fa a partir del 49 % de les comprovacions realitzades.
# Així la previsió és més fiable
# 11/05/14
# Eliminada l'opció de comprovació de noves versions
# degut a què no funciona amb sourceforge.net
# Eliminat l'arxiu resources.qrc que ja no es fa servir
# per res.
# La selecció del directori "fig" del procediment
# formulariPrincipal::carregaFiguresProgramaSlot() no funcionava
# correctament
#
# 10/05/14
# Reestruturat el codi per migra al sistema
# cmake. Es mantindran els dos sistemes de compilació
# (qmake i cmake)
#
# 26/04/14
# Recalculades les peces 79 i 80 (peces del nou)
# El centre de gir no era correcte!
#
# possibles dades errònies a peces regulus
# 26/04/14
# Hi havia un error en el procés de marcar amb
# color les figures repetides (en el formulari
# comprovafigures.afegeixFiguraSemblant())
#
# 25/04/14
# Millorat el filtre per desar i carregar arxius de
# figures.
#
# 24/04/14
# El programa selecciona el nivell de dificultat
# en el formulari per desar noves figures
# En el formulari de comprovació de noves figures,
# es pot marcar per eliminar una figura amb un doble
# clic
#
# 02/03/14
# Modificat el comportament dels clics sobre
# les peces per permetre fer servir només
# un botó (funcions tàctils). S'ha afegit
# un botó a la barra d'eines per la simetria.
#
#
#
#
# 02/03/14
# Actualizades les adreces web del programa
# (de mallorcaweb a sourceforge)
#
# Març 2012
# Publicada la versió 5.0
# Numero total de figures: 18677
#
# 18/01/12
# Afegida la funció de personalització
# dels colors de les peces
#
# 15/12/11
# Canviat l'icone de l'aplicació
# Afegida la funció Peca.aferraPeca2()
# per "aferrar" les peces pels costats.
#
# 27/11/11
# - Canviada la funció void CreaConcurs::concursAtzarSlot()
# degut a un canvi a les Qt
#
# 16/11/11
# Afegit el nou tangram (codi 39) amb 16 triangles
# petits del tangram clàssic
#
# 28/10/11
# - Nova opció de menú pels agraïments
# (obri un html que també te l'índex
#  de l'ajuda. S'ha eliminat això
# del formulari de crèdits
# - Afegides unes 200 figures noves
# 7511 en total
# - Ajuda en francés completament revisada
#  (per Philippe Moutou)
#
# 26/10/11
# Nova funció per comprovar la versió
# del programa formulariPrincipal::comprovaVersioSlot()
#
#
# 15/10/11
# Canviada la funció peca::pecaSuperposada()
# i afegida a tot arreu per fer que les peces
# «xoquin» entre elles
#
# 10/10/11
# formulariPrincipal::cercaFiguraSlot()
# En fer Ctrl+F o bé amb l'opció del menú
# a vegades no sortia el dialeg de progres.
#
#
# 23/07/11
# Modificat Peca::mouseMoveEvent per solucionar el problema
# de "perdre" la peça en fer moviments ràpids.
#
# 21/04/11
# Modificada la funció funcions.directoriLinux() per a què
# puguin coexistir l'aplicació instal·lada i el codi
# font. També s'ha eliminat 3 constants innecessaries
#
# v. 4.1
#
# 12/03/11
# Variable per contar les figures
# Descomentar etiquetes //Numero de figures
#
# 10/03/11
# Nova funció de pausa del joc
#
# 03/03/11
# Afegit el nou tangram rectangular
#
# 02/03/11
# Afegit el nou tangram Armonigrama
#
# 01/03/11
# Afegit el nou tangram 12
# i tangram 5 II
# La barra de botons ja no es
# pot moure.
#
# 28/02/11
# Afegit el nou tangram dels
# vuit elements.
# Per afegir un tangram cal seguir
# les etiquetes "NOU TANGRAM"
#
# 27/02/11
# Formulari principal redimensionable
# Es conserva les dimensions en tancar.
#
# 26/02/11
# Simplificat el procediment de creació
# de les peces
#
# 23/02/11
# Simplificat el procediment
# Configuracio::canviaTipusTangram i eliminades
# les constants corresponents
#
# 22/02/11
# Una de les peces del tangram circular 10, "penjava"
#  el programa en el proced. Peca::puntsSolucio().
#  Aquest error està en la versió 4.0.2 distribuïda.
#
# 20/02/11
# En elegir un tipus de tangram, inicialment les peces
#  es col·loquen en la figura que "genera" el tangram
#  (proced. formulariPrincipal::figuraInicialTangram)
#
# 14/02/11
# Simplificat el procediment ConjuntPeces::creaConjunt
#
# 13/02/11
# *Les accions dels tipus de tangram es creen en temps
#  d'execució.
# *Eliminats els icones dels tipus de tangram del resources.qrc
#
# 28/01/11
# Ara l'usuari pot "jugar" amb una figura ja resolta per millorar
# el % de la solució i desar la millor opció
#
# v. 4.0.2
# * Afegit el brasileiro (Adriano Rafael Gomes <adrianorg@gmail.com>)
#  i la revisó de l'alemany (Erik Pfannenstein <DebianIgnatz@gmx.de>
#   i italià (Vincenzo Campanella <vinz65@gmail.com>).
# * Afegit la funció de conservar la solució de les figures resoltes
#  per l'usuari. Amb un doble clic sobre el nom de la figura
#  ja resolta, és possible eliminar les dades de la solució (però
#  no la marca de figura resolta). Suggerimente de
#  Ernesto Mediavilla del Río <lehmer5@gmail.com>
# * Solucionat el tema de la col·locació de la primer peça
#  en el nivell infantil (en el primer intent, la peça no es
#  col·locava.
# * Afegides preguntes a l'usuari abans d'eliminar els records.
# * Afegits més punts de control en la comprovació de la
#   solució
################################