Commit 34b6b723 authored by Ivan Masár's avatar Ivan Masár

[INTL:sk] Slovak translation update

parent 769a664b
......@@ -126,7 +126,7 @@ msgid ""
"sources. You will find more information describing how to obtain the sources "
"of this document in <xref linkend=\"sources\"/>."
msgstr ""
"Oceňujeme a posmeľujeme zadávanie hlásení so záplatami zdrojových súbrov "
"Oceňujeme a posmeľujeme zadávanie hlásení so záplatami zdrojových súborov "
"tohto dokumentu. Ďalšie informácie o tom ako získať zdrojové súbory tohto "
"dokumentu popisuje <xref linkend=\"sources\"/>."
......
......@@ -559,7 +559,7 @@ msgid ""
"subsections."
msgstr ""
"Existujú niektoré balíky, pre ktoré Debian nemôže sľúbiť poskytovanie "
"minimálných spätných portov v prípade bezpečnostných problémov. Tieto sú "
"minimálnych spätných portov v prípade bezpečnostných problémov. Tieto sú "
"popísané v nasledovných častiach."
#. type: Content of: <chapter><section><para>
......@@ -701,7 +701,7 @@ msgid ""
"\">OpenSSH documentation</ulink> for more information."
msgstr ""
"Ďalšie informácie nájdete v <ulink url=\"http://www.openssh.com/legacy.html\""
">dokumentácii OpenSSH documentation</ulink>."
">dokumentácii OpenSSH</ulink>."
#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:438
......
......@@ -1030,7 +1030,7 @@ msgid ""
"mirror-eg;</literal>. If you inspect that mirror with a web browser, you "
"will notice that the main directories are organized like this:"
msgstr ""
"Napríkad predpokladajme, že vaše najbližšie zrkadlo Debianu je <literal>&url-"
"Napríklad predpokladajme, že vaše najbližšie zrkadlo Debianu je <literal>&url-"
"debian-mirror-eg;</literal>. Keď sa na toto zrkadlo pozriete svojim webovým "
"prehliadačom, všimnete si, že adresáre sú organizované nasledovne:"
......@@ -1512,7 +1512,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Odstráňte zabudnuté balíky. Ak ste použili <command>aptitude</command> na "
"ručnú inštaláciu balíkov v &oldreleasename;, bude si pamätať tieto ručne "
"nainštalované balíky a dokáže ich označiť ako nadbytočné balíky nainštalovné "
"nainštalované balíky a dokáže ich označiť ako nadbytočné balíky nainštalované "
"iba ako závislosti, ktoré už nie sú potrebné, ak bol balík odstránený. "
"Neoznačia na odstránenie balíky, ktoré ste nainštalovali ručne. Ak chcete "
"odstrániť automaticky nainštalované balíky, ktoré sa už nepoužívajú, "
......
......@@ -640,7 +640,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"MariaDB je teraz predvoleným variantom MySQL v Debiane, vo verzii 10.1. "
"Vydanie &releasename; zavádza nový mechanizmus zmeny predvoleného variantu "
"pomocou metabalíkov vytorených zo zdrojového balíka <systemitem role=\""
"pomocou metabalíkov vytvorených zo zdrojového balíka <systemitem role=\""
"package\">mysql-defaults</systemitem>. Napríklad nainštalovaním metabalíka <"
"systemitem role=\"package\">default-mysql-server</systemitem> nainštalujte <"
"systemitem role=\"package\">mariadb-server-10.1</systemitem>. Používateľom, "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment