Commit ac3986ae authored by Ana Guerrero López's avatar Ana Guerrero López

small format fixes

parent 18416b23
......@@ -7,10 +7,10 @@ Lang: ro
Translator: Nicolae Crefelean
Status: published
![Debian är 25 år av Angelo Rosa](|filename|/images/debian25years.png)
![Debian a împlinit 25 de ani, de Angelo Rosa](|filename|/images/debian25years.png)
Când răposatul Ian Murdock a anunțat acum 25 de ani, în comp.os.linux.development,
„finalizarea iminentă a unei lansări complet noi Linux, [...] Lansarea Debian Linux”,
*„finalizarea iminentă a unei lansări complet noi Linux, [...] Lansarea Debian Linux”*,
nimeni nu s-ar fi așteptat ca „Lansarea Debian Linux” să devină ceea ce știm astăzi ca
Proiectul Debian, unul dintre cele mel mari și influente proiecte de software liber.
Principalul său produs este Debian, un sistem de operare (SO) liber pentru calculatorul dvs.,
......@@ -32,7 +32,7 @@ remedii pentru acestea, au încărcat pachete, au actualizat traduceri, au creat
au organizat evenimente despre Debian, au actualizat saitul, i-au învățat pe alții
cum să folosească Debian și au create sute de derivate.
Să cinstim pentru încă 25 de ani - și sperăm la cât mai mulți!
**Să cinstim pentru încă 25 de ani - și sperăm la cât mai mulți!**
[Contractul Social Debian]: https://www.debian.org/social_contract
[Ghidul pentru Software-ul Liber Debian]: https://www.debian.org/social_contract#guidelines
......
Title: Debian — 25 лет (и будет больше!)
Slug: debian-is-25
Date: 2018-08-16 8:50
Author: Ana Guerrero Lopez (текст) и Angelo Rosa (графика)
Author: Ana Guerrero Lopez
Tags: debian, birthday
Lang: ru
Translator: Andrej Shadura
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment