Commit 115c2bcf authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

Synced with English. Added a11y info.

CVS version numbers

norwegian/Bugs/Developer.wml: 1.26 -> 1.27
parent 33ca549a
#use wml::debian::template title="Debians feilrapportsystem — utviklerinfo" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.98" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.99" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Tollef Fog Heen (tfheen@debian.org)
# Oppdatert 2001-12-29 av Tor Slettnes (tor@slett.net)
# Oppdatert 2010-08-23 av Cato Auestad <bleakgadfly@fsfe.org>
......@@ -321,7 +321,7 @@
<dt><code>d-i</code></dt>
<dd>
Denne feilen er relevant til utviklingen av debian-installer. Det
Denne feilen er relevant for utviklingen av debian-installer. Det
er forventet at denne vil bli brukt når feilen påvirker utvikling
av installasjonsprogrammet, men ikke når feilen er innsendt mot en
pakke som påvirker installasjonsprogrammet direkte.</dd>
......@@ -332,11 +332,15 @@
<dt><code>lfs</code></dt>
<dd>
Denne feilen påvirker støtte for store filer (over 2 gigabytes).</dd>
Denne feilen påvirker støtte for store filer (over 2 GB).</dd>
<dt><code>l10n</code></dt>
<dd>
Denne feilen er relevant lokalisering av pakken.</dd>
Denne feilen er relevant for lokalisering av pakken.</dd>
<dt><code>a11y</code></dt>
<dd>
Denne feilen er relevant for pakkens tilgjengelighet.</dd>
<dt><bts_release_tags></dt>
<dd>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment