Commit 22a55118 authored by Aurelian Melinte's avatar Aurelian Melinte

sync with EN 1.57

CVS version numbers

romanian/donations.wml: 1.44 -> 1.45
parent 29605063
#use wml::debian::translation-check translation="1.57"
#use wml::debian::translation-check translation="1.59"
#use wml::debian::template title="Donaţii pentru programe de interes public"
<UL>
<LI><a href="#money_donations">Donaţii în bani</a><BR>
<LI><a href="#equipment_donations">Donaţii de echipamente şi servicii</a><BR>
<LI><a href="#money_donations">Donaţii în bani</a></li>
<LI><a href="#equipment_donations">Donaţii de echipamente şi servicii</a></li>
</UL>
<h2 id="money_donations">Donaţii în bani</h2>
......@@ -33,6 +33,19 @@ care poate exista.
că specificaţi că banii sunt pentru Debian. Deoarece Debian este o
organizaţie non-profit, putem elibera chitanţe pentru scutirea de taxe.
<p>În unele părţi ale lumii poate este mai uşor să donaţi la
una dintre organizaţiile partenere cu Software in the Public Interest
(vedeţi pagina <a href="http://www.spi-inc.org/donations">de donaţii către SPI</a>
pentru informaţii la zi):
<ul>
<li>Europe: <a href="http://www.ffis.de/Verein/spi-en.html">\
Verein zur Förderung Freier Informationen und Software e.V.</a>
(ffis) in Germany</li>
<li>Italy: <a href="http://www.softwarelibero.it/news/20030719-01.shtml">\
Associazione Software Libero</a></li>
</ul>
<h2 id="equipment_donations">Donaţii de echipamente şi servicii</h2>
<P>Datorită micului buget de care Debian dispune, nu este posibil, în prezent,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment