Commit 26ae5fa9 authored by Wouter Verhelst's avatar Wouter Verhelst

Translate FOSDEM event page to Dutch

CVS version numbers

dutch/events/2009/0207-fosdem.wml: INITIAL -> 1.1 
dutch/events/2009/Makefile: INITIAL -> 1.1 
dutch/events/2009/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent a1de2b6a
<define-tag abbr>FOSDEM09</define-tag>
<define-tag year>2009</define-tag>
<define-tag pagetitle>Free and Open Source Developers' European Meeting</define-tag>
<define-tag where>Brussel, België</define-tag>
<define-tag startdate>2009-02-06</define-tag>
<define-tag enddate>2009-02-07</define-tag>
<define-tag infolink>http://www.fosdem.org/</define-tag>
<define-tag coord><a href="mailto:wouter@debian.org">Wouter Verhelst</a></define-tag>
<define-tag intro>
<p>FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) is een
gratis en niet-commerciëel event voor de community, door de community.
Haar doel is om Vrije en Open Source-developers en communities een
plaats aan te bieden waar ze kunnen samenkomen om:</p>
<ul>
<li>kennis te maken met andere ontwikkelaars en projecten,</li>
<li>geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen in de Vrije en
Open Source-wereld,</li>
<li>interessante presentaties, die in grote conferentieruimtes gehouden
worden door projectleiders en medewerkers van Vrije en Open
Source-projecten, over verschillende onderwerpen,</li>
<li>en om de ontwikkeling en de voordelen van Vrije en Open
Source-oplossingen te promoten.</li>
</ul>
</define-tag>
<define-tag involve>
<p>zowel een Developer's Room waar presentaties gehouden kunnen worden
gedurende het hele weekend, en een stand, werden aangevraagd.</p>
</define-tag>
#use wml::debian::event
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
# $Id$
#Related Links here (free form)
<ul>
<li><a href='http://www.fosdem.org'>de officiële FOSDEM website</a></li>
<li><a href="http://lists.debian.org/debian-events-eu/">Debian-events-eu
mailinglijst</a></li>
</ul>
include $(subst webwml/dutch,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
<define-tag pagetitle>Evenementen in 2007</define-tag>
#use wml::debian::template title="Evenementen in 2007"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
# Last Translation update by $Author$
# Last Translation update at $Date$
<:= get_recent_list ( '.', '0', '$(ENGLISHDIR)/events/2007', 'table', '\d+.*' ) :>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment