Commit 37c37b0e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2008/dsa-1666.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2008/dsa-1667.wml: INITIAL -> 1.1
parent 7429d37b
<define-tag description>flere srbarheder</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere srbarheder er opdaget i GNOME's XML-bibliotek. Projektet Common
Vulnerabilities and Exposures har registreret flgende problemer:</p>
<ul>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-4225">CVE-2008-4225</a>
<p>Drew Yao opdagede at manglende fornuftighedskontrol af inddata i
funktionen xmlBufferResize() mske kunne fre til en uendelig lkke,
medfrende lammelsesangreb (denial of service).</p></li>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-4226">CVE-2008-4226</a>
<p>Drew Yao opdagede at et heltalsoverlb i funktionen
xmlSAX2Characters() mske kunne fre til lammelsesangreb eller
udfrelse af vilkrlig kode.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (etch), er disse problemer rettet i
version 2.6.27.dfsg-6.</p>
<p>I denkommende stabile distribution (lenny) og i den ustabile
distribution (sid), er disse problemer rettet i
version 2.6.32.dfsg-5.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libxml2-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2008/dsa-1666.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" mindelta="1"
<define-tag description>flere srbarheder</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere srbarheder er opdaget i fortolkeren af Python-sproget. Projektet
Common Vulnerabilities and Exposures har registreret flgende problemer:</p>
<ul>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-2315">CVE-2008-2315</a>
<p>David Remahl opdagede flere heltalsoverlb i modulerne stringobject,
unicodeobject, bufferobject, longobject, tupleobject, stropmodule,
gcmodule og mmapmodule.</p></li>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-3142">CVE-2008-3142</a>
<p>Justin Ferguson opdagede at ukorrekt hukommelsesallokering i funktionen
unicode_resize() kunne fre til bufferoverlb.</p></li>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-3143">CVE-2008-3143</a>
<p>Flere heltalsoverlb er opdaget i forskellige af Pythons
kernemoduler.</p></li>
<li><a href="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-3144">CVE-2008-3144</a>
<p>Flere heltalsoverlb er opdaget i funktionen PyOS_vsnprintf().</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (etch), er disse problemer rettet i
version 2.4.4-3+etch2.</p>
<p>I den ustabile distribution (sid) og i den kommende stabile
distribution (lenny), er disse problemer rettet i
version 2.4.5-5.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine python2.4-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2008/dsa-1667.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" mindelta="1"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment