Commit 3b89b930 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English 1.22

CVS version numbers

swedish/ports/hurd/index.wml: 1.25 -> 1.26
parent f8bbbce8
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
<h1>Debian GNU/Hurd</h1>
......@@ -19,7 +19,8 @@ server- och skrivbordsplattform.
<p>
Hurd är under <a href="hurd-devel">aktiv utveckling</a>, men erbjuder inte den
prestanda och stabilitet som kan förväntas från ett produktionssystem.
Dessutom finns ungefär bara vartannat Debianpaket anpassat till GNU/Hurd.
Dessutom finns ungefär bara tre fjärdedelar av alla Debianpaket anpassade till
GNU/Hurd.
Det finns fortfarande en del arbete som måste utföras innan vi kan släppa en
produkt, se <a href=https://wiki.debian.org/Debian_GNU/Hurd>att göra-listan</a>.
</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment