Commit 4044eea4 authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

Added Norwegian version of Buster release info.

CVS version numbers

norwegian/releases/buster/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 06db2ac6
#use wml::debian::template title="Debian “buster”-utgivelsesinformasjon"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/buster/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
<if-stable-release release="buster">
<p>
Debian <current_release_buster> ble utgitt <current_release_date_buster>.
<ifneq "10.0" "<current_release>"
"Debian 10.0 ble først utgitt <:=spokendate('XXXX-XX-XX'):>."
/>
Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår
<a href="$(HOME)/News/XXXX/XXXXXXXX">pressemelding</a> og i
<a href="releasenotes">utgivelsesmerknadene</a>.
</p>
<p>
For å få tak og installere Debian, se siden med
<a href="debian-installer/">installasjonsinformasjon</a> og
<a href="installmanual">installasjonshåndboken</a>.
For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i
<a href="releasenotes">utgivelsesmerknadene</a>.
</p>
<p>Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:</p>
<ul>
<:
foreach $arch (@arches) {
print "<li><a href=\"$(HOME)/ports/$arch/\">$arches{$arch}</a>\n";
}
:>
</ul>
<p>
I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgaven selvom
den er erklært <em>stabil</em>. Vi har lagd <a href="errata">en list med de
viktigste kjente problemene</a>, og du kan alltid
<a href="reportingbugs">rapportere andre problemer</a> til oss.
</p>
<p>
Sist, men ikke minst, har vi en liste med <a href="credits">folk som har
sørget for at denne utgaven ble utgitt</a>.
</p>
</if-stable-release>
<if-stable-release release="jessie">
<p>Ingen informasjon tilgjengelig ennå.</p>
</if-stable-release>
<if-stable-release release="stretch">
<p>Kodenavnet på den neste store Debian-utgivelse etter
<a href="../stretch/">stretch</a> er <q>buster</q>.</p>
<p>Denne utgaven begynte som en kopi av stretch og er for øyeblikket i en fase
kalt <q><a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/ch-ftparchives#s-testing">testing</a></q>.
Det betyr at ting ikke burde slutte å virke på en så alvorlig måte
som i den ustabile eller eksperimentelle distribusjonen, fordi pakkene kun
får lov til å bli med i distribusjonen etter et gitt tidsperiode har passert,
og når der ikke er registrert utgivelseskritiske feil på dem.</p>
<p>Merk deg at sikkerhetsoppdateringer til <q>testing</q>-distribusjonen
ennå <strong>ikke</strong> håndteres av sikkerhetsteamet. Derfor mottar
<q>testing</q> <strong>ikke</strong> jevnlige sikkerhetsoppdateringer.
# For flere oplysninger, se
# <a href="https://lists.debian.org/debian-testing-security-announce/2008/12/msg00019.html">\
# annonceringen</a> fra Testing Security Team.
Du oppfordres til å endre dine sources.list-linjer fra testing til stretch inntil
videre, hvis du har bruk for sikkerhetsbrukerstøtte. Se også punktet i
<a href="$(HOME)/security/faq#testing">sikkerhetsteamets OSS</a> vedrørende
<q>testing</q>-distribusjonen.</p>
<p>Et <a href="releasenotes">utkast til utgivelsesmerknadene</a> kan være tilgjengelig.
Sjekk også <a href="https://bugs.debian.org/release-notes">de foreslåtte
tilleggene til utgivelsesmerknadene</a>.</p>
<p>For installasjonsbilder og dokumentasjon om hvordan man installerer
<q>testing</q>, se <a href="$(HOME)/devel/debian-installer/">siden om
Debian-Installer</a>.</p>
<p>For å få flere opplysninger om hvordan <q>testing</q>-distribusjonen fungerer, se
<a href="$(HOME)/devel/testing">utviklernes opplysninger om den</a>.</p>
<p>Folk spør ofte om det fins en indikator for hvor langt vi er kommet med
utgaven. Dessverre fins det ikke en slik indikator, men vi kan vise til flere
steder som beskriver ting som må behandles før utgivelsen kan skje:</p>
<ul>
<li><a href="https://release.debian.org/">Generisk utgivelses-statusside</a></li>
<li><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/">Utgivelseskritiske feil</a></li>
<li><a href="https://udd.debian.org/bugs.cgi?base=only&amp;rc=1">Feil i grunnsystemet</a></li>
<li><a href="https://udd.debian.org/bugs.cgi?standard=only&amp;rc=1">Feil i standard- og task-pakker</a></li>
</ul>
<p>I tillegg sender den utgivelsesansvarlige generelle statusrapporter på
<a href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/">postlisten
debian-devel-announce</a>.</p>
</if-stable-release>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment