Commit 5ecea00d authored by Andrei Popescu's avatar Andrei Popescu

Add a body also for the 'untranstlated' mails

CVS version numbers

romanian/international/romanian/mail_untranslated.txt: INITIAL -> 1.1
parent 21bfe744
Bună ziua,
Acest mesaj ar trebui să conțină paginile netraduse ale sitului www.debian.org
Dacă aveţi întrebări referitoare la acest mesaj vă rugăm să vă adresaţi
listei de poştă electronică debian-l10n-romanian@lists.debian.org.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment