Commit 696323e0 authored by Tobias Quathamer's avatar Tobias Quathamer

Fix tidy validation

CVS version numbers

romanian/doc/index.wml: 1.77 -> 1.78 
romanian/partners/index.wml: 1.53 -> 1.54
parent 58c13c52
......@@ -22,7 +22,7 @@ lucrezi cu noul sistem Debian. Mai târziu vei dori să
parcurgi:</p>
<ul>
<li>< a href="manuals/debian-handbook/">Ghidul administratorului Debian</a>, un manual detaliat pentru utilizatori</li>
<li><a href="manuals/debian-handbook/">Ghidul administratorului Debian</a>, un manual detaliat pentru utilizatori</li>
<li><a href="manuals/debian-reference/">Manualul de referință Debian</a>, un ghid concis cu accentul pe linia de comandă.</li>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/releasenotes">Notele de lansare</a>,
pentru cei care actualizează sistemul</li>
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<H3>Ce este programul de parteneriat?</H3>
<div class="centerblock">
<p>Programul de parteneriat a fost creat pentru companiile și
<p>Programul de parteneriat a fost creat pentru companiile și
organizațiile care asigură asistență neîncetată pentru Debian.
Datorită suportului substanțial asigurat de acești parteneri
a fost posibil să extindem și să îmbunătățim Debian. Astfel dorim
......@@ -17,7 +17,6 @@
<h3><a href="$CUR_YEAR)/">Parteneri curenți</a></h3>
<p>
#include "$(ENGLISHDIR)/partners/$(CUR_YEAR)/partners.data"
<hrline>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment