Commit 6963c0c2 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2017/dsa-4027.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2017/dsa-4028.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2017/dsa-4029.wml: INITIAL -> 1.1
parent f3557fcc
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>En sårbarhed er fundet i databasesystemet PostgreSQL: Lammelsesangreb og
potentiel hukommelseafsløring i funktionerne json_populate_recordset() og
jsonb_populate_recordset().</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet
i version 9.4.15-0+deb8u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine postgresql-9.4-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4027.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er fundet i databasesystemet PostgreSQL:</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-15098">CVE-2017-15098</a>
<p>Lammelsesangreb og potentiel hukommelsesafsløring i funktionerne
json_populate_recordset() and jsonb_populate_recordset().</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-15099">CVE-2017-15099</a>
<p>Utilstrækkelige rettighedskontroller i <q>INSERT ... ON CONFLICT DO
UPDATE</q>-statements.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 9.6.6-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine postgresql-9.6-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4028.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at kommandoerne pg_ctlcluster, pg_createcluster og
pg_upgradecluster, håndterede symbolske links på usikker vis, hvilket kunne
medføre lammelsesangreb ved at overskrive vilkårlige filer.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet
i version 165+deb8u3.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 181+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine postgresql-common-pakker.</p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4029.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment