Commit 76a36389 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/ports/hurd/index.wml: 1.15 -> 1.16
parent aee17a40
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
<h1>Debian GNU/Hurd</h1>
......@@ -19,8 +19,8 @@ skrivebordsplatform.</p>
<p>Hurd er under <a href="hurd-devel">aktiv udvikling</a>, men giver ikke den
ydelse og stabilitet som man forventer fra et produktionssystem. Desuden er kun
cirka halvdelen af Debian-pakkerne blevet tilpasset til GNU/Hurd. Der er stadig
nogle få ting at ordne, før vi kan udgive, se
cirka tre fjerdedele af Debian-pakkerne blevet tilpasset til GNU/Hurd. Der er
stadig nogle få ting at ordne, før vi kan udgive, se
<a href=https://wiki.debian.org/Debian_GNU/Hurd>TODO-listen</a>.</p>
<p>Indtil da kan du deltage i udviklingen hvis du har lyst. Afhængigt af din
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment