Commit 76a36389 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/ports/hurd/index.wml: 1.15 -> 1.16
parent aee17a40
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd" NOHEADER="yes" #use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21" #use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc" #include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
<h1>Debian GNU/Hurd</h1> <h1>Debian GNU/Hurd</h1>
...@@ -19,8 +19,8 @@ skrivebordsplatform.</p> ...@@ -19,8 +19,8 @@ skrivebordsplatform.</p>
<p>Hurd er under <a href="hurd-devel">aktiv udvikling</a>, men giver ikke den <p>Hurd er under <a href="hurd-devel">aktiv udvikling</a>, men giver ikke den
ydelse og stabilitet som man forventer fra et produktionssystem. Desuden er kun ydelse og stabilitet som man forventer fra et produktionssystem. Desuden er kun
cirka halvdelen af Debian-pakkerne blevet tilpasset til GNU/Hurd. Der er stadig cirka tre fjerdedele af Debian-pakkerne blevet tilpasset til GNU/Hurd. Der er
nogle få ting at ordne, før vi kan udgive, se stadig nogle få ting at ordne, før vi kan udgive, se
<a href=https://wiki.debian.org/Debian_GNU/Hurd>TODO-listen</a>.</p> <a href=https://wiki.debian.org/Debian_GNU/Hurd>TODO-listen</a>.</p>
<p>Indtil da kan du deltage i udviklingen hvis du har lyst. Afhængigt af din <p>Indtil da kan du deltage i udviklingen hvis du har lyst. Afhængigt af din
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment