Commit 828899bf authored by Andrei Popescu's avatar Andrei Popescu

Use the correct diacritics, the Lenny release *is* approaching ;)

CVS version numbers

romanian/contact.wml: 1.48 -> 1.49 
romanian/donations.wml: 1.50 -> 1.51 
romanian/index.wml: 1.42 -> 1.43 
romanian/license.wml: 1.29 -> 1.30 
romanian/search.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/social_contract.1.0.wml: 1.7 -> 1.8 
romanian/support.wml: 1.55 -> 1.56 
romanian/CD/index.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/CD/misc.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/CD/faq/index.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/CD/netinst/index.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/CD/releases/index.wml: 1.12 -> 1.13 
romanian/CD/torrent-cd/index.wml: 1.2 -> 1.3 
romanian/CD/vendors/adding.wml: 1.8 -> 1.9 
romanian/News/index.wml: 1.30 -> 1.31 
romanian/News/2005/20050602.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/News/2005/20050606.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/News/2005/index.wml: 1.3 -> 1.4 
romanian/News/2007/20070408.wml: 1.3 -> 1.4 
romanian/chinese/index.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/consultants/credativ.wml: 1.6 -> 1.7 
romanian/distrib/archive.wml: 1.15 -> 1.16 
romanian/distrib/ftplist.wml: 1.29 -> 1.30 
romanian/distrib/index.wml: 1.38 -> 1.39 
romanian/distrib/netinst.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/distrib/pre-installed.wml: 1.14 -> 1.15 
romanian/doc/index.wml: 1.53 -> 1.54 
romanian/events/index.wml: 1.31 -> 1.32 
romanian/international/Romanian.wml: 1.37 -> 1.38 
romanian/international/index.wml: 1.35 -> 1.36 
romanian/intro/about.wml: 1.42 -> 1.43 
romanian/intro/cn.wml: 1.40 -> 1.41 
romanian/intro/cooperation.wml: 1.10 -> 1.11 
romanian/intro/free.wml: 1.20 -> 1.21 
romanian/intro/index.wml: 1.7 -> 1.8 
romanian/intro/organization.wml: 1.6 -> 1.7 
romanian/intro/search.wml: 1.16 -> 1.17 
romanian/logos/index.wml: 1.17 -> 1.18 
romanian/mirror/official_sponsors.wml: 1.6 -> 1.7 
romanian/misc/awards.wml: 1.26 -> 1.27 
romanian/misc/equipment_donations.wml: 1.12 -> 1.13 
romanian/misc/related_links.wml: 1.26 -> 1.27 
romanian/partners/index.wml: 1.35 -> 1.36 
romanian/ports/index.wml: 1.60 -> 1.61 
romanian/releases/index.wml: 1.43 -> 1.44 
romanian/releases/etch/errata.wml: 1.7 -> 1.8 
romanian/releases/etch/etchnhalf.wml: 1.5 -> 1.6 
romanian/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/releases/etch/debian-installer/index.wml: 1.2 -> 1.3 
romanian/security/index.wml: 1.63 -> 1.64 
romanian/vote/index.wml: 1.21 -> 1.22
parent 106d787c
This diff is collapsed.
...@@ -2,57 +2,57 @@ ...@@ -2,57 +2,57 @@
#use wml::debian::release_info #use wml::debian::release_info
#use wml::debian::translation-check translation="1.29" maintainer="Andrei Popescu" #use wml::debian::translation-check translation="1.29" maintainer="Andrei Popescu"
<p>Dacă doriţi să obţineţi Debian GNU/Linux pe CD-uri, vedeţi mai <p>Dacă doriți să obțineți Debian GNU/Linux pe CD-uri, vedeți mai
jos opţiunile disponibile. În caz de probleme vă rugăm citiţi <a jos opțiunile disponibile. În caz de probleme vă rugăm citiți <a
href="faq/">FAQ - Întrebări frecvente despre discuri Debian</a>.</p> href="faq/">FAQ - Întrebări frecvente despre discuri Debian</a>.</p>
<ul> <ul>
<li><a href="netinst/">Descărcaţi o imagine minimală</a>. <li><a href="netinst/">Descărcați o imagine minimală</a>.
Sigur aveţi nevoie de discurile complete? Puteţi lua doar sistemul Sigur aveți nevoie de discurile complete? Puteți lua doar sistemul
de instalare de bază. Restul distribuţiei se va descărca în timpul de instalare de bază. Restul distribuției se va descărca în timpul
instalării, dacă şi când va fi nevoie.</li> instalării, dacă și când va fi nevoie.</li>
<li><a href="vendors/">Cumpăraţi discuri Debian.</a> Acestea sunt <li><a href="vendors/">Cumpărați discuri Debian.</a> Acestea sunt
ieftine deoarece nu facem profit cu ele! Dacă conexiunea dumneavoastră ieftine deoarece nu facem profit cu ele! Dacă conexiunea dumneavoastră
de internet este taxată la minut, atunci aceasta este singura de internet este taxată la minut, atunci aceasta este singura
dumneavoastră opţiune. Aţi putea lua în considerare această variantă dumneavoastră opțiune. Ați putea lua în considerare această variantă
şi dacă aveţi doar un modem, deoarece descărcarea imaginilor prin modem și dacă aveți doar un modem, deoarece descărcarea imaginilor prin modem
durează mai multe zile.</li> durează mai multe zile.</li>
<li><a href="jigdo-cd/">Descărcaţi imagini CD/DVD cu jigdo.</a> <li><a href="jigdo-cd/">Descărcați imagini CD/DVD cu jigdo.</a>
Schema „jigdo” permite alegerea celui mai rapid din 300 de Schema „jigdo” permite alegerea celui mai rapid din 300 de
situri-oglindă Debian din toată lumea. Este posibilă selectarea situri-oglindă Debian din toată lumea. Este posibilă selectarea
facilă a sitului-oglindă şi „actualizarea” imaginilor mai vechi facilă a sitului-oglindă și „actualizarea” imaginilor mai vechi
la ultima versiune. Este şi singura posibilitate de a descărca la ultima versiune. Este și singura posibilitate de a descărca
imagini DVD Debian pentru <em>toate</em> arhitecturile.</li> imagini DVD Debian pentru <em>toate</em> arhitecturile.</li>
<li><a href="torrent-cd/">Descărcaţi imagini CD/DVD cu BitTorrent.</a> <li><a href="torrent-cd/">Descărcați imagini CD/DVD cu BitTorrent.</a>
Sistemul cooperativ Bittorrent permite multor utilizatori descărcarea Sistemul cooperativ Bittorrent permite multor utilizatori descărcarea
simultană a imaginilor cu o solicitare minimă asupra serverelor simultană a imaginilor cu o solicitare minimă asupra serverelor
noastre. Imagini DVD sunt disponibile doar pentru câteva arhitecturi.</li> noastre. Imagini DVD sunt disponibile doar pentru câteva arhitecturi.</li>
<li><a href="http-ftp/">Descărcaţi imagini CD/DVD folosind HTTP sau FTP.</a> <li><a href="http-ftp/">Descărcați imagini CD/DVD folosind HTTP sau FTP.</a>
Din limită de spaţiu şi lăţime de bandă, doar foarte puţine Din limită de spațiu și lățime de bandă, doar foarte puține
situri-oglindă pot pune la dispoziţie linkuri de decărcare directă situri-oglindă pot pune la dispoziție linkuri de decărcare directă
HTTP/FTP. <em>Aceste situri ar putea folosi limitări de bandă,</em> HTTP/FTP. <em>Aceste situri ar putea folosi limitări de bandă,</em>
descărcările ar putea fi destul de lente. Vă rugăm folosiţi <a descărcările ar putea fi destul de lente. Vă rugăm folosiți <a
href="jigdo-cd/">jigdo</a> sau <a href="torrent-cd/">bittorrent</a>. href="jigdo-cd/">jigdo</a> sau <a href="torrent-cd/">bittorrent</a>.
Imagini DVD sunt disponibile doar pentru câteva arhitecturi şi nu pe Imagini DVD sunt disponibile doar pentru câteva arhitecturi și nu pe
toate siturile.</li> toate siturile.</li>
</ul> </ul>
<p>Debian este disponibil pentru arhitecturi diferite. Asiguraţivă <p>Debian este disponibil pentru arhitecturi diferite. Asigurațivă
că descărcaţi imaginile potrivite pentru calculatorul dumneavoastră! că descărcați imaginile potrivite pentru calculatorul dumneavoastră!
(Majoritatea vor avea nevoie de imagini pentru „i386”, adică sisteme (Majoritatea vor avea nevoie de imagini pentru „i386”, adică sisteme
Intel.) După ce aveţi propriile discuri s-ar putea să fiţi interesat Intel.) După ce aveți propriile discuri s-ar putea să fiți interesat
de <a href="artwork/">imagini artistice pentru discurile Debian</a>.</p> de <a href="artwork/">imagini artistice pentru discurile Debian</a>.</p>
<div class="cdflash" id="latest">Ultima versiune oficială <div class="cdflash" id="latest">Ultima versiune oficială
a imaginilor „stabile”: a imaginilor „stabile”:
<strong><current-cd-release></strong>. <strong><current-cd-release></strong>.
<br><small>(Instantanee ale distribuţiei „testare” <br><small>(Instantanee ale distribuției „testare”
sunt create săptămânal.)</small></div> sunt create săptămânal.)</small></div>
# <release-notes> is used in releases/index.wml, sets variables # <release-notes> is used in releases/index.wml, sets variables
......
...@@ -6,13 +6,13 @@ capul fiecărei pagini:</p> ...@@ -6,13 +6,13 @@ capul fiecărei pagini:</p>
<ul> <ul>
<li><a href="artwork/">Imagini artistice pentru coperţile discurilor Debian</a></li> <li><a href="artwork/">Imagini artistice pentru coperțile discurilor Debian</a></li>
<li><a href="mirroring/">Cum să deveniţi sit-oglindă Debian CD</a></li> <li><a href="mirroring/">Cum să deveniți sit-oglindă Debian CD</a></li>
<li><a href="mirroring/rsync-mirrors">Lista siturilor-oglindă rsync <li><a href="mirroring/rsync-mirrors">Lista siturilor-oglindă rsync
pentru imagini de CD Debian</a></li> pentru imagini de CD Debian</a></li>
<li><a href="releases/">Informaţii despre lansările de imagini CD</a></li> <li><a href="releases/">Informații despre lansările de imagini CD</a></li>
</ul> </ul>
...@@ -4,66 +4,66 @@ ...@@ -4,66 +4,66 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.54" maintainer="Andrei Popescu" #use wml::debian::translation-check translation="1.54" maintainer="Andrei Popescu"
<p>Un CD <q>instalare din reţea</q> sau <q>netinst</q> este un singur CD <p>Un CD <q>instalare din rețea</q> sau <q>netinst</q> este un singur CD
care vă permite instalarea întregului sistem de operare. Acest CD conţine care vă permite instalarea întregului sistem de operare. Acest CD conține
doar minimul de programe pentru a porni instalarea şi pentru a descărca doar minimul de programe pentru a porni instalarea și pentru a descărca
restul de pachete de pe internet.</p> restul de pachete de pe internet.</p>
<p><strong>Care sunt mai bune pentru mine, un CD-ROM minimal sau <p><strong>Care sunt mai bune pentru mine, un CD-ROM minimal sau
CD-urile complete?</strong> Depinde. Noi credem că în multe CD-urile complete?</strong> Depinde. Noi credem că în multe
cazuri imaginea CD minimală este mai bună. Cel mai important, veţi cazuri imaginea CD minimală este mai bună. Cel mai important, veți
descărca doar pachetele selectate pentru instalare pe calculatorul descărca doar pachetele selectate pentru instalare pe calculatorul
dumneavoastră, ceea ce economiseşte timp şi lăţime de bandă. Pe de dumneavoastră, ceea ce economisește timp și lățime de bandă. Pe de
altă parte imaginile complete sunt mai potrivite dacă instalaţi pe altă parte imaginile complete sunt mai potrivite dacă instalați pe
mai multe calculatoare sau pe calculatoare fără conexiune gratuită mai multe calculatoare sau pe calculatoare fără conexiune gratuită
la internet.</p> la internet.</p>
<p><strong>Ce tipuri de conexiuni sunt suportate în timpul <p><strong>Ce tipuri de conexiuni sunt suportate în timpul
instalării?</strong> Instalarea prin reţea presupune că aveţi o instalării?</strong> Instalarea prin rețea presupune că aveți o
conexiune internet folosind dial-up PPP analogic sau o conexiune conexiune internet folosind dial-up PPP analogic sau o conexiune
ethernet. La calculatoare portabile aceasta poate fi prin intermediul ethernet. La calculatoare portabile aceasta poate fi prin intermediul
unui adaptor PCMCIA. Adaptoare ISDN interne (PCI) şi adaptoare WLAN unui adaptor PCMCIA. Adaptoare ISDN interne (PCI) și adaptoare WLAN
nu sunt suportate, ne pare rău!</p> nu sunt suportate, ne pare rău!</p>
<p><strong>Care este diferenţa dintre imaginile <q>netinst</q> şi <p><strong>Care este diferența dintre imaginile <q>netinst</q> și
<q>business card</q>?</strong> <q>business card</q>?</strong>
Imaginea <q>netinst</q> conţine programul de instalare şi sistemul Imaginea <q>netinst</q> conține programul de instalare și sistemul
de bază. Vă permite instalarea de pe CD a unui sistem de bază minimal. de bază. Vă permite instalarea de pe CD a unui sistem de bază minimal.
Alte pachete necesare vor trebui descărcate de pe internet. <br /> Alte pachete necesare vor trebui descărcate de pe internet. <br />
Imaginea <q>business card</q> este mai mică decât netinst, pentru a Imaginea <q>business card</q> este mai mică decât netinst, pentru a
încăpea pe CD-uri de dimensiuni <q>carte de vizită</q>. Aceasta nu conţine încăpea pe CD-uri de dimensiuni <q>carte de vizită</q>. Aceasta nu conține
sistemul de bază ci doar programul de instalare. Chiar şi pachetele sistemul de bază ci doar programul de instalare. Chiar și pachetele
de bază trebuie descărcate de pe internet. <br /> de bază trebuie descărcate de pe internet. <br />
Dacă aveţi îndoieli în privinţa imaginii pe care doriţi să o folosiţi Dacă aveți îndoieli în privința imaginii pe care doriți să o folosiți
alegeţi imaginea <q>netinst</q>.</p> alegeți imaginea <q>netinst</q>.</p>
<p><strong>Dimensiunea imaginii este mai mare decât cei <p><strong>Dimensiunea imaginii este mai mare decât cei
180&nbsp;MB/40&nbsp;MB meţionaţi mai jos!</strong> Da, pentru moment 180&nbsp;MB/40&nbsp;MB meționați mai jos!</strong> Da, pentru moment
dimensiunea este verificată doar pentru arhitectura i386. Alte dimensiunea este verificată doar pentru arhitectura i386. Alte
arhitecturi ar putea depăşi dimensiunile precizate.</p> arhitecturi ar putea depăși dimensiunile precizate.</p>
<p>Următoarele imagini CD minimale sunt disponibile pentru descărcare:</p> <p>Următoarele imagini CD minimale sunt disponibile pentru descărcare:</p>
<ul> <ul>
<li>Imagini oficiale <q>netinst</q> pentru distribuţia <q>stabilă</q> &mdash; <a <li>Imagini oficiale <q>netinst</q> pentru distribuția <q>stabilă</q> &mdash; <a
href="#netinst-stable">vedeţi mai jos</a></li> href="#netinst-stable">vedeți mai jos</a></li>
<li>Imagini oficiale <q>businesscard</q> pentru distribuţia <q>stabilă</q> &mdash; <a <li>Imagini oficiale <q>businesscard</q> pentru distribuția <q>stabilă</q> &mdash; <a
href="#businesscard-stable">vedeţi mai jos</a></li> href="#businesscard-stable">vedeți mai jos</a></li>
<li>Imagini pentru distribuţia <q>testare</q>, atât imagini generate zilnic cât şi <li>Imagini pentru distribuția <q>testare</q>, atât imagini generate zilnic cât și
instantanee săptămânale verificate, vedeţi <a instantanee săptămânale verificate, vedeți <a
href="$(DEVEL)/debian-installer/">pagina programului de instalare Debian</a>.</li> href="$(DEVEL)/debian-installer/">pagina programului de instalare Debian</a>.</li>
</ul> </ul>
<h2 id="netinst-stable">Imagini netinst oficiale pentru distribuţia <q>stabilă</q></h2> <h2 id="netinst-stable">Imagini netinst oficiale pentru distribuția <q>stabilă</q></h2>
<p>Cu dimensiune de până la 180&nbsp;MB, această imagine este potrivită pentru <p>Cu dimensiune de până la 180&nbsp;MB, această imagine este potrivită pentru
inscripţionarea pe medii CD-R(W) mici, cu un diametru de 80&nbsp;mm/3.1". Imaginea conţine inscripționarea pe medii CD-R(W) mici, cu un diametru de 80&nbsp;mm/3.1". Imaginea conține
programul de instalare şi un sistem de bază (foarte redus).</p> programul de instalare și un sistem de bază (foarte redus).</p>
<ul> <ul>
...@@ -75,16 +75,16 @@ programul de instalare şi un sistem de bază (foarte redus).</p> ...@@ -75,16 +75,16 @@ programul de instalare şi un sistem de bază (foarte redus).</p>
<h2 id="businesscard-stable">Imagine oficială businesscard pentru <h2 id="businesscard-stable">Imagine oficială businesscard pentru
distribuţia <q>stabilă</q></h2> distribuția <q>stabilă</q></h2>
<p>Această imagine are o dimensiune de până la 40&nbsp;MB. Este destul <p>Această imagine are o dimensiune de până la 40&nbsp;MB. Este destul
de mică pentru a încăpea pe un CD de formă carte de vizită (disponibile de mică pentru a încăpea pe un CD de formă carte de vizită (disponibile
# please leave most of the following line untouched in translations # please leave most of the following line untouched in translations
# &times; is a valid html entity # &times; is a valid html entity
în diverse dimensiuni, ex. 58&times;75&nbsp;mm/2.3&times;3"). în diverse dimensiuni, ex. 58&times;75&nbsp;mm/2.3&times;3").
Această imagine conţine doar minimul necesar pentru a porni o instalare Această imagine conține doar minimul necesar pentru a porni o instalare
Debian, adică acele părţi a programului de instalare necesare pentru Debian, adică acele părți a programului de instalare necesare pentru
a configura reţeaua şi pentru a descărca restul sistemului.</p> a configura rețeaua și pentru a descărca restul sistemului.</p>
<ul> <ul>
...@@ -95,9 +95,9 @@ a configura reţeaua şi pentru a descărca restul sistemului.</p> ...@@ -95,9 +95,9 @@ a configura reţeaua şi pentru a descărca restul sistemului.</p>
</ul> </ul>
<p>Pentru informaţii referitoare la aceste fişiere şi cum să le folosiţi <p>Pentru informații referitoare la aceste fișiere și cum să le folosiți
vă rugăm vedeţi <a href="../faq/">FAQ - Întrebări frecvente</a>.</p> vă rugăm vedeți <a href="../faq/">FAQ - Întrebări frecvente</a>.</p>
<p>După ce aţi descărcat imaginile citiţi <p>După ce ați descărcat imaginile citiți
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">informaţiile detaliate <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">informațiile detaliate
despre procedeul de instalare</a>.</p> despre procedeul de instalare</a>.</p>
This diff is collapsed.
...@@ -9,32 +9,32 @@ ...@@ -9,32 +9,32 @@
<p><a href="http://bitconjurer.org/BitTorrent/">BitTorrent</a> <p><a href="http://bitconjurer.org/BitTorrent/">BitTorrent</a>
este un sistem de descărcare partener-partener (eng.: peer-to-peer) este un sistem de descărcare partener-partener (eng.: peer-to-peer)
optimizat pentru un număr mare de descărcări. Serverele noastre sunt optimizat pentru un număr mare de descărcări. Serverele noastre sunt
solicitate minimal deoarece clienţii BitTorrent încarcă bucăţi de solicitate minimal deoarece clienții BitTorrent încarcă bucăți de
fişiere către alţi clienţi în timpul descărcării. Deoarece solicitările fișiere către alți clienți în timpul descărcării. Deoarece solicitările
sunt distribuite în toată reţeaua sunt posibile viteze foarte mari. sunt distribuite în toată rețeaua sunt posibile viteze foarte mari.
</p> </p>
<p> <p>
Pentru a descărca imagini CD/DVD Debian veţi avea nevoie de un client Pentru a descărca imagini CD/DVD Debian veți avea nevoie de un client
BitTorrent. Distribuţia Debian include BitTorrent. Distribuția Debian include
<a href="http://packages.debian.org/azureus">Azureus</a>, <a href="http://packages.debian.org/azureus">Azureus</a>,
<a href="http://packages.debian.org/bittornado">BitTornado</a>, <a href="http://packages.debian.org/bittornado">BitTornado</a>,
<a href="http://packages.debian.org/ktorrent">KTorrent</a> şi uneltele <a href="http://packages.debian.org/ktorrent">KTorrent</a> și uneltele
<a href="http://packages.debian.org/bittorrent">BitTorrent</a> originale. <a href="http://packages.debian.org/bittorrent">BitTorrent</a> originale.
Există variante ale aplicaţiilor <a Există variante ale aplicațiilor <a
href="http://azureus.sourceforge.net/download.php">Azureus</a>, <a href="http://azureus.sourceforge.net/download.php">Azureus</a>, <a
href="http://www.bittornado.com/download.html">BitTornado</a> şi <a href="http://www.bittornado.com/download.html">BitTornado</a> și <a
href="http://www.bittorrent.com/download">BitTorrent</a> şi pentru alte href="http://www.bittorrent.com/download">BitTorrent</a> și pentru alte
sisteme de operare. sisteme de operare.
</p> </p>
<p><strong>Primul</strong> disc CD/DVD conţine toate fişierele necesare <p><strong>Primul</strong> disc CD/DVD conține toate fișierele necesare
pentru a instala un sistem Debian standard.<br /> pentru a instala un sistem Debian standard.<br />
Pentru a evita descărcări inutile vă rugăm <strong>nu</strong> descărcaţi Pentru a evita descărcări inutile vă rugăm <strong>nu</strong> descărcați
alte imagini CD sau DVD decât dacă ştiţi că aveţi nevoie de pachete de pe alte imagini CD sau DVD decât dacă știți că aveți nevoie de pachete de pe
acestea.</p> acestea.</p>
<h3>Torente oficiale pentru distribuţia <q>stabilă</q></h3> <h3>Torente oficiale pentru distribuția <q>stabilă</q></h3>
<ul> <ul>
...@@ -49,21 +49,21 @@ acestea.</p> ...@@ -49,21 +49,21 @@ acestea.</p>
</ul> </ul>
<p>Este bine să citiţi documentaţia înainte de instalare. <p>Este bine să citiți documentația înainte de instalare.
Dacă doriţi <strong>să citiţi un singur document</strong> înainte de instalare citiţi Dacă doriți <strong>să citiți un singur document</strong> înainte de instalare citiți
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Îndrumătorul de instalare</a>, o descriere <a href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Îndrumătorul de instalare</a>, o descriere
scurtă a procedeului de instalare. Alte documente utile sunt: scurtă a procedeului de instalare. Alte documente utile sunt:
</p> </p>
<ul> <ul>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Ghidul de instalare</a>, <li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Ghidul de instalare</a>,
instrucţiunile de instalare detaliate</li> instrucțiunile de instalare detaliate</li>
<li><a href="http://wiki.debian.org/DebianInstaller">Documentaţia programului <li><a href="http://wiki.debian.org/DebianInstaller">Documentația programului
de instalare</a>, inclusiv FAQ - întrebările frecvente cu răspunsuri</li> de instalare</a>, inclusiv FAQ - întrebările frecvente cu răspunsuri</li>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Erata programului de <li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Erata programului de
instalare Debian</a>, lista cu probleme cunoscute a programului de instalare</li> instalare Debian</a>, lista cu probleme cunoscute a programului de instalare</li>
</ul> </ul>
<h3>Torente oficiale pentru distribuţia <q>testare</q></h3> <h3>Torente oficiale pentru distribuția <q>testare</q></h3>
<ul> <ul>
...@@ -78,6 +78,6 @@ scurtă a procedeului de instalare. Alte documente utile sunt: ...@@ -78,6 +78,6 @@ scurtă a procedeului de instalare. Alte documente utile sunt:
</ul> </ul>
<p> <p>
Dacă aveţi posibilitatea, vă rugăm lăsaţi clientul pornit după ce descărcarea Dacă aveți posibilitatea, vă rugăm lăsați clientul pornit după ce descărcarea
s-a încheiat pentru a ajuta şi alte persoane să descarcea mai repede imaginile! s-a încheiat pentru a ajuta și alte persoane să descarcea mai repede imaginile!
</p> </p>
#use wml::debian::template title="Informaţii pentru distribuitori" #use wml::debian::template title="Informații pentru distribuitori"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5" #use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<P>Dacă vă gândiţi să vindeţi CD-uri Debian ar trebui să citiţi <P>Dacă vă gândiți să vindeți CD-uri Debian ar trebui să citiți
<a href="info">pagina de informaţii pentru distribuitori</a>.</p> <a href="info">pagina de informații pentru distribuitori</a>.</p>
<p>Dacă doriţi să fiţi adăugat la lista de pe această pagină, trimite-ţi email în engleză la <p>Dacă doriți să fiți adăugat la lista de pe această pagină, trimite-ți email în engleză la
<email "debian-www@lists.debian.org">, cu următoarele <email "debian-www@lists.debian.org">, cu următoarele
detalii:</p> detalii:</p>
<UL> <UL>
<LI>Numele distribuitorului</li> <LI>Numele distribuitorului</li>
<LI>Adresa web a distribuitorului</li> <LI>Adresa web a distribuitorului</li>
<LI>Dacă donaţi sau nu o parte din vânzări către Debian </li> <LI>Dacă donați sau nu o parte din vânzări către Debian </li>
<LI>Tipul de CD vândut (vedeţi la <a href="./">începutul paginii principale</a> pentru detalii)</li> <LI>Tipul de CD vândut (vedeți la <a href="./">începutul paginii principale</a> pentru detalii)</li>
<LI>Țara în care sunteţi </li> <LI>Țara în care sunteți </li>
<LI>Dacă livraţi în străinătate („da”, „nu”, „în unele zone” sau „în Europa”)</li> <LI>Dacă livrați în străinătate („da”, „nu”, „în unele zone” sau „în Europa”)</li>
<LI>Adresa web a unei pagini a dvs. care conţine informaţii despre CD-urile dvs. Debian <LI>Adresa web a unei pagini a dvs. care conține informații despre CD-urile dvs. Debian
</li> </li>
<LI>Adresa de email pentru vânzări </li> <LI>Adresa de email pentru vânzări </li>
<LI>Tipul de procesor: Intel, Sparc, etc.</li> <LI>Tipul de procesor: Intel, Sparc, etc.</li>
</UL> </UL>
<P>Este important să menţineţi această informaţie la zi, căci verificăm din când în când <P>Este important să mențineți această informație la zi, căci verificăm din când în când
şi dacă, de exemplu pagina de web a dispărut sau adresa de mail e incorectă și dacă, de exemplu pagina de web a dispărut sau adresa de mail e incorectă
vă vom şterge din listă.</p> vă vom șterge din listă.</p>
<P>Trebuie să aveţi o pagină web undeva (specificată în mail-ul de înscriere) care <P>Trebuie să aveți o pagină web undeva (specificată în mail-ul de înscriere) care
să menţioneze de fel de CD-uri Debian vindeţi. Ne gândim sa facem acest lucru să menționeze de fel de CD-uri Debian vindeți. Ne gândim sa facem acest lucru
obligatoriu în viitorul apropiat.</p> obligatoriu în viitorul apropiat.</p>
...@@ -21,20 +21,20 @@ ...@@ -21,20 +21,20 @@
<tr><td><a href="http://packages.debian.org/src:%0">%0</a></td> <td>%1</td></tr> <tr><td><a href="http://packages.debian.org/src:%0">%0</a></td> <td>%1</td></tr>
</define-tag> </define-tag>
<p>Aceasta este a şasea şi ultima versiune a Debian GNU/Linux 3.0 (numit „woody”) <p>Aceasta este a șasea și ultima versiune a Debian GNU/Linux 3.0 (numit „woody”)
care adaugă mai ales actualizări de securitate, împreună cu câteva corecţii care adaugă mai ales actualizări de securitate, împreună cu câteva corecții
la probleme mai serioase. Acei care folosesc frecvent la probleme mai serioase. Acei care folosesc frecvent
security.debian.org nu vor fi nevoiţi să actualizeze multe pachete, security.debian.org nu vor fi nevoiți să actualizeze multe pachete,
numeroase actualizări de la security.debian.org fiind incluse aici.</p> numeroase actualizări de la security.debian.org fiind incluse aici.</p>
<p>Vă rugăm să notaţi că acestă actualizare nu produce o nouă versiune de Debian <p>Vă rugăm să notați că acestă actualizare nu produce o nouă versiune de Debian
GNU/Linux 3.0, ci aduce numai câteva pachete actualizate. Nu trebuie să GNU/Linux 3.0, ci aduce numai câteva pachete actualizate. Nu trebuie să
aruncaţi CD-urile 3.0, ci numai să faceţi o actualizare la ftp.debian.org aruncați CD-urile 3.0, ci numai să faceți o actualizare la ftp.debian.org
după o instalare, pentru a încorpora aceste schimbări de ultim moment.</p> după o instalare, pentru a încorpora aceste schimbări de ultim moment.</p>
<p>Puteţi face asta indicând pachetului <p>Puteți face asta indicând pachetului
„apt” (vedeţi pagina manualului sources.list(5)) una din „apt” (vedeți pagina manualului sources.list(5)) una din
oglindirile ftp sau http de la Debian. O listă de oglindiri de găseşte oglindirile ftp sau http de la Debian. O listă de oglindiri de găsește
la:</p> la:</p>
<div class="center"> <div class="center">
...@@ -80,7 +80,7 @@ actualizări.</p> ...@@ -80,7 +80,7 @@ actualizări.</p>
<h2>Diverse reparări de erori</h2> <h2>Diverse reparări de erori</h2>
<p>Acestă revizuire aduce corecţii importante la următoarele pachete. <p>Acestă revizuire aduce corecții importante la următoarele pachete.
Cele mai multe nu afectează securitatea sistemului, dar pot afecta Cele mai multe nu afectează securitatea sistemului, dar pot afecta
integritatea datelor.</p> integritatea datelor.</p>
...@@ -95,8 +95,8 @@ integritatea datelor.</p> ...@@ -95,8 +95,8 @@ integritatea datelor.</p>
</table> </table>
<p>O listă completă a pachetelor acceptate şi refuzate, împreună cu <p>O listă completă a pachetelor acceptate și refuzate, împreună cu
explicaţiile, este în pagina de pregătire pentru această revizie:</p> explicațiile, este în pagina de pregătire pentru această revizie:</p>
<div class="center"> <div class="center">
<url "http://people.debian.org/~joey/<revision>/"> <url "http://people.debian.org/~joey/<revision>/">
...@@ -112,27 +112,27 @@ lansare:</p> ...@@ -112,27 +112,27 @@ lansare:</p>
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog"> <url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog">
</div> </div>
<p>Distribuţia stabilă curentă:</p> <p>Distribuția stabilă curentă:</p>
<div class="center"> <div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/"> <url "http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/"> <url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/">
</div> </div>
<p>Propunerile de schimbări la distribuţia stabilă:</p> <p>Propunerile de schimbări la distribuția stabilă:</p>
<div class="center"> <div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/"> <url "http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/"> <url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/">
</div> </div>
<p>Informaţiile distribuţiei stabile (note de lansare, erate, etc.):</p> <p>Informațiile distribuției stabile (note de lansare, erate, etc.):</p>
<div class="center"> <div class="center">
<a href="$(HOME)/releases/stable/">http://www.debian.org/releases/stable/</a> <a href="$(HOME)/releases/stable/">http://www.debian.org/releases/stable/</a>
</div> </div>
<p>Anunţuri de securitate şi informaţii:</p> <p>Anunțuri de securitate și informații:</p>
<div class="center"> <div class="center">
<a href="$(HOME)/security/">http://security.debian.org/</a> <a href="$(HOME)/security/">http://security.debian.org/</a>
...@@ -140,12 +140,12 @@ lansare:</p> ...@@ -140,12 +140,12 @@ lansare:</p>
<h2>Despre Debian</h2> <h2>Despre Debian</h2>
<p>Proiectul Debian este o organizaţie a dezvoltatorilor de programe libere <p>Proiectul Debian este o organizație a dezvoltatorilor de programe libere
care îşi oferă voluntar timpul şi efortul lor pentru a produce sisteme care își oferă voluntar timpul și efortul lor pentru a produce sisteme
de operare libere Debian GNU/Linux şi Debian GNU/Hurd.</p> de operare libere Debian GNU/Linux și Debian GNU/Hurd.</p>
<h2>Informaţii de contact</h2> <h2>Informații de contact</h2>
<p>Pentru mai multe informaţii vizitaţi paginile Debian la <p>Pentru mai multe informații vizitați paginile Debian la
<a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> sau scrieţi e-mail (în engleză) la <a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> sau scrieți e-mail (în engleză) la
&lt;press@debian.org&gt;.</p> &lt;press@debian.org&gt;.</p>
...@@ -4,62 +4,62 @@ ...@@ -4,62 +4,62 @@
#use wml::debian::news #use wml::debian::news
# $Id$ # $Id$
<p>Proiectul Debian este încântat să anunţe lansarea oficială a Debian <p>Proiectul Debian este încântat să anunțe lansarea oficială a Debian
GNU/Linux 3.1 cu numele de cod „sarge”, după aproape trei ani de GNU/Linux 3.1 cu numele de cod „sarge”, după aproape trei ani de
dezvoltare susţinută. Debian GNU/Linux este un sistem de operare liber dezvoltare susținută. Debian GNU/Linux este un sistem de operare liber
ce suportă în total peste unsprezece arhitecturi, include mediile ce suportă în total peste unsprezece arhitecturi, include mediile
grafice KDE, GNOME şi GNUstep, conţine software criptografic, este grafice KDE, GNOME și GNUstep, conține software criptografic, este
compatibil cu FHS v2.3 şi suportă programele proiectate pentru LSB.</p> compatibil cu FHS v2.3 și suportă programele proiectate pentru LSB.</p>
<p>Odată cu dezvoltarea noului debian-installer, această versiune oferă <p>Odată cu dezvoltarea noului debian-installer, această versiune oferă
o rutină de instalare modulară şi sofisticată, cu detecţie hardware o rutină de instalare modulară și sofisticată, cu detecție hardware
integrată şi capabilităţi de instalare fără asistenţă. Instalarea este integrată și capabilități de instalare fără asistență. Instalarea este
disponibilă pentru aproape treizeci de limbi (inclusiv limba română) şi disponibilă pentru aproape treizeci de limbi (inclusiv limba română) și
include configuraţii ale serverului X pentru numeroase plăci include configurații ale serverului X pentru numeroase plăci
grafice.</p> grafice.</p>
<p>Sistemul de selecţie a sarcinilor a fost rescris într-o formă mai <p>Sistemul de selecție a sarcinilor a fost rescris într-o formă mai
flexibilă. Utilitarul debconf a fost integrat în majoritatea pachetelor flexibilă. Utilitarul debconf a fost integrat în majoritatea pachetelor
care au nevoie de configurare, aceasta sporind uşurinţa în utilizare. care au nevoie de configurare, aceasta sporind ușurința în utilizare.
Debian GNU/Linux poate fi instalat de pe diverse medii, cum ar fi Debian GNU/Linux poate fi instalat de pe diverse medii, cum ar fi
DVD-uri, CD-uri, USB stick-uri, câteva dischete sau de pe reţea. Îl DVD-uri, CD-uri, USB stick-uri, câteva dischete sau de pe rețea. Îl
puteţi descărca acum, fiind în curând disponibil şi pe DVD sau CD-ROM de puteți descărca acum, fiind în curând disponibil și pe DVD sau CD-ROM de
la numeroşi <a href="$(HOME)/CD/vendors/">furnizori</a>.</p> la numeroși <a href="$(HOME)/CD/vendors/">furnizori</a>.</p>
<p>Debian GNU/Linux rulează pe computere începând de la sisteme mobile ca <p>Debian GNU/Linux rulează pe computere începând de la sisteme mobile ca
palmtop-uri până la supercomputere, precum şi majoritatea echipamentelor palmtop-uri până la supercomputere, precum și majoritatea echipamentelor
dintre acestea. În total sunt suportate unsprezece arhitecturi, printre dintre acestea. În total sunt suportate unsprezece arhitecturi, printre
care se numără Motorola 68k (m68k), Sun SPARC (sparc), HP Alpha (alpha), care se numără Motorola 68k (m68k), Sun SPARC (sparc), HP Alpha (alpha),
Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Intel IA-32 (i386) şi IA-64 (ia64), HP Motorola/IBM PowerPC (powerpc), Intel IA-32 (i386) și IA-64 (ia64), HP
PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm) şi IBM S/390 (s390).</p> PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm) și IBM S/390 (s390).</p>
<p>Această versiune include numeroase pachete software actualizate, cum <p>Această versiune include numeroase pachete software actualizate, cum
ar fi K Desktop Environment 3.3 (KDE), GNOME 2.8, GNUstep, XFree86 ar fi K Desktop Environment 3.3 (KDE), GNOME 2.8, GNUstep, XFree86
4.3.0, GIMP 2.2.6, Mozilla 1.7.8, Galeon 1.3.20, Mozilla Thunderbird 4.3.0, GIMP 2.2.6, Mozilla 1.7.8, Galeon 1.3.20, Mozilla Thunderbird
1.0.2, Firefox 1.0.4, PostgreSQL 7.4.7, MySQL 4.0.24 şi 4.1.11a, 1.0.2, Firefox 1.0.4, PostgreSQL 7.4.7, MySQL 4.0.24 și 4.1.11a,
Colecţia de compilatoare GNU 3.3.5 (GCC), nucleul Linux cu versiunile Colecția de compilatoare GNU 3.3.5 (GCC), nucleul Linux cu versiunile
2.4.27 şi 2.6.8, Apache 1.3.33 şi 2.0.54, Samba 3.0.14, Python 2.3.5 şi 2.4.27 și 2.6.8, Apache 1.3.33 și 2.0.54, Samba 3.0.14, Python 2.3.5 și
2.4.1, Perl 5.8.4 şi multe altele.</p> 2.4.1, Perl 5.8.4 și multe altele.</p>
<p>Aceasta este prima versiune Debian ce conţine OpenOffice.org (1.1.3). <p>Aceasta este prima versiune Debian ce conține OpenOffice.org (1.1.3).
De asemenea, programele criptografice sunt integrate în distribuţia De asemenea, programele criptografice sunt integrate în distribuția
principală. OpenSSH şi GNU Privacy Guard sunt incluse în instalarea principală. OpenSSH și GNU Privacy Guard sunt incluse în instalarea
implicită, iar encripţia puternică este prezentă în navigatoare web, implicită, iar encripția puternică este prezentă în navigatoare web,
servere web, baze de date şi multe alte aplicaţii disponibile în această servere web, baze de date și multe alte aplicații disponibile în această
versiune.</p> versiune.</p>
<p>Debian GNU/Linux 3.1 include eforturi ale sub-proiectelor <p>Debian GNU/Linux 3.1 include eforturi ale sub-proiectelor
Debian-Edu/Skolelinux, Debian-Med şi Debian-Accessibility, ceea ce a Debian-Edu/Skolelinux, Debian-Med și Debian-Accessibility, ceea ce a
ridicat numărul de pachete educaţionale sau cele cu afiliere medicală, ridicat numărul de pachete educaționale sau cele cu afiliere medicală,
precum şi pachetele proiectate special pentru persoanele cu handicap.</p> precum și pachetele proiectate special pentru persoanele cu handicap.</p>
<p>Actualizările la Debian GNU/Linux 3.1 de la versiunea precedentă Debian <p>Actualizările la Debian GNU/Linux 3.1 de la versiunea precedentă Debian
GNU/Linux 3.0 cu numele de cod „woody” sunt gestionate de către GNU/Linux 3.0 cu numele de cod „woody” sunt gestionate de către
utilitarul de administrare a pachetelor aptitude şi într-o anumită utilitarul de administrare a pachetelor aptitude și într-o anumită
măsură de către utilitarul apt-get. Ca de obicei, sistemele Debian măsură de către utilitarul apt-get. Ca de obicei, sistemele Debian
GNU/Linux pot fi actualizate cu uşurinţă, în timpul funcţionării, fără GNU/Linux pot fi actualizate cu ușurință, în timpul funcționării, fără
întreruperi forţate. Pentru instrucţiuni detaliate despre instalarea şi întreruperi forțate. Pentru instrucțiuni detaliate despre instalarea și
actualizarea Debian GNU/Linux vă rugăm să consultaţi <a actualizarea Debian GNU/Linux vă rugăm să consultați <a
href="$(HOME)/releases/sarge/releasenotes">notele de lansare</a>.</p> href="$(HOME)/releases/sarge/releasenotes">notele de lansare</a>.</p>
<h2>Despre Debian</h2> <h2>Despre Debian</h2>
...@@ -67,15 +67,15 @@ href="$(HOME)/releases/sarge/releasenotes">notele de lansare</a>.</p> ...@@ -67,15 +67,15 @@ href="$(HOME)/releases/sarge/releasenotes">notele de lansare</a>.</p>
<p>Debian GNU/Linux este un sistem de operare liber, dezvoltat de peste <p>Debian GNU/Linux este un sistem de operare liber, dezvoltat de peste
o mie de voluntari din întreaga lume, ce colaborează prin intermediul o mie de voluntari din întreaga lume, ce colaborează prin intermediul
internetului. Devotamentul Debian pentru „programele libere”, internetului. Devotamentul Debian pentru „programele libere”,
natura sa non-profit, precum şi sistemul deschis de dezvoltare, îl fac natura sa non-profit, precum și sistemul deschis de dezvoltare, îl fac
unic în rândul distribuţiilor GNU/Linux.</p> unic în rândul distribuțiilor GNU/Linux.</p>
<p>Principalele atuuri ale proiectului Debian sunt baza de voluntari, <p>Principalele atuuri ale proiectului Debian sunt baza de voluntari,
adeziunea la „Contractul social Debian” şi angajamentul de a oferi cel adeziunea la „Contractul social Debian” și angajamentul de a oferi cel
mai bun sistem de operare posibil.</p>. mai bun sistem de operare posibil.</p>.
<h2>Informaţii de contact</h2> <h2>Informații de contact</h2>
<p>Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi paginile web Debian de <p>Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați paginile web Debian de
la <a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> sau să trimiteţi un mesaj pe adresa la <a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> sau să trimiteți un mesaj pe adresa
&lt;press@debian.org&gt;.</p> &lt;press@debian.org&gt;.</p>
...@@ -4,10 +4,10 @@ ...@@ -4,10 +4,10 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2005', '', '\d+\w*') :></p> <p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2005', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Notă: puteţi avea cele mai noi ştiri Debian <p>Notă: puteți avea cele mai noi știri Debian
înscriindu-vă sau navigând înscriindu-vă sau navigând
arhivele pentru listele de discuţii