Commit 8b23f195 authored by Cato Auestad's avatar Cato Auestad

Converted from ISO-8859-15 to UTF-8

CVS version numbers

norwegian/ports/mips/index.wml: 1.2 -> 1.3
parent f150f052
......@@ -4,7 +4,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/mips/menu.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<h1>Debian på MIPS</h1>
<h1>Debian på MIPS</h1>
<h2>Oversikt</h2>
......@@ -12,20 +12,20 @@
MIPS-tilpasningen er egentlig to porter, <em>debian-mips</em> og
<em>debian-mipsel</em>. De er forskjellige i hvilket
<a href="http://foldoc.org/foldoc.cgi?query=endian">endian-modus</a>
de binære filene er kompilert for. MIPS CPUer klarer å kjøre i begge
endian-modusene, men siden det normalt sett ikke er mulig å endre i
programvare, trenger vi å ha begge arkitekturer. SGI-maskiner kjører
de binÊre filene er kompilert for. MIPS CPUer klarer å kjÞre i begge
endian-modusene, men siden det normalt sett ikke er mulig å endre i
programvare, trenger vi å ha begge arkitekturer. SGI-maskiner kjÞrer
i <a href="http://foldoc.org/foldoc.cgi?query=big-endian">stor-endian</a>
modus (debian-mips) mens Cobalt Qube/RaQ kjører i
modus (debian-mips) mens Cobalt Qube/RaQ kjÞrer i
<a href="http://foldoc.org/foldoc.cgi?query=little-endian">liten-endian</a>
modus (debian-mipsel). Noen brett, som Broadcom's BCM91250A evalueringsbrett
(aka SWARM) kan kjøre i begge moduser ved en svitsj på brettet.
(aka SWARM) kan kjÞre i begge moduser ved en svitsj på brettet.
</p>
<h2>Nåværende status</h2>
<h2>NåvÊrende status</h2>
<p>
Debian GNU/Linux <current_release_lenny> støtter følgende maskiner:
Debian GNU/Linux <current_release_lenny> stÞtter fÞlgende maskiner:
</p>
<ul>
......@@ -52,10 +52,10 @@
mahler.debian.org (mips) og morales.debian.org (mipsel) er tilgjengelig til
Debian-utviklere for arbeid med tilpasning. Vennligst se
<a href ="http://db.debian.org/machines.cgi">maskindatabasen</a> for mer
informasjon om disse maskinene. Generelt sett vil du være i stand til å bruke
de tre chroot-miljøene: stabil, testing og ustabil. For andre spørsmål send
e-post <email "debian-admin@lists.debian.org">. Kontoer på andre maskiner er tilgjengelig
ved forespørsel til LIU Qi <email liuqi82@gmail.com> (Lemote-maskiner).
informasjon om disse maskinene. Generelt sett vil du vÊre i stand til å bruke
de tre chroot-miljÞene: stabil, testing og ustabil. For andre spÞrsmål send
e-post <email "debian-admin@lists.debian.org">. Kontoer på andre maskiner er tilgjengelig
ved forespÞrsel til LIU Qi <email liuqi82@gmail.com> (Lemote-maskiner).
</p>
......@@ -71,15 +71,15 @@
<p>
Det er et par e-postlister som handler om Linux/MIPS og spesielt
Debian på MIPS.
Debian på MIPS.
</p>
<ul>
<li>debian-mips@lists.debian.org &mdash; Denne listen håndterer Debian på MIPS.<br />
<li>debian-mips@lists.debian.org &mdash; Denne listen håndterer Debian på MIPS.<br />
Abonner via e-post til <email debian-mips-request@lists.debian.org>.<br />
Arkivet er hos <a href="http://lists.debian.org/debian-mips/">lists.debian.org</a>.
</li>
<li>linux-mips@linux-mips.org &mdash; Denne listen er for diskusjoner rundt MIPS-kernelstøtte.<br />
<li>linux-mips@linux-mips.org &mdash; Denne listen er for diskusjoner rundt MIPS-kernelstÞtte.<br />
Se <a href = "http://www.linux-mips.org/wiki/Net_Resources#Mailing_lists">Linux/MIPS</a>-siden
for abonnentinformasjon.
</li>
......@@ -95,13 +95,13 @@
<dd><a href="http://www.mips.com/">www.mips.com</a></dd>
<dt>Informasjon om SGI-maskinvare</dt>
<dd><a href="http://sgistuff.g-lenerz.de/hardware/">http://sgistuff.g-lenerz.de/hardware/</a></dd>
<dt>Debian på Cobalt-maskiner</dt>
<dt>Debian på Cobalt-maskiner</dt>
<dd><a href="http://cyrius.com/debian/cobalt/">http://cyrius.com/debian/cobalt</a></dd>
<dt>Debian på SGI Indy</dt>
<dt>Debian på SGI Indy</dt>
<dd><a href="http://www.pvv.org/~pladsen/Indy/HOWTO.html">http://www.pvv.org/~pladsen/Indy/HOWTO.html</a></dd>
<dt>Debian på SGI Indy</dt>
<dt>Debian på SGI Indy</dt>
<dd><a href="http://www.zorg.org/linux/indy.php">http://www.zorg.org/linux/indy.php</a></dd>
<dt>Debian på SGI O2</dt>
<dt>Debian på SGI O2</dt>
<dd><a href="http://www.cyrius.com/debian/o2/">http://www.cyrius.com/debian/o2</a></dd>
</dl>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment