Commit 8f57e392 authored by Hans Fredrik Nordhaug's avatar Hans Fredrik Nordhaug

Synced with English - reorder links.

CVS version numbers

norwegian/doc/index.wml: 1.61 -> 1.62
parent 840b8b20
#use wml::debian::template title="Dokumentasjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.111" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.112" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Tor Slettnes <tor@slett.net>
# Oppdatert av Peter Karlsson <peterk@debian.org>
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>, 2008-2015.
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>, 2008-2017.
<p>En viktig del av ethvert operativsystem er dokumentasjonen - de tekniske
manualene som beskriver operasjon og bruk av programmer. Som del av sin
......@@ -84,8 +84,8 @@ større temaer.</p>
<ul>
<li><a href="devel-manuals#policy">Debians retningslinjehåndbok</a></li>
<li><a href="devel-manuals#devref">Debians utviklerreferanse</a></li>
<li><a href="devel-manuals#maint-guide">Debians veiledning for nye vedlikeholdere</a></li>
<li><a href="devel-manuals#debmake-doc">Veiledning for Debian vedlikeholdere</a></li>
<li><a href="devel-manuals#maint-guide">Debians veiledning for nye vedlikeholdere</a></li>
<li><a href="devel-manuals#packaging-tutorial">Introduksjon til Debian-pakking</a></li>
<li><a href="devel-manuals#menu">Debians menysystem</a></li>
<li><a href="devel-manuals#i18n">Introduksjon til i18n</a></li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment