Commit ca90dc63 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/security/2018/dsa-4211.wml: INITIAL -> 1.1
parent fac8a0a0
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Gabriel Corona opdagede at xdg-utils, et sæt værktøjer til integration af
skrivebordsmiljøer, var sårbare over for parameterindsprøjtningsangreb. Hvis
miljøvariablen BROWSER på offerets vært indeholder en <q>%s</q> og offeret åbner
et link, fabrikeret af angriberen, med xdg-open, kunne den ondsindede person
manipulere med parametrene, som anvendes af browseren ved åbningen.
Manipulationen kunne eksempelvis opsætte en proxy, til hvilken
netværktstrafikken kunne blive opsnappet i den pågældende udførelse.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er dette problem rettet
i version 1.1.0~rc1+git20111210-7.4+deb8u1.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.1.1-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine xdg-utils-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende xdg-utils,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/xdg-utils">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/xdg-utils</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4211.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment