Upgrading to GitLab 11.10.0. Expect errors and see debian-infrastructure-announce@lists.debian.org for further information.

Commit 98b39aaf authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 97.8% (912 of 932 strings)
parent 56bd65ec
...@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr "" ...@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n" "Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-23 18:26-0400\n" "POT-Creation-Date: 2018-04-23 18:26-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-23 20:39+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-04-29 02:39+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n" "Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/" "Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"freedombox/plinth/nb/>\n" "freedombox/plinth/nb/>\n"
...@@ -1151,12 +1151,13 @@ msgid "" ...@@ -1151,12 +1151,13 @@ msgid ""
"your data stays with you." "your data stays with you."
msgstr "" msgstr ""
"%(box_name)s er et communityprosjekt (fellesskapsprosjekt) for å utvikle, " "%(box_name)s er et communityprosjekt (fellesskapsprosjekt) for å utvikle, "
"designe og fremme personlige servere som kjører gratis programvare for " "designe og fremme personlige tjenere som kjører gratis programvare for "
"privat, personlig kommunikasjon. Det er en nettverksanvendelse utviklet for " "privat, personlig kommunikasjon. Det er en nettverksanvendelse utviklet for "
"å tillate samvirke med resten av Internettet med beskyttet personvern og " "å tillate samvirke med resten av Internettet med beskyttet personvern og "
"datasikkerhet. Det omfatter programmer som blogg, wiki, hjemmeside, sosiale " "datasikkerhet. Det omfatter programmer som blogg, wiki, hjemmeside, sosiale "
"nettverk, e-post, mellomtjener for nett og et Tor-relé, samlet på en enhet " "nettverk, e-post, mellomtjener for nett og et Tor-rutingsstafettoppsett, "
"som kan erstatte din Wi-Fi-ruter, slik at dataene dine blir hos deg." "samlet på en enhet som kan erstatte din Wi-Fi-ruter, slik at dataene dine "
"blir hos deg."
#: plinth/modules/help/templates/help_about.html:43 #: plinth/modules/help/templates/help_about.html:43
msgid "" msgid ""
...@@ -1770,8 +1771,7 @@ msgid "Certificate renewal management disabled for {domain}." ...@@ -1770,8 +1771,7 @@ msgid "Certificate renewal management disabled for {domain}."
msgstr "Behandling av sertifikatsfornyelse avskrudd for{domain}." msgstr "Behandling av sertifikatsfornyelse avskrudd for{domain}."
#: plinth/modules/letsencrypt/views.py:133 #: plinth/modules/letsencrypt/views.py:133
#, fuzzy, python-brace-format #, python-brace-format
#| msgid "Failed to obtain certificate for domain {domain}: {error}"
msgid "Failed to switch certificate renewal management for {domain}: {error}" msgid "Failed to switch certificate renewal management for {domain}: {error}"
msgstr "" msgstr ""
"Klarte ikke å bytte behandling av sertifikatsfornyelse for {domain}: {error}" "Klarte ikke å bytte behandling av sertifikatsfornyelse for {domain}: {error}"
...@@ -1782,16 +1782,16 @@ msgid "Switched use of certificate for app {module}" ...@@ -1782,16 +1782,16 @@ msgid "Switched use of certificate for app {module}"
msgstr "Vekslet bruken av sertifikat for programmet {module}" msgstr "Vekslet bruken av sertifikat for programmet {module}"
#: plinth/modules/letsencrypt/views.py:170 #: plinth/modules/letsencrypt/views.py:170
#, fuzzy, python-brace-format #, python-brace-format
#| msgid "Failed to obtain certificate for domain {domain}: {error}"
msgid "Failed to switch certificate use for app {module}: {error}" msgid "Failed to switch certificate use for app {module}: {error}"
msgstr "Klarte ikke å bytte sertifikatbruk for programmet {domain}: {error}" msgstr "Klarte ikke å bytte sertifikat for programmet {module}: {error}"
#: plinth/modules/letsencrypt/views.py:194 #: plinth/modules/letsencrypt/views.py:194
#, fuzzy, python-brace-format #, python-brace-format
#| msgid "Failed to delete certificate for domain {domain}: {error}"
msgid "Failed to disable certificate renewal management for {domain}: {error}" msgid "Failed to disable certificate renewal management for {domain}: {error}"
msgstr "Klarte ikke å skru av sertifikatsbehandling for {domain}: {error}" msgstr ""
"Klarte ikke å skru av fornyelse av sertifikatsbehandling for {domain}: "
"{error}"
#: plinth/modules/letsencrypt/views.py:201 #: plinth/modules/letsencrypt/views.py:201
#, python-brace-format #, python-brace-format
...@@ -1890,9 +1890,9 @@ msgid "" ...@@ -1890,9 +1890,9 @@ msgid ""
"look like <em>@username:%(domain_name)s</em>. Changing the domain name after " "look like <em>@username:%(domain_name)s</em>. Changing the domain name after "
"the initial setup is currently not supported." "the initial setup is currently not supported."
msgstr "" msgstr ""
"Matrix-serverdomenet er satt til <em>%(domain_name)s</em>. Bruker-ID-ene " "Matrix-tjenerdomenet er satt til <em>%(domain_name)s</em>. Bruker-ID-ene vil "
"vil se slik ut <em>@username:%(domain_name)s</em>. Endring av domenenavnet " "se slik ut <em>@username:%(domain_name)s</em>. Endring av domenenavnet etter "
"etter det første oppsettet støttes ikke for øyeblikket." "det første oppsettet støttes ikke for øyeblikket."
#: plinth/modules/matrixsynapse/views.py:120 #: plinth/modules/matrixsynapse/views.py:120
msgid "Public registration enabled" msgid "Public registration enabled"
...@@ -2093,17 +2093,17 @@ msgid "" ...@@ -2093,17 +2093,17 @@ msgid ""
"is available on the <a href=\"https://web.monkeysphere.info/download/\"> " "is available on the <a href=\"https://web.monkeysphere.info/download/\"> "
"Monkeysphere website</a>." "Monkeysphere website</a>."
msgstr "" msgstr ""
"Monkeysphere kan også generere en OpenPGP-nøkkel for hvert Secure Web " "Monkeysphere kan også generere en OpenPGP-nøkkel for hvert \"Secure Web "
"Server (HTTPS)-sertifikat som er installert på denne maskinen. OpenPGP-" "Server\" (HTTPS)-sertifikat som er installert på denne maskinen. OpenPGP-"
"nøkkelen kan deretter lastes opp til OpenPGP-nøkkeltjenere. Brukere som " "nøkkelen kan deretter lastes opp til OpenPGP-nøkkeltjenere. Brukere som "
"kobler til nett-tjeneren via maskinen via HTTPS kan få bekreftet at de " "kobler til nett-tjeneren via maskinen via HTTPS kan få bekreftet at de "
"kobler til riktig vert. For at brukerne skal stole på sertifikatet, trenger " "kobler til riktig vert. For at brukerne skal stole på sertifikatet, trenger "
"brukeren å installere noe programvare som er tilgjengelig på <a href=" "brukeren å installere noe programvare som er tilgjengelig på <a href=\""
"\"https://web.monkeysphere.info/download/\"> Monkeysphere website </a>." "https://web.monkeysphere.info/download/\"> Monkeysphere-nettsiden </a>."
#: plinth/modules/monkeysphere/templates/monkeysphere.html:57 #: plinth/modules/monkeysphere/templates/monkeysphere.html:57
msgid "Publishing key to keyserver..." msgid "Publishing key to keyserver..."
msgstr "Legge ut nøkkel til nøkkeltjenere ..." msgstr "Publisering av nøkkel til nøkkeltjener…"
#: plinth/modules/monkeysphere/templates/monkeysphere.html:74 #: plinth/modules/monkeysphere/templates/monkeysphere.html:74
#: plinth/modules/monkeysphere/templates/monkeysphere_details.html:55 #: plinth/modules/monkeysphere/templates/monkeysphere_details.html:55
...@@ -3481,10 +3481,10 @@ msgid "" ...@@ -3481,10 +3481,10 @@ msgid ""
"one or more Quassel clients from a desktop or a mobile can be used to " "one or more Quassel clients from a desktop or a mobile can be used to "
"connect and disconnect from it." "connect and disconnect from it."
msgstr "" msgstr ""
"Quassel er et IRC-program som er delt i to deler, en «kjerne» og en " "Quassel er et IRC-program som er delt i to deler, en «kjerne» og en «klient»"
"«klient». Dette tillater kjernen å forbli tilkoblet til IRC-servere, og å " ". Dette tillater kjernen å forbli tilkoblet til IRC-tjenere, og å fortsette "
"fortsette å motta meldinger, selv når klienten er frakoblet. {box_name} kan " "å motta meldinger, selv når klienten er frakoblet. {box_name} kan kjøre "
"kjøre Quassel kjernetjeneste, og alltid holde deg på nett. Fra mobilen eller " "Quassel kjernetjeneste, og alltid holde deg på nett. Fra mobilen eller "
"skrivebordet kan en eller flere Quassel-klienter brukes til å koble til og " "skrivebordet kan en eller flere Quassel-klienter brukes til å koble til og "
"fra." "fra."
...@@ -3739,11 +3739,11 @@ msgid "" ...@@ -3739,11 +3739,11 @@ msgid ""
"a>)." "a>)."
msgstr "" msgstr ""
"For Gmail vil brukernavnet være din Gmail-adresse, passordet blir ditt " "For Gmail vil brukernavnet være din Gmail-adresse, passordet blir ditt "
"Google-kontopassord, og serveren vil være <code> imaps://imap.gmail.com</" "Google-kontopassord, og tjeneren vil være <code> "
"code>. Merk at du også må aktivere «Less secure apps» i Google-" "imaps://imap.gmail.com</code>. Merk at du også må aktivere «Less secure "
"innstillingene dine. (<a href=\"https://www.google.com/settings/security/" "apps» i Google-innstillingene dine. (<a href=\"https://www.google.com/"
"lesssecureapps\">https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps</" "settings/security/lesssecureapps\">https://www.google.com/settings/security/"
"a>)." "lesssecureapps</a>)."
#: plinth/modules/searx/__init__.py:42 plinth/modules/searx/manifest.py:23 #: plinth/modules/searx/__init__.py:42 plinth/modules/searx/manifest.py:23
msgid "Searx" msgid "Searx"
...@@ -5416,7 +5416,7 @@ msgstr "" ...@@ -5416,7 +5416,7 @@ msgstr ""
#: plinth/templates/setup.html:77 #: plinth/templates/setup.html:77
msgid "This application is currently unavailable in your distribution." msgid "This application is currently unavailable in your distribution."
msgstr "" msgstr "Dette programmet er for tiden utilgjengelig for din distribusjon."
#: plinth/templates/setup.html:86 plinth/templates/setup.html:90 #: plinth/templates/setup.html:86 plinth/templates/setup.html:90
msgid "Install" msgid "Install"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment