Commit 2031925c authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (995 of 995 strings)
parent ab915a7e
Pipeline #16742 passed with stages
in 12 minutes and 7 seconds
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-17 10:14+0000\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere-weblate@hungry.com>\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"freedombox/plinth/nb/>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -153,7 +153,7 @@ msgid ""
"Disk path to a folder on this server that will be archived into backup "
"repository."
msgstr ""
"Disksti til en mappe på denne tjeneren som vil bli arkivert inn i "
"Disksti til mappe på denne tjeneren som vil bli arkivert inn i "
"sikkerhetskopilageret."
#: plinth/modules/backups/forms.py:40
......@@ -407,11 +407,11 @@ msgid ""
"users must explicitly type /plinth or /freedombox to reach {box_name} "
"Service (Plinth)."
msgstr ""
"Velg programmet som presenteres som standard når noen besøker din {box_name} "
"på nettet. Et typisk bruksområde er å velge bloggen eller wikien din som "
"startside når noen besøker domenenavnet. Merk at med en gang standard-"
"programmet er satt til noe annet enn {box_name}-tjenesten (Plinth), så må "
"brukerne dine skrive /plinth eller /freedombox eksplisitt for å nå "
"Velg programmet som presenteres som forvalg når noen besøker din {box_name} "
"på nettet. Et typisk bruksområde er å velge bloggen eller wiki-en din som "
"startside når noen besøker domenenavnet. Merk at med en gang "
"forvalgsprogrammet er satt til noe annet enn {box_name}-tjenesten (Plinth), "
"så må brukerne dine skrive /plinth eller /freedombox eksplisitt for å nå "
"{box_name}-tjenesten (Plinth)."
#: plinth/modules/config/templates/config.html:34
......@@ -450,11 +450,11 @@ msgstr "Domenenavn satt"
#: plinth/modules/config/views.py:100
#, python-brace-format
msgid "Error setting default app: {exception}"
msgstr "Feil ved endring av standard-program: {exception}"
msgstr "Feil ved endring av forvalgsprogram: {exception}"
#: plinth/modules/config/views.py:103
msgid "Default app set"
msgstr "Standardprogram satt"
msgstr "Forvalgsprogram satt"
#: plinth/modules/coquelicot/__init__.py:37
msgid "Coquelicot"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment