Commit 2b2294bd authored by Petter Reinholdtsen's avatar Petter Reinholdtsen Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (995 of 995 strings)
parent 2f93dc9e
Pipeline #16698 passed with stages
in 13 minutes and 56 seconds
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-15 13:39+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-16 12:13+0000\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere-weblate@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"freedombox/plinth/nb/>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -149,19 +149,17 @@ msgid "Path"
msgstr "Sti"
#: plinth/modules/backups/forms.py:34
#, fuzzy
#| msgid "Disk path to a folder on this server that you intend to share."
msgid ""
"Disk path to a folder on this server that will be archived into backup "
"repository."
msgstr "Disksti til en mappe på denne tjeneren som du ønsker å dele."
msgstr ""
"Disksti til en mappe på denne tjeneren som vil bli arkivert inn i "
"sikkerhetskopilageret."
#: plinth/modules/backups/forms.py:40
#, fuzzy
#| msgid "Disk path to a folder on this server that you intend to share."
msgid ""
"Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgstr "Disksti til en mappe på denne tjeneren som du ønsker å dele."
msgstr "Disksti til en mappe på denne tjeneren der arkivet vil bli pakket ut."
#: plinth/modules/backups/forms.py:46
msgid "Exported filename"
......@@ -409,6 +407,12 @@ msgid ""
"users must explicitly type /plinth or /freedombox to reach {box_name} "
"Service (Plinth)."
msgstr ""
"Velg programmet som presenteres som standard når noen besøker din {box_name} "
"på nettet. Et typisk bruksområde er å velge bloggen eller wikien din som "
"startside når noen besøker domenenavnet. Merk at med en gang standard-"
"programmet er satt til noe annet enn {box_name}-tjenesten (Plinth), så må "
"brukerne dine skrive /plinth eller /freedombox eksplisitt for å nå "
"{box_name}-tjenesten (Plinth)."
#: plinth/modules/config/templates/config.html:34
#: plinth/modules/dynamicdns/templates/dynamicdns.html:35
......@@ -444,16 +448,13 @@ msgid "Domain name set"
msgstr "Domenenavn satt"
#: plinth/modules/config/views.py:100
#, fuzzy, python-brace-format
#| msgid "Error setting language: {exception}"
#, python-brace-format
msgid "Error setting default app: {exception}"
msgstr "Språksettingsfeil: {exception}"
msgstr "Feil ved endring av standard-program: {exception}"
#: plinth/modules/config/views.py:103
#, fuzzy
#| msgid "Default"
msgid "Default app set"
msgstr "Forvalg"
msgstr "Standardprogram satt"
#: plinth/modules/coquelicot/__init__.py:37
msgid "Coquelicot"
......@@ -1781,19 +1782,11 @@ msgid "Update config"
msgstr "Oppdater oppsett"
#: plinth/modules/letsencrypt/templates/letsencrypt.html:174
#, fuzzy, python-format
#| msgid ""
#| "\n"
#| " Let %(box_name)s manage certificate renewal of\n"
#| " <b>%(current_domain)s</b>\n"
#| " "
#, python-format
msgid ""
"Let %(box_name)s manage certificate renewal of <b>%(current_domain)s</b>"
msgstr ""
"\n"
" La %(box_name)s håndtere fornyelsesprosessen av\n"
" <b>%(current_domain)s</b>\n"
" "
"La %(box_name)s håndtere fornyelsesprosessen av <b>%(current_domain)s</b>"
#: plinth/modules/letsencrypt/templates/letsencrypt.html:183
#, python-format
......@@ -1813,32 +1806,13 @@ msgstr ""
"sertifikatet først for å kunne håndtere det."
#: plinth/modules/letsencrypt/templates/letsencrypt.html:222
#, fuzzy, python-format
#| msgid ""
#| "\n"
#| " Use certificate of %(current_domain)s for <b>ejabberd</"
#| "b>\n"
#| " "
#, python-format
msgid "Use certificate of %(current_domain)s for <b>ejabberd</b>"
msgstr ""
"\n"
" Bruk sertifikatet tilhørende %(current_domain)s for "
"<b>ejabberd</b>\n"
" "
msgstr "Bruk sertifikatet tilhørende %(current_domain)s for <b>ejabberd</b>"
#: plinth/modules/letsencrypt/templates/letsencrypt.html:226
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "\n"
#| " Use certificate of the current domain for <b>ejabberd</"
#| "b>\n"
#| " "
msgid "Use certificate of the current domain for <b>ejabberd</b>"
msgstr ""
"\n"
" Bruk sertifikatet tilhørende gjeldende domene for "
"<b>ejabberd</b>\n"
" "
msgstr "Bruk sertifikatet tilhørende gjeldende domene for <b>ejabberd</b>"
#: plinth/modules/letsencrypt/templates/letsencrypt.html:236
#, python-format
......@@ -4694,10 +4668,8 @@ msgstr ""
"a>."
#: plinth/modules/tor/__init__.py:77
#, fuzzy
#| msgid "Socks5 Proxy"
msgid "Tor Socks Proxy"
msgstr "SOCKS5-mellomtjener"
msgstr "Tor Socks-mellomtjener"
#: plinth/modules/tor/__init__.py:83 plinth/modules/tor/__init__.py:125
msgid "Tor Bridge Relay"
......@@ -5634,10 +5606,10 @@ msgid "Mailing list"
msgstr "Adresseliste"
#: plinth/templates/internal-zone.html:25
#, fuzzy, python-format
#| msgid "Service <em>%(service_name)s</em> is not running."
#, python-format
msgid "<em>%(service_name)s</em> is available only on internal networks."
msgstr "Tjenesten <em>%(service_name)s</em> kjører ikke."
msgstr ""
"Tjenesten <em>%(service_name)s</em> er kun tilgjengelig på interne nettverk."
#: plinth/templates/internal-zone.html:31
msgid "Currently there are no network interfaces configured as internal."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment