Commit 7cb73983 authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (995 of 995 strings)
parent 04d14e27
Pipeline #16759 passed with stages
in 12 minutes and 16 seconds
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-17 10:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-17 12:03+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"freedombox/plinth/nb/>\n"
......@@ -5566,7 +5566,7 @@ msgid ""
"communication tools respecting your privacy and data ownership."
msgstr ""
"%(box_name)s en ren Debian-blanding som består av 100%% fri programvare, og "
"lar deg sette opp en webtjener hos deg selv som ruller ut sosiale "
"lar deg sette opp en vevtjener hos deg selv som ruller ut sosiale "
"applikasjoner på små maskiner. Den tilbyr nettbaserte kommunikasjonsverktøy "
"som respekterer din privatsfære og ditt dataeierskap."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment