Commit ab915a7e authored by Petter Reinholdtsen's avatar Petter Reinholdtsen Committed by Weblate

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (995 of 995 strings)
parent 2b2294bd
Pipeline #16741 passed with stages
in 12 minutes and 17 seconds
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-16 12:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-17 10:14+0000\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere-weblate@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"freedombox/plinth/nb/>\n"
......@@ -4169,7 +4169,7 @@ msgstr "Deling slettet."
#: plinth/modules/snapshot/__init__.py:33
msgid "Storage Snapshots"
msgstr "Lagringsavbildninger"
msgstr "Lagrings-avbildninger"
#: plinth/modules/snapshot/__init__.py:36
msgid ""
......@@ -5046,7 +5046,7 @@ msgstr "Feil ved utløsing av enhet: {error_message}"
#: plinth/modules/upgrades/__init__.py:33
msgid "Software Upgrades"
msgstr "Programvareoppgraderinger"
msgstr "Programvare-oppgraderinger"
#: plinth/modules/upgrades/__init__.py:36
msgid ""
......@@ -5565,8 +5565,8 @@ msgid ""
"server to deploy social applications on small machines. It provides online "
"communication tools respecting your privacy and data ownership."
msgstr ""
"%(box_name)s, en ren Debian-blanding, består av 100%% fri programvare, og "
"lar en sette opp en webtjener hos seg selv som ruller ut sosiale "
"%(box_name)s en ren Debian-blanding som består av 100%% fri programvare, og "
"lar deg sette opp en webtjener hos deg selv som ruller ut sosiale "
"applikasjoner på små maskiner. Den tilbyr nettbaserte kommunikasjonsverktøy "
"som respekterer din privatsfære og ditt dataeierskap."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment