Commit 6a5911dc authored by Francesco Poli's avatar Francesco Poli

update Danish translation (Closes: #916384)

parent 831dc437
......@@ -18,6 +18,7 @@ apt-listbugs (0.1.26) UNRELEASED; urgency=medium
(Closes: #915802)
* updated Italian translation, thanks to Luca Monducci!
* updated Dutch translation, thanks to Frans Spiesschaert! (Closes: #916365)
* updated Danish translation, thanks to Morten Bo Johansen! (Closes: #916384)
-- Francesco Poli (wintermute) <invernomuto@paranoici.org> Fri, 09 Nov 2018 00:43:55 +0100
......
......@@ -3,8 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the apt-listbugs package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2012, 2014, 2016, 2017.
# Morten Bo Johansen <mbj@mbjnet.dk>, 2017.
#
# Morten Bo Johansen <mbj@mbjnet.dk>, 2017, 2018
# en file descriptor er ikke en beskrivelse som sådan, men et form for
# element for filen. Jeg tror jeg tidligere har oversat det til fildeskriptor
# eller filbeskriver Uandet hvad er det her nok en af dem hvor der er værd at
......@@ -12,13 +11,12 @@
# vandt til at arbejde på engelsk stadig ved hvad vi mener
# pin -> blev låst (eller blev fastlåst). Aputsiaĸ har været brugt i Synaptic
# http://permalink.gmane.org/gmane.comp.internationalization.dansk/18923
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-listbugs 0.1.24\n"
"Project-Id-Version: apt-listbugs 0.1.26\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: invernomuto@paranoici.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-11-24 23:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-17 12:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-10 18:21+0100\n"
"Last-Translator: Morten Bo Johansen <mbj@mbjnet.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -181,11 +179,10 @@ msgstr ""
" -q : Vis ikke fremgangsbjælken.\n"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:65
#, fuzzy
msgid ""
" -C <apt.conf> : Additional apt.conf file to use.\n"
msgstr ""
" -C <apt.conf> : apt.conf-fil at bruge.\n"
" -C <apt.conf> : Ekstra apt.conf-fil at bruge.\n"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:66
msgid ""
......@@ -338,9 +335,8 @@ msgid "%s is unknown"
msgstr "%s er ukendt"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:513
#, fuzzy
msgid "Failed to invoke querybts."
msgstr "Kunne ikke opstarte browser."
msgstr "Kunne ikke opstarte querybts."
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:518
msgid "You must install the reportbug package to be able to do this"
......@@ -357,9 +353,8 @@ msgid "%s already ignored"
msgstr "%s allerede ignoreret"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:569
#, fuzzy
msgid "You must install a web browser package to be able to do this"
msgstr "Du skal installere pakken reportbug for at kunne gøre dette"
msgstr "Du skal installere en webbrowser-pakke for at kunne gøre dette"
#. TRANSLATORS: %{plist} is a comma-separated list of %{npkgs} packages to be pinned or put on hold.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:602
......@@ -411,11 +406,12 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: %{prog} is the name of a program, %{user} is a user name.
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:632
#, fuzzy
msgid ""
" <num> - query the specified bug number\n"
" (uses %{prog} as user %{user}).\n"
msgstr "fejlnummer"
msgstr ""
" <num> - forespørg på det anførte fejlnummer\n"
" (bruger %{prog} som bruger %{user}).\n"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:635
msgid ""
......@@ -472,6 +468,8 @@ msgid ""
" w - display bug lists in HTML\n"
" (uses %{prog} as user %{user}).\n"
msgstr ""
" w - vis fejllister i HTML\n"
" (bruger %{prog} som bruger %{user}).\n"
#: ../lib/aptlistbugs/logic.rb:668
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment