Commit c4517b5a authored by Carsten Schoenert's avatar Carsten Schoenert

New upstream version 3.5.1

parent 66c1e9ed
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -41,7 +41,6 @@ class FileLoader {
$jsLoadingSequence[] = "client/extjs-mod/extjs-mod-debug.js";
$jsLoadingSequence[] = "client/tinymce/tinymce.js";
$jsLoadingSequence[] = "client/third-party/ux-thirdparty-debug.js";
$jsLoadingSequence[] = "client/third-party/tokenizr.min.js";
} else {
$jsLoadingSequence[] = "client/extjs/ext-base-debug.js";
$jsLoadingSequence[] = "client/extjs/ext-all-debug.js";
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Kopano Webapp Czech\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-11 14:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-09 11:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-16 14:37+0000\n"
"Last-Translator: Luba <luba.neuwirth@maincube.net>\n"
"Language-Team: Czech <http://translate.kopano.io/projects/kopano/kopano-"
"webapp/cs/>\n"
......@@ -1693,22 +1693,24 @@ msgstr "Vložit opakující se {0}"
msgid ""
"This is a recurring {0}. Do you want to paste only this occurrence or the "
"series?"
msgstr "Toto je opakující se {0}. Chcete vložit pouze tento výskyt nebo série?"
msgstr "Toto je opakující se {0}. Chcete vložit pouze tento výskyt nebo sérii?"
msgid "message"
msgstr ""
msgstr "zpráva"
msgid "meeting request"
msgstr ""
msgstr "Žádost o schůzku"
msgid "appointment"
msgstr ""
msgstr "událost"
#, fuzzy
msgid "Paste this occurrence only"
msgstr ""
msgstr "Vložte pouze tento výskyt"
#, fuzzy
msgid "Paste the series..."
msgstr ""
msgstr "vložte sérii"
msgid ""
"This is a recurring message. Do you want to delete only this occurrence or "
......@@ -1762,12 +1764,12 @@ msgid ""
"continue?"
msgstr "Zpráva o zrušení bude odeslána všem příjemcům. Přejete si pokračovat?"
#, fuzzy
msgid "Delete Incomplete Task"
msgstr "Dokončené úkoly"
msgstr "Smazat nekompletní úlohu"
#, fuzzy
msgid "The task \"{0}\" has not been completed. What do you want to do?"
msgstr ""
msgstr "Úkol \"{0}\" nebyl dokončen. Co chcete dělat?"
#, fuzzy
msgid "Decline and delete"
......@@ -1775,7 +1777,7 @@ msgstr "Odmítnout žádost o schůzku"
#, fuzzy
msgid "Mark complete and delete"
msgstr "Označit jako Dokončené"
msgstr "Označit jako dokončené a odstranit"
msgid ""
"The sender of this message has asked to be notified when you read this "
......@@ -1786,20 +1788,22 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Import"
msgstr "Důležitý"
msgstr "Importovat"
msgid "Successfully imported item(s) to {0}"
msgstr ""
msgstr "Položky byly úspěšně importovány do {0}"
#, fuzzy
msgid "Failed to import item(s) to {0}"
msgstr ""
msgstr "Nepodařilo se importovat položku(y) do {0}"
#, fuzzy
msgid "Import error"
msgstr "Důležitý"
#, fuzzy
msgid "Unable to import \"{0}\". The file is not valid"
msgstr ""
msgstr "Nelze importovat \"{0}\". Soubor není platný"
# 100%
msgid "Cc"
......@@ -1839,7 +1843,7 @@ msgstr "Nebyla vybrána žádná zpráva"
#, fuzzy
msgid "Import to"
msgstr "Důležitý"
msgstr "Importovat do"
# 90%
# 100%
......@@ -1884,17 +1888,23 @@ msgstr "Stáhnout vše jako ZIP"
#, fuzzy
msgid "Import to folder"
msgstr "Vyprázdnit složku"
msgstr "Importovat do složky"
#, fuzzy
msgid ""
"In order to use the vCard import feature, upgrade your Kopano Core to "
"version 8.3 or higher."
msgstr ""
"Chcete-li použít funkci importu vCard, upgradujte Kopano Core na verzi 8.3 "
"nebo vyšší."
#, fuzzy
msgid ""
"In order to use the ICS / VCS import feature, upgrade your Kopano Core to "
"version 8.3 or higher."
msgstr ""
"Chcete-li použít funkci importu ICS/VCS, upgradujte Kopano Core na verzi 8.3 "
"nebo vyšší."
msgid "Attachment error"
msgstr "Chyba přílohy"
......@@ -1913,42 +1923,51 @@ msgstr "Podporovaný formát pro kontaktní obrázky je"
msgid "Attachment Error"
msgstr "Chyba přílohy"
#, fuzzy
msgid "Manage Categories"
msgstr ""
msgstr "Spravovat kategorie"
msgid "New"
msgstr "Nové"
msgid "Delete Category"
msgstr ""
msgstr "Odstranit kategorii"
#, fuzzy
msgid ""
"Are you sure you want to delete the category \"{0}\"? Items already assigned "
"this category won't be affected."
msgstr ""
"Opravdu chcete smazat kategorii \"{0}\"? Položky, které již byly přiřazeny "
"do této kategorie, nebudou ovlivněny."
msgid "Rename Category"
msgstr ""
msgstr "Přejmenovat kategorii"
#, fuzzy
msgid "A category named \""
msgstr ""
msgstr "Kategorie s názvem \""
#, fuzzy
msgid "Create New Category"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit novou kategorii"
msgid "Pin to quick access"
msgstr ""
msgid "Create"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit"
msgid ""
"You must apply the changes you have made to the categories before you can "
"create this category."
msgstr ""
"Předtím než vytvoříte tuto kategorii, musíte aplikovat změny, které jste "
"provedli v kategoriích."
#, fuzzy
msgid "You already have a category named '{0}'. Please use another name."
msgstr ""
msgstr "Máte již kategorii s názvem \"{0}\". Použijte prosím jiné jméno."
msgid ""
"You already have a category named '{0}' in your pending changes. Please use "
......@@ -1956,21 +1975,23 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid "Rename"
msgstr ""
msgstr "Přejmenovat"
#, fuzzy
msgid "This is the first time you have used \"{0}\" category."
msgstr ""
msgstr "Kategorie \"{0}\" byla použita poprvé"
msgid "Do you want to rename it?"
msgstr ""
msgstr "Chcete ji přejmenovat?"
msgid ""
"The category \"{0}\" already exists. Do you want to merge the \"{1}\" and "
"\"{2}\" categories?"
msgstr ""
"Kategorie \"{0}\" již existuje. Chcete sloučit kategorie \"{1}\" a \"{2}\"?"
msgid "Merge"
msgstr ""
msgstr "Sloučit"
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
......@@ -2091,10 +2112,10 @@ msgid "Folder '{0}' selected."
msgstr "Vybrána složka '{0}'."
msgid "Do not show this message again."
msgstr ""
msgstr "Tuto zprávu již nezobrazovat."
msgid "ICS"
msgstr ""
msgstr "ICS"
#, fuzzy
msgid "Set custom flag"
......@@ -2107,36 +2128,35 @@ msgid "End date"
msgstr "Konečné datum"
msgid "Tomorrow"
msgstr ""
msgstr "Zítra"
msgid "This week"
msgstr ""
msgstr "Tento týden"
msgid "Next week"
msgstr ""
msgstr "Příští týden"
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Výbrat datumy"
#, fuzzy
msgid "Set reminder"
msgstr "Připomínka"
msgstr "Nastavit připomenutí"
msgid "Complete"
msgstr "Dokončeno"
msgid "today"
msgstr ""
msgstr "dnes"
msgid "tomorrow"
msgstr ""
msgstr "zítra"
msgid "this week"
msgstr ""
msgstr "tento týden"
msgid "next week"
msgstr ""
msgstr "příští týden"
msgid "Edit recipient"
msgstr "Upravit příjemce"
......@@ -2235,14 +2255,17 @@ msgstr "Otevřít okno na kopírování/přesunování"
msgid "Delete selected item"
msgstr "Odstranit vybranou položku"
#, fuzzy
msgid ""
"Delete selected item without moving it to the Deleted Items folder. The "
"deleted item can still be restored."
msgstr ""
"Odstranit vybranou položku, aniž byste ji přesunuli do složky Odstraněné "
"položky. Vymazaná položka může být obnovena."
#, fuzzy
msgid "Kopano WebApp print"
msgstr "Kopano WebbApp"
msgstr "Vytisknout Kopano WebbApp"
# 91%
msgid "Display name"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment