Commit 03871db4 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by GNOME Translation Robot

Update Kazakh translation

parent d0019b68
......@@ -6,10 +6,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-20 22:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 20:19+0500\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-16 19:07+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk@li.org>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -17,10 +16,10 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:93
#: src/baobab-main-window.ui:120
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Диск қолдануын анализдеушісі"
......@@ -58,42 +57,42 @@ msgstr "storage;space;cleanup;сақтауыш;орын;тазарту;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "baobab"
msgstr "baobab"
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:9
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Есепке алынбайтын бөлімдер URI-лары"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:10
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Сканерлеуден тыс қалдыру үшін бөлімдер URI тізімі."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:20
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
msgstr "Белсенді график"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:21
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:21
msgid "Which type of chart should be displayed."
msgstr "Графиктің қай түрі көрсетілуі тиіс."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:25
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:25
msgid "Window size"
msgstr "Терезе өлшемі"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:26
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:26
msgid "The initial size of the window"
msgstr "Терезенің бастапқы өлшемі"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:30
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:30
msgid "Window state"
msgstr "Терезе күйі"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:31
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:31
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Терезенің GdkWindowState күйі"
#: src/baobab-application.vala:28
#: src/baobab-application.vala:30
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Нұсқа ақпаратын шығару және шығу"
......@@ -171,150 +170,200 @@ msgstr "Үй бумасы"
msgid "Computer"
msgstr "Компьютер"
#: src/baobab-main-window.ui:12 src/menus.ui:25
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Буманы сканерлеу…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "П_ернетақта жарлықтары"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "Диск қолдануын анализдеушісі тур_алы"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "Буманы а_шу"
#: src/baobab-main-window.ui:21 src/menus.ui:29
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Жолды алмасу буферіне көшіріп алу"
#: src/baobab-main-window.ui:30 src/menus.ui:33
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Қоқ_ыс шелегіне тастау"
#: src/baobab-main-window.ui:45
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Буманы сканерлеу…"
#: src/baobab-main-window.ui:157
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Жабу"
#: src/baobab-main-window.ui:212
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Бума"
#: src/baobab-main-window.ui:239
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Өлшемі"
#: src/baobab-main-window.ui:259
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Құрамасы"
#: src/baobab-main-window.ui:277
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Өзгертілген"
#: src/baobab-main-window.ui:322
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Сақиналы график"
#: src/baobab-main-window.ui:334
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Ағаш тектес график"
#: src/baobab-window.vala:209
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Буманы таңдау"
#: src/baobab-window.vala:211
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
#: src/baobab-window.vala:212
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "А_шу"
#: src/baobab-window.vala:218
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Тіркеу нүктелерін рекурсивті анализдеу"
#: src/baobab-window.vala:253
#: src/baobab-window.vala:259
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Томды анализдеу мүмкін емес."
#: src/baobab-window.vala:285
#: src/baobab-window.vala:291
msgid "Failed to show help"
msgstr "Көмекті көрсету сәтсіз аяқталды"
#: src/baobab-window.vala:304
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:307
#: src/baobab-window.vala:313
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Диск қолдануын анализдеу үшін графикалық қолданба."
#: src/baobab-window.vala:312
#: src/baobab-window.vala:318
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>"
#: src/baobab-window.vala:381
#: src/baobab-window.vala:387
msgid "Failed to open file"
msgstr "Файлды ашу сәтсіз аяқталды"
#: src/baobab-window.vala:401
#: src/baobab-window.vala:407
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Файлды қоқыс шелегіне тастау сәтсіз аяқталды"
#: src/baobab-window.vala:505
#: src/baobab-window.vala:511
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Құрылғылар және орналасулар"
#: src/baobab-window.vala:566
#: src/baobab-window.vala:573
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "\"%s\" бумасын сканерлеу мүмкін емес"
#: src/baobab-window.vala:569
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "\"%s\" бумасының ішіндегі бірнеше буманы сканерлеу мүмкін емес"
#: src/baobab-window.vala:588
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Қолданудағы диск өлшемдерін анықтау мүмкін емес."
#: src/baobab-window.vala:588
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Орнына көрінетін өлшемдері көрсетіледі."
#: src/baobab-window.vala:599
msgid "Scan completed"
msgstr "Сканерлеу аяқталды"
#: src/baobab-window.vala:600
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "\"%s\" бумасын сканерлеу аяқталды"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:605 src/baobab-window.vala:611
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "\"%s\" дұрыс бума емес"
#: src/baobab-window.vala:606 src/baobab-window.vala:612
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Диск қолдануын анализдеу мүмкін емес."
#: src/menus.ui:7
msgid "_Help"
msgstr "Кө_мек"
#: src/menus.ui:12
msgid "_About"
msgstr "Осы тур_алы"
#: src/menus.ui:16
msgid "_Quit"
msgstr "_Шығу"
#: src/menus.ui:39
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Жал_пы"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Басты мәзірді көрсету/жасыру"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Ағымдағы орналасуды қайта сканерлеу"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Буманы сканерлеу"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Пернетақта жарлықтарын көрсету"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Орналасулар тізіміне оралу"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Шығу"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Аталық бумасына ө_ту"
#: src/menus.ui:45
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "Ү_лкейту"
#: src/menus.ui:49
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "Кі_шірейту"
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "Осы тур_алы"
#~ msgid ""
#~ "A simple application which can scan either specific folders (local or "
#~ "remote) or volumes and give a graphical representation including each "
......@@ -326,6 +375,3 @@ msgstr "Кі_шірейту"
#~ msgid "Scan Remote Folder…"
#~ msgstr "Қашықтағы буманы сканерлеу…"
#~ msgid "- Disk Usage Analyzer"
#~ msgstr "- Диск қолдануын анализдеушісі"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment