Commit 716cc67f authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg

Update Polish translation

parent 45e25322
# Polish translation for baobab.
# Copyright © 1999-2018 the baobab authors.
# Copyright © 1999-2019 the baobab authors.
# This file is distributed under the same license as the baobab package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1999-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2005.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-29 10:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-05 00:44+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -27,7 +26,7 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:106
#: src/baobab-main-window.ui:120
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Wykorzystanie dysku"
......@@ -60,46 +59,48 @@ msgstr "Projekt GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:6
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "pamięć masowa;dyski;miejsce;przestrzeń;czyszczenie;analizator;"
msgstr ""
"pamięć masowa;dyski;miejsce;przestrzeń;czyszczenie;analizator;foldery;"
"katalogi;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "baobab"
msgstr "baobab"
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:9
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Adresy URI wykluczonych partycji"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:10
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Lista adresów URI partycji wykluczonych ze skanowania."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:20
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
msgstr "Aktywny wykres"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:21
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:21
msgid "Which type of chart should be displayed."
msgstr "Określa, który typ wykresu ma być wyświetlany."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:25
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:25
msgid "Window size"
msgstr "Rozmiar okna"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:26
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:26
msgid "The initial size of the window"
msgstr "Początkowy rozmiar okna"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:30
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:30
msgid "Window state"
msgstr "Stan okna"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:31
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:31
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Wartość GdkWindowState okna"
#: src/baobab-application.vala:28
#: src/baobab-application.vala:30
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie"
......@@ -189,43 +190,55 @@ msgstr "Komputer"
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Skanuj katalog…"
#: src/baobab-main-window.ui:20 src/menus.ui:25
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Skróty klawiszowe"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_O programie"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "O_twórz katalog"
#: src/baobab-main-window.ui:29 src/menus.ui:29
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "S_kopiuj ścieżkę do schowka"
#: src/baobab-main-window.ui:38 src/menus.ui:33
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Przenieś do k_osza"
#: src/baobab-main-window.ui:170
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: src/baobab-main-window.ui:225
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Katalog"
#: src/baobab-main-window.ui:252
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: src/baobab-main-window.ui:272
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Zawartość"
#: src/baobab-main-window.ui:290
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Modyfikacja"
#: src/baobab-main-window.ui:335
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Wykres pierścieniowy"
#: src/baobab-main-window.ui:347
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Wykres drzewa"
......@@ -269,9 +282,9 @@ msgstr ""
"Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007\n"
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
#: src/baobab-window.vala:387
msgid "Failed to open file"
......@@ -285,54 +298,86 @@ msgstr "Przeniesienie pliku do kosza się nie powiodło"
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Urządzenia i położenia"
#: src/baobab-window.vala:572
#: src/baobab-window.vala:573
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Nie można skanować katalogu „%s”"
#: src/baobab-window.vala:575
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Nie można skanować niektórych katalogów zawartych w „%s”"
#: src/baobab-window.vala:594
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Nie można wykryć zajętych rozmiarów na dysku."
#: src/baobab-window.vala:594
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Widoczne rozmiary zostaną wyświetlone zamiast tego."
#: src/baobab-window.vala:599
msgid "Scan completed"
msgstr "Ukończono skanowanie"
#: src/baobab-window.vala:600
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Ukończono skanowanie katalogu „%s”"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:611 src/baobab-window.vala:617
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "„%s” nie jest prawidłowym katalogiem"
#: src/baobab-window.vala:612 src/baobab-window.vala:618
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Nie można analizować wykorzystania dysku."
#: src/menus.ui:7
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/menus.ui:12
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: src/menus.ui:16
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: src/menus.ui:39
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Wyświetlenie/ukrycie głównego menu"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Ponowne skanowanie obecnego położenia"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Skanowanie katalogu"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Wyświetlenie skrótów klawiszowych"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Powrót do listy położeń"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Przejdź do katalogu nadrzędnego"
#: src/menus.ui:45
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "P_owiększ"
#: src/menus.ui:49
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "Po_mniejsz"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment