Commit b2a448d3 authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent d99ba86b
......@@ -4,15 +4,14 @@
# This file is distributed under the same license as the baobab package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002,2007,2011-2012.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2016, 2017, 2018.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 08:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-27 13:52+0700\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-02 21:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 13:15+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -23,7 +22,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:93
#: src/baobab-main-window.ui:120
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Bộ phân tích đĩa"
......@@ -59,46 +58,45 @@ msgstr "Dự án GNOME"
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "storage;space;cleanup;kho;chứa;đĩa;trống;dọn;xóa;"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "baobab"
msgstr "baobab"
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:9
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "URI phân vùng bị loại trừ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:10
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr ""
"Danh sách các địa chỉ URI của phân vùng cần loại trừ khỏi tiến trình quét."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:20
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
msgstr "Biểu đồ hoạt động"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:21
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:21
msgid "Which type of chart should be displayed."
msgstr "Hiện loại biểu đồ nào."
msgstr "Hiển thị bằng loại biểu đồ nào."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:25
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:25
msgid "Window size"
msgstr "Kích cỡ cửa sổ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:26
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:26
msgid "The initial size of the window"
msgstr "Cỡ khởi tạo của cửa sổ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:30
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:30
msgid "Window state"
msgstr "Trạng thái cửa sổ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:31
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:31
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "GdkWindowState của cửa sổ"
#: src/baobab-application.vala:28
#: src/baobab-application.vala:30
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát"
......@@ -176,151 +174,202 @@ msgstr "Thư mục cá nhân"
msgid "Computer"
msgstr "Máy tính"
#: src/baobab-main-window.ui:12 src/menus.ui:25
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Quét thư mục…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Phím _tắt"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "T_rợ giúp"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_Giới thiệu Bộ phân tích đĩa"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Mở thư mục"
#: src/baobab-main-window.ui:21 src/menus.ui:29
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Chép đường dẫn vào clipboard"
#: src/baobab-main-window.ui:30 src/menus.ui:33
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Chuyển vào thùng rác"
#: src/baobab-main-window.ui:45
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Quét thư mục…"
#: src/baobab-main-window.ui:157
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Đóng"
#: src/baobab-main-window.ui:212
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Thư mục"
#: src/baobab-main-window.ui:239
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Cỡ"
#: src/baobab-main-window.ui:259
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Nội dung"
#: src/baobab-main-window.ui:277
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Đã sửa đổi"
#: src/baobab-main-window.ui:322
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Biểu đồ hình nhẫn"
#: src/baobab-main-window.ui:334
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Biểu đồ dạng cây"
#: src/baobab-window.vala:209
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn thư mục"
#: src/baobab-window.vala:211
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "T_hôi"
#: src/baobab-window.vala:212
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Mở"
#: src/baobab-window.vala:218
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Phân tích điểm gắn một cách đệ quy"
#: src/baobab-window.vala:253
#: src/baobab-window.vala:259
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Không thể phân tích phân vùng đĩa."
#: src/baobab-window.vala:285
#: src/baobab-window.vala:291
msgid "Failed to show help"
msgstr "Gặp lỗi khi hiển thị trợ giúp"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#: src/baobab-window.vala:304
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:307
#: src/baobab-window.vala:313
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Công cụ đồ họa để phân tích cách sử dụng đĩa."
#: src/baobab-window.vala:312
#: src/baobab-window.vala:318
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"
#: src/baobab-window.vala:381
#: src/baobab-window.vala:387
msgid "Failed to open file"
msgstr "Gặp lỗi khi mở tập tin"
#: src/baobab-window.vala:401
#: src/baobab-window.vala:407
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Gặp lỗi khi bỏ tập tin vào thùng rác"
#: src/baobab-window.vala:505
#: src/baobab-window.vala:511
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Thiết bị & Vị trí"
#: src/baobab-window.vala:566
#: src/baobab-window.vala:573
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Không thể quét thư mục “%s”"
#: src/baobab-window.vala:569
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Không thể quét một số thư mục nằm trong “%s”"
#: src/baobab-window.vala:588
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Không thể dò tìm kích cỡ đĩa bị hỏng."
#: src/baobab-window.vala:588
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Cỡ bề ngoài được hiển thị để thay thế."
#: src/baobab-window.vala:599
msgid "Scan completed"
msgstr "Đã quét xong"
#: src/baobab-window.vala:600
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Đã quét xong “%s”"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:605 src/baobab-window.vala:611
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "“%s” không phải là thư mục hợp lệ"
#: src/baobab-window.vala:606 src/baobab-window.vala:612
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Không thể phân tích về cách sử dụng đĩa."
#: src/menus.ui:7
msgid "_Help"
msgstr "T_rợ giúp"
#: src/menus.ui:12
msgid "_About"
msgstr "_Giới thiệu"
#: src/menus.ui:16
msgid "_Quit"
msgstr "_Thoát"
#: src/menus.ui:39
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Chung"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Hiện/Ẩn trình đơn chính"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Quét lại vị trí hiện tại"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Quét thư mục"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Hiển thị các phím tắt"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Quay trở lại danh sách vị trí"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Chuyển lên thư mục cha"
#: src/menus.ui:45
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Phóng to"
#: src/menus.ui:49
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "Th_u nhỏ"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Giới thiệu"
#~ msgid ""
#~ "A simple application which can scan either specific folders (local or "
#~ "remote) or volumes and give a graphical representation including each "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment