Commit b2a448d3 authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Updated Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent d99ba86b
...@@ -4,15 +4,14 @@ ...@@ -4,15 +4,14 @@
# This file is distributed under the same license as the baobab package. # This file is distributed under the same license as the baobab package.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002,2007,2011-2012. # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002,2007,2011-2012.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2016, 2017, 2018. # Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab master\n" "Project-Id-Version: baobab master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "POT-Creation-Date: 2019-03-02 21:07+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 08:10+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-03-03 13:15+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-27 13:52+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n" "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n" "Language: vi\n"
...@@ -23,7 +22,7 @@ msgstr "" ...@@ -23,7 +22,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n" "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3 #: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:93 #: src/baobab-main-window.ui:120
msgid "Disk Usage Analyzer" msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Bộ phân tích đĩa" msgstr "Bộ phân tích đĩa"
...@@ -59,46 +58,45 @@ msgstr "Dự án GNOME" ...@@ -59,46 +58,45 @@ msgstr "Dự án GNOME"
msgid "storage;space;cleanup;" msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "storage;space;cleanup;kho;chứa;đĩa;trống;dọn;xóa;" msgstr "storage;space;cleanup;kho;chứa;đĩa;trống;dọn;xóa;"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)! #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10 #: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "baobab" msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "baobab" msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:9 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs" msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "URI phân vùng bị loại trừ" msgstr "URI phân vùng bị loại trừ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:10 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning." msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "" msgstr ""
"Danh sách các địa chỉ URI của phân vùng cần loại trừ khỏi tiến trình quét." "Danh sách các địa chỉ URI của phân vùng cần loại trừ khỏi tiến trình quét."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:20 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart" msgid "Active Chart"
msgstr "Biểu đồ hoạt động" msgstr "Biểu đồ hoạt động"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:21 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:21
msgid "Which type of chart should be displayed." msgid "Which type of chart should be displayed."
msgstr "Hiện loại biểu đồ nào." msgstr "Hiển thị bằng loại biểu đồ nào."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:25 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:25
msgid "Window size" msgid "Window size"
msgstr "Kích cỡ cửa sổ" msgstr "Kích cỡ cửa sổ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:26 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:26
msgid "The initial size of the window" msgid "The initial size of the window"
msgstr "Cỡ khởi tạo của cửa sổ" msgstr "Cỡ khởi tạo của cửa sổ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:30 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:30
msgid "Window state" msgid "Window state"
msgstr "Trạng thái cửa sổ" msgstr "Trạng thái cửa sổ"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:31 #: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:31
msgid "The GdkWindowState of the window" msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "GdkWindowState của cửa sổ" msgstr "GdkWindowState của cửa sổ"
#: src/baobab-application.vala:28 #: src/baobab-application.vala:30
msgid "Print version information and exit" msgid "Print version information and exit"
msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát" msgstr "Hiển thị thông tin phiên bản rồi thoát"
...@@ -176,151 +174,202 @@ msgstr "Thư mục cá nhân" ...@@ -176,151 +174,202 @@ msgstr "Thư mục cá nhân"
msgid "Computer" msgid "Computer"
msgstr "Máy tính" msgstr "Máy tính"
#: src/baobab-main-window.ui:12 src/menus.ui:25 #: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Quét thư mục…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Phím _tắt"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "T_rợ giúp"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_Giới thiệu Bộ phân tích đĩa"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder" msgid "_Open Folder"
msgstr "_Mở thư mục" msgstr "_Mở thư mục"
#: src/baobab-main-window.ui:21 src/menus.ui:29 #: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard" msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Chép đường dẫn vào clipboard" msgstr "_Chép đường dẫn vào clipboard"
#: src/baobab-main-window.ui:30 src/menus.ui:33 #: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash" msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Chuyển vào thùng rác" msgstr "Chuyển vào thùng rác"
#: src/baobab-main-window.ui:45 #: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Quét thư mục…"
#: src/baobab-main-window.ui:157
msgid "Close" msgid "Close"
msgstr "Đóng" msgstr "Đóng"
#: src/baobab-main-window.ui:212 #: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder" msgid "Folder"
msgstr "Thư mục" msgstr "Thư mục"
#: src/baobab-main-window.ui:239 #: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size" msgid "Size"
msgstr "Cỡ" msgstr "Cỡ"
#: src/baobab-main-window.ui:259 #: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents" msgid "Contents"
msgstr "Nội dung" msgstr "Nội dung"
#: src/baobab-main-window.ui:277 #: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified" msgid "Modified"
msgstr "Đã sửa đổi" msgstr "Đã sửa đổi"
#: src/baobab-main-window.ui:322 #: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart" msgid "Rings Chart"
msgstr "Biểu đồ hình nhẫn" msgstr "Biểu đồ hình nhẫn"
#: src/baobab-main-window.ui:334 #: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart" msgid "Treemap Chart"
msgstr "Biểu đồ dạng cây" msgstr "Biểu đồ dạng cây"
#: src/baobab-window.vala:209 #: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder" msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn thư mục" msgstr "Chọn thư mục"
#: src/baobab-window.vala:211 #: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel" msgid "_Cancel"
msgstr "T_hôi" msgstr "T_hôi"
#: src/baobab-window.vala:212 #: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open" msgid "_Open"
msgstr "_Mở" msgstr "_Mở"
#: src/baobab-window.vala:218 #: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points" msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Phân tích điểm gắn một cách đệ quy" msgstr "Phân tích điểm gắn một cách đệ quy"
#: src/baobab-window.vala:253 #: src/baobab-window.vala:259
msgid "Could not analyze volume." msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Không thể phân tích phân vùng đĩa." msgstr "Không thể phân tích phân vùng đĩa."
#: src/baobab-window.vala:285 #: src/baobab-window.vala:291
msgid "Failed to show help" msgid "Failed to show help"
msgstr "Gặp lỗi khi hiển thị trợ giúp" msgstr "Gặp lỗi khi hiển thị trợ giúp"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch # Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#: src/baobab-window.vala:304 #: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab" msgid "Baobab"
msgstr "Baobab" msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:307 #: src/baobab-window.vala:313
msgid "A graphical tool to analyze disk usage." msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Công cụ đồ họa để phân tích cách sử dụng đĩa." msgstr "Công cụ đồ họa để phân tích cách sử dụng đĩa."
#: src/baobab-window.vala:312 #: src/baobab-window.vala:318
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>" msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"
#: src/baobab-window.vala:381 #: src/baobab-window.vala:387
msgid "Failed to open file" msgid "Failed to open file"
msgstr "Gặp lỗi khi mở tập tin" msgstr "Gặp lỗi khi mở tập tin"
#: src/baobab-window.vala:401 #: src/baobab-window.vala:407
msgid "Failed to move file to the trash" msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Gặp lỗi khi bỏ tập tin vào thùng rác" msgstr "Gặp lỗi khi bỏ tập tin vào thùng rác"
#: src/baobab-window.vala:505 #: src/baobab-window.vala:511
msgid "Devices & Locations" msgid "Devices & Locations"
msgstr "Thiết bị & Vị trí" msgstr "Thiết bị & Vị trí"
#: src/baobab-window.vala:566 #: src/baobab-window.vala:573
#, c-format #, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”" msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Không thể quét thư mục “%s”" msgstr "Không thể quét thư mục “%s”"
#: src/baobab-window.vala:569 #: src/baobab-window.vala:576
#, c-format #, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”" msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Không thể quét một số thư mục nằm trong “%s”" msgstr "Không thể quét một số thư mục nằm trong “%s”"
#: src/baobab-window.vala:588 #: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes." msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Không thể dò tìm kích cỡ đĩa bị hỏng." msgstr "Không thể dò tìm kích cỡ đĩa bị hỏng."
#: src/baobab-window.vala:588 #: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead." msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Cỡ bề ngoài được hiển thị để thay thế." msgstr "Cỡ bề ngoài được hiển thị để thay thế."
#: src/baobab-window.vala:599
msgid "Scan completed"
msgstr "Đã quét xong"
#: src/baobab-window.vala:600
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Đã quét xong “%s”"
#. || is_virtual_filesystem () #. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:605 src/baobab-window.vala:611 #: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#, c-format #, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder" msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "“%s” không phải là thư mục hợp lệ" msgstr "“%s” không phải là thư mục hợp lệ"
#: src/baobab-window.vala:606 src/baobab-window.vala:612 #: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
msgid "Could not analyze disk usage." msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Không thể phân tích về cách sử dụng đĩa." msgstr "Không thể phân tích về cách sử dụng đĩa."
#: src/menus.ui:7 #: src/help-overlay.ui:13
msgid "_Help" msgctxt "shortcut window"
msgstr "T_rợ giúp" msgid "General"
msgstr "Chung"
#: src/menus.ui:12
msgid "_About" #: src/help-overlay.ui:18
msgstr "_Giới thiệu" msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
#: src/menus.ui:16 msgstr "Hiện/Ẩn trình đơn chính"
msgid "_Quit"
msgstr "_Thoát" #: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
#: src/menus.ui:39 msgid "Rescan current location"
msgstr "Quét lại vị trí hiện tại"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Quét thư mục"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Hiển thị các phím tắt"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Quay trở lại danh sách vị trí"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder" msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Chuyển lên thư mục cha" msgstr "_Chuyển lên thư mục cha"
#: src/menus.ui:45 #: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in" msgid "Zoom _in"
msgstr "_Phóng to" msgstr "_Phóng to"
#: src/menus.ui:49 #: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out" msgid "Zoom _out"
msgstr "Th_u nhỏ" msgstr "Th_u nhỏ"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Giới thiệu"
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "A simple application which can scan either specific folders (local or " #~ "A simple application which can scan either specific folders (local or "
#~ "remote) or volumes and give a graphical representation including each " #~ "remote) or volumes and give a graphical representation including each "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment