Commit 3f0bda2d authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Czech translation

parent 4efd8c6d
......@@ -7,6 +7,6 @@ HELP_FILES = \
search.page \
$(NULL)
HELP_LINGUAS = de es hr hu pl pt_BR
HELP_LINGUAS = cs de es hr hu pl pt_BR
-include $(top_srcdir)/git.mk
# Czech translation for devhelp.
# Copyright (C) 2018 devhelp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the devhelp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-27 13:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 07:41+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:4
msgid "Devhelp User Documentation"
msgstr "Uživatelská dokumentace k aplikaci Devhelp"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:10
msgid "Search in the side panel"
msgstr "Hledání v postranním panelu"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/search.page:13
msgid "How the search in the side panel works."
msgstr "Jak funguje hledání v postranním panelu."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:17
msgid "Case sensitivity"
msgstr "Rozlišování velikosti písmen"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:18
msgid ""
"The search is case sensitive when there is an uppercase letter. If the "
"search terms are all in lowercase, the search is case insensitive. It's like "
"the “smartcase” feature present in some text editors."
msgstr ""
"Při hledání se bere ohled na velikost písmen, když se ve výrazu objeví velké "
"písmeno. Pokud jsou v hledaném výrazu jen samá malá písmena, nebere se "
"velikost písmen při hledání v úvahu. Je to podobné, jako inteligentní práce "
"s velikostí písmen v textových editorech, tzv. funkce „smartcase“."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:26
msgid "Glob-style pattern matching"
msgstr "Porovnávání podle globálního stylu vzorů"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:27
msgid ""
"A search term can be a pattern containing ‘*’ and ‘?’ wildcards. ‘*’ matches "
"an arbitrary, possibly empty, string; and ‘?’ matches an arbitrary character."
msgstr ""
"Hledaný výraz může být vzor obsahující divoké znaky „*“ a „?“. „*“ vyhovuje "
"cokoliv, včetně prázdného řetězce a „?“ vyhovuje právě jeden libovolný znak."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:35
msgid "Several search terms"
msgstr "Hledání několika výrazů"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:36
msgid ""
"You can search with several search terms (separated by spaces). A symbol "
"will match only if <em>all</em> the search terms individually match (not "
"necessarily in the same order of appearance)."
msgstr ""
"Můžete hledat několik výrazů naráz (oddělených mezerami). Symbol vyhoví "
"hledání jen v případě, že se jednotlivě shodují <em>všechny</em> hledané "
"výrazy (ne nutně ve stejném pořadí, jak byly zadány)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:41
msgid ""
"Note that it is different than searching with the ‘*’ wildcard: with the ‘*’ "
"wildcard it forces the keywords to be in the same order."
msgstr ""
"Pamatujte, že se to liší od hledání pomocí divokého znaku „*“: divoký znak "
"„*“ si vynutí, aby byla klíčová slova ve stejném pořadí."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:45
msgid ""
"For example when searching “<input>gtk window application</input>”, it "
"matches both “<code>gtk_window_get_application()</code>” and "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>” (among other symbols)."
msgstr ""
"Například, když hledáte „<input>gtk window application</input>“, bude tomu "
"vyhovovat „<code>gtk_window_get_application()</code>“ a "
"„<code>GtkApplicationWindow</code>“ (mimo jiné)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:50
msgid ""
"On the other hand, searching “<input>gtk*window*application</input>” will "
"match “<code>gtk_window_get_application()</code>” but not "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>”."
msgstr ""
"Na druhou stranu, hledání „<input>gtk*window*application</input>“ bude "
"vyhovovat „<code>gtk_window_get_application()</code>“, ale "
"„<code>GtkApplicationWindow</code>“ už ne."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment