Commit 6aca182a authored by Tim Lunn's avatar Tim Lunn

New upstream version 3.28.0

parents b14fcefd e1bc0990
News in 3.28.0, 2018-03-10
--------------------------
* Improve default GSettings values.
* A few other small improvements.
* Translation updates.
===============
Version 3.27.90
===============
......
#! /bin/sh
# Guess values for system-dependent variables and create Makefiles.
# Generated by GNU Autoconf 2.69 for Devhelp 3.27.90.
# Generated by GNU Autoconf 2.69 for Devhelp 3.28.0.
#
# Report bugs to <https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=devhelp>.
#
......@@ -591,8 +591,8 @@ MAKEFLAGS=
# Identity of this package.
PACKAGE_NAME='Devhelp'
PACKAGE_TARNAME='devhelp'
PACKAGE_VERSION='3.27.90'
PACKAGE_STRING='Devhelp 3.27.90'
PACKAGE_VERSION='3.28.0'
PACKAGE_STRING='Devhelp 3.28.0'
PACKAGE_BUGREPORT='https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=devhelp'
PACKAGE_URL='https://wiki.gnome.org/Apps/Devhelp'
......@@ -1425,7 +1425,7 @@ if test "$ac_init_help" = "long"; then
# Omit some internal or obsolete options to make the list less imposing.
# This message is too long to be a string in the A/UX 3.1 sh.
cat <<_ACEOF
\`configure' configures Devhelp 3.27.90 to adapt to many kinds of systems.
\`configure' configures Devhelp 3.28.0 to adapt to many kinds of systems.
Usage: $0 [OPTION]... [VAR=VALUE]...
......@@ -1495,7 +1495,7 @@ fi
if test -n "$ac_init_help"; then
case $ac_init_help in
short | recursive ) echo "Configuration of Devhelp 3.27.90:";;
short | recursive ) echo "Configuration of Devhelp 3.28.0:";;
esac
cat <<\_ACEOF
......@@ -1647,7 +1647,7 @@ fi
test -n "$ac_init_help" && exit $ac_status
if $ac_init_version; then
cat <<\_ACEOF
Devhelp configure 3.27.90
Devhelp configure 3.28.0
generated by GNU Autoconf 2.69
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
......@@ -1925,7 +1925,7 @@ cat >config.log <<_ACEOF
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by Devhelp $as_me 3.27.90, which was
It was created by Devhelp $as_me 3.28.0, which was
generated by GNU Autoconf 2.69. Invocation command line was
$ $0 $@
......@@ -2822,7 +2822,7 @@ fi
# Define the identity of the package.
PACKAGE='devhelp'
VERSION='3.27.90'
VERSION='3.28.0'
# Some tools Automake needs.
......@@ -18205,7 +18205,7 @@ cat >>$CONFIG_STATUS <<\_ACEOF || ac_write_fail=1
# report actual input values of CONFIG_FILES etc. instead of their
# values after options handling.
ac_log="
This file was extended by Devhelp $as_me 3.27.90, which was
This file was extended by Devhelp $as_me 3.28.0, which was
generated by GNU Autoconf 2.69. Invocation command line was
CONFIG_FILES = $CONFIG_FILES
......@@ -18272,7 +18272,7 @@ _ACEOF
cat >>$CONFIG_STATUS <<_ACEOF || ac_write_fail=1
ac_cs_config="`$as_echo "$ac_configure_args" | sed 's/^ //; s/[\\""\`\$]/\\\\&/g'`"
ac_cs_version="\\
Devhelp config.status 3.27.90
Devhelp config.status 3.28.0
configured by $0, generated by GNU Autoconf 2.69,
with options \\"\$ac_cs_config\\"
......
AC_PREREQ([2.64])
AC_INIT([Devhelp],
[3.27.90],
[3.28.0],
[https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=devhelp],
[devhelp],
[https://wiki.gnome.org/Apps/Devhelp])
......
......@@ -14,5 +14,5 @@ StartupNotify=true
X-GNOME-Bugzilla-Bugzilla=GNOME
X-GNOME-Bugzilla-Product=devhelp
X-GNOME-Bugzilla-Component=General
X-GNOME-Bugzilla-Version=3.27.90
X-GNOME-Bugzilla-Version=3.28.0
DBusActivatable=true
......@@ -19,7 +19,7 @@
<description>Whether the main window should start maximized.</description>
</key>
<key name="width" type="i">
<default>700</default>
<default>1000</default>
<summary>Width of the main window</summary>
<description>The width of the main window.</description>
</key>
......@@ -31,7 +31,7 @@
</schema>
<schema id="org.gnome.devhelp.state.main.paned" path="/org/gnome/devhelp/state/main/paned/">
<key name="position" type="i">
<default>250</default>
<default>300</default>
<summary>Width of the index and search pane</summary>
<description>The width of the index and search pane.</description>
</key>
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
<div>
<div><table class="navigation" id="top" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="0"><tr><th valign="middle"><p class="title">Devhelp Reference Manual</p></th></tr></table></div>
<div><p class="releaseinfo">
For Devhelp 3.27.90.
For Devhelp 3.28.0.
The latest version of this documentation can be found on-line at
<a class="ulink" href="https://developer.gnome.org/devhelp/" target="_top">https://developer.gnome.org/devhelp/</a>.
</p></div>
......
......@@ -7,6 +7,6 @@ HELP_FILES = \
search.page \
$(NULL)
HELP_LINGUAS = de hu pl pt_BR
HELP_LINGUAS = cs de es hr hu pl pt_BR
-include $(top_srcdir)/git.mk
......@@ -330,7 +330,7 @@ HELP_FILES = \
search.page \
$(NULL)
HELP_LINGUAS = de hu pl pt_BR
HELP_LINGUAS = cs de es hr hu pl pt_BR
all: all-am
.SUFFIXES:
......
# Czech translation for devhelp.
# Copyright (C) 2018 devhelp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the devhelp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-27 13:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 07:41+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:4
msgid "Devhelp User Documentation"
msgstr "Uživatelská dokumentace k aplikaci Devhelp"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:10
msgid "Search in the side panel"
msgstr "Hledání v postranním panelu"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/search.page:13
msgid "How the search in the side panel works."
msgstr "Jak funguje hledání v postranním panelu."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:17
msgid "Case sensitivity"
msgstr "Rozlišování velikosti písmen"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:18
msgid ""
"The search is case sensitive when there is an uppercase letter. If the "
"search terms are all in lowercase, the search is case insensitive. It's like "
"the “smartcase” feature present in some text editors."
msgstr ""
"Při hledání se bere ohled na velikost písmen, když se ve výrazu objeví velké "
"písmeno. Pokud jsou v hledaném výrazu jen samá malá písmena, nebere se "
"velikost písmen při hledání v úvahu. Je to podobné, jako inteligentní práce "
"s velikostí písmen v textových editorech, tzv. funkce „smartcase“."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:26
msgid "Glob-style pattern matching"
msgstr "Porovnávání podle globálního stylu vzorů"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:27
msgid ""
"A search term can be a pattern containing ‘*’ and ‘?’ wildcards. ‘*’ matches "
"an arbitrary, possibly empty, string; and ‘?’ matches an arbitrary character."
msgstr ""
"Hledaný výraz může být vzor obsahující divoké znaky „*“ a „?“. „*“ vyhovuje "
"cokoliv, včetně prázdného řetězce a „?“ vyhovuje právě jeden libovolný znak."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:35
msgid "Several search terms"
msgstr "Hledání několika výrazů"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:36
msgid ""
"You can search with several search terms (separated by spaces). A symbol "
"will match only if <em>all</em> the search terms individually match (not "
"necessarily in the same order of appearance)."
msgstr ""
"Můžete hledat několik výrazů naráz (oddělených mezerami). Symbol vyhoví "
"hledání jen v případě, že se jednotlivě shodují <em>všechny</em> hledané "
"výrazy (ne nutně ve stejném pořadí, jak byly zadány)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:41
msgid ""
"Note that it is different than searching with the ‘*’ wildcard: with the ‘*’ "
"wildcard it forces the keywords to be in the same order."
msgstr ""
"Pamatujte, že se to liší od hledání pomocí divokého znaku „*“: divoký znak "
"„*“ si vynutí, aby byla klíčová slova ve stejném pořadí."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:45
msgid ""
"For example when searching “<input>gtk window application</input>”, it "
"matches both “<code>gtk_window_get_application()</code>” and "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>” (among other symbols)."
msgstr ""
"Například, když hledáte „<input>gtk window application</input>“, bude tomu "
"vyhovovat „<code>gtk_window_get_application()</code>“ a "
"„<code>GtkApplicationWindow</code>“ (mimo jiné)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:50
msgid ""
"On the other hand, searching “<input>gtk*window*application</input>” will "
"match “<code>gtk_window_get_application()</code>” but not "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>”."
msgstr ""
"Na druhou stranu, hledání „<input>gtk*window*application</input>“ bude "
"vyhovovat „<code>gtk_window_get_application()</code>“, ale "
"„<code>GtkApplicationWindow</code>“ už ne."
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/" type="guide" id="index" xml:lang="cs">
<title>Uživatelská dokumentace k aplikaci Devhelp</title>
</page>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/" xmlns:its="http://www.w3.org/2005/11/its" type="topic" id="search" xml:lang="cs">
<info>
<link type="guide" xref="index"/>
</info>
<title>Hledání v postranním panelu</title>
<synopsis>
<p>Jak funguje hledání v postranním panelu.</p>
</synopsis>
<section id="case-sensitivity">
<title>Rozlišování velikosti písmen</title>
<p>Při hledání se bere ohled na velikost písmen, když se ve výrazu objeví velké písmeno. Pokud jsou v hledaném výrazu jen samá malá písmena, nebere se velikost písmen při hledání v úvahu. Je to podobné, jako inteligentní práce s velikostí písmen v textových editorech, tzv. funkce „smartcase“.</p>
</section>
<section id="globs">
<title>Porovnávání podle globálního stylu vzorů</title>
<p>Hledaný výraz může být vzor obsahující divoké znaky „*“ a „?“. „*“ vyhovuje cokoliv, včetně prázdného řetězce a „?“ vyhovuje právě jeden libovolný znak.</p>
</section>
<section id="several-search-terms">
<title>Hledání několika výrazů</title>
<p>Můžete hledat několik výrazů naráz (oddělených mezerami). Symbol vyhoví hledání jen v případě, že se jednotlivě shodují <em>všechny</em> hledané výrazy (ne nutně ve stejném pořadí, jak byly zadány).</p>
<p>Pamatujte, že se to liší od hledání pomocí divokého znaku „*“: divoký znak „*“ si vynutí, aby byla klíčová slova ve stejném pořadí.</p>
<p>Například, když hledáte „<input>gtk window application</input>“, bude tomu vyhovovat „<code>gtk_window_get_application()</code>“ a „<code>GtkApplicationWindow</code>“ (mimo jiné).</p>
<p>Na druhou stranu, hledání „<input>gtk*window*application</input>“ bude vyhovovat „<code>gtk_window_get_application()</code>“, ale „<code>GtkApplicationWindow</code>“ už ne.</p>
</section>
</page>
# Spanish translation for devhelp.
# Copyright (C) 2018 devhelp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the devhelp package.
# Daniel Mustieles <daniel.mustieles@gmail.com>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-22 11:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-22 12:58+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Mustieles <daniel.mustieles@gmail.com>\n"
"Language-Team: es <gnome-es-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: es\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:4
msgid "Devhelp User Documentation"
msgstr "Documentación del usuario de Devhelp"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Daniel Mustieles <daniel.mustieles@gmail.com>, 2018"
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:10
msgid "Search in the side panel"
msgstr "Búsqueda en el panel lateral"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/search.page:13
msgid "How the search in the side panel works."
msgstr "Cómo funciona la búsqueda en el panel lateral."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:17
msgid "Case sensitivity"
msgstr "Distinguir mayúsculas y minúsculas"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:18
msgid ""
"The search is case sensitive when there is an uppercase letter. If the "
"search terms are all in lowercase, the search is case insensitive. It's like "
"the “smartcase” feature present in some text editors."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:26
msgid "Glob-style pattern matching"
msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:27
msgid ""
"A search term can be a pattern containing ‘*’ and ‘?’ wildcards. ‘*’ matches "
"an arbitrary, possibly empty, string; and ‘?’ matches an arbitrary character."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:35
msgid "Several search terms"
msgstr "Varios términos de búsqueda"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:36
msgid ""
"You can search with several search terms (separated by spaces). A symbol "
"will match only if <em>all</em> the search terms individually match (not "
"necessarily in the same order of appearance)."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:41
msgid ""
"Note that it is different than searching with the ‘*’ wildcard: with the ‘*’ "
"wildcard it forces the keywords to be in the same order."
msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:45
msgid ""
"For example when searching “<input>gtk window application</input>”, it "
"matches both “<code>gtk_window_get_application()</code>” and "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>” (among other symbols)."
msgstr ""
"Por ejemplo, al buscar «<input>gtk window application</input>», esto "
"coincide con «<code>gtk_window_get_application()</code>» y "
"«<code>GtkApplicationWindow</code>» (entre otros símbolos)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:50
msgid ""
"On the other hand, searching “<input>gtk*window*application</input>” will "
"match “<code>gtk_window_get_application()</code>” but not "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>”."
msgstr ""
"Por otro lado, buscar «<input>gtk*window*application</input>» coincidirá con "
"«<code>gtk_window_get_application()</code>» pero no con "
"«<code>GtkApplicationWindow</code>»."
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/" type="guide" id="index" xml:lang="es">
<title>Documentación del usuario de Devhelp</title>
</page>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/" xmlns:its="http://www.w3.org/2005/11/its" type="topic" id="search" xml:lang="es">
<info>
<link type="guide" xref="index"/>
<mal:credit xmlns:mal="http://projectmallard.org/1.0/" type="translator copyright">
<mal:name>Daniel Mustieles</mal:name>
<mal:email>daniel.mustieles@gmail.com</mal:email>
<mal:years>2018</mal:years>
</mal:credit>
</info>
<title>Búsqueda en el panel lateral</title>
<synopsis>
<p>Cómo funciona la búsqueda en el panel lateral.</p>
</synopsis>
<section id="case-sensitivity">
<title>Distinguir mayúsculas y minúsculas</title>
<p>
The search is case sensitive when there is an uppercase letter. If the
search terms are all in lowercase, the search is case insensitive. It's
like the “smartcase” feature present in some text editors.
</p>
</section>
<section id="globs">
<title>Glob-style pattern matching</title>
<p>
A search term can be a pattern containing ‘*’ and ‘?’ wildcards. ‘*’
matches an arbitrary, possibly empty, string; and ‘?’ matches an arbitrary
character.
</p>
</section>
<section id="several-search-terms">
<title>Varios términos de búsqueda</title>
<p>
You can search with several search terms (separated by spaces). A symbol
will match only if <em>all</em> the search terms individually match (not
necessarily in the same order of appearance).
</p>
<p>
Note that it is different than searching with the ‘*’ wildcard: with the
‘*’ wildcard it forces the keywords to be in the same order.
</p>
<p>Por ejemplo, al buscar «<input>gtk window application</input>», esto coincide con «<code>gtk_window_get_application()</code>» y «<code>GtkApplicationWindow</code>» (entre otros símbolos).</p>
<p>Por otro lado, buscar «<input>gtk*window*application</input>» coincidirá con «<code>gtk_window_get_application()</code>» pero no con «<code>GtkApplicationWindow</code>».</p>
</section>
</page>
# Croatian translation for devhelp.
# Copyright (C) 2018 devhelp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the devhelp package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-22 11:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 16:37+0100\n"
"Last-Translator: gogo <trebelnik2@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hr\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:4
msgid "Devhelp User Documentation"
msgstr "Devhelp korisnička dokumentacija"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" gogo https://launchpad.net/~trebelnik-stefina"
#. (itstool) path: page/title
#: C/search.page:10
msgid "Search in the side panel"
msgstr "Pretraži u bočnom panelu"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/search.page:13
msgid "How the search in the side panel works."
msgstr "Kako radi pretraga u bočnom panelu."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:17
msgid "Case sensitivity"
msgstr "Osjetljivost na velika i mala slova"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:18
msgid ""
"The search is case sensitive when there is an uppercase letter. If the "
"search terms are all in lowercase, the search is case insensitive. It's like "
"the “smartcase” feature present in some text editors."
msgstr ""
"Pretraga je osjetljiva na mala i velika slova kada postoje velika slova. Ako "
"izraz pretrage sadrži sva mala slova, pretraga je osjetljiva na velika i "
"mala slova. To je poput \"pametne\" značajke prisutne u pojedinim "
"uređivačima teksta."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:26
msgid "Glob-style pattern matching"
msgstr "Podudaranje uzoraka prema globalnom izgledu"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:27
msgid ""
"A search term can be a pattern containing ‘*’ and ‘?’ wildcards. ‘*’ matches "
"an arbitrary, possibly empty, string; and ‘?’ matches an arbitrary character."
msgstr ""
"Izraz pretrage može biti uzorak koji sadrži ‘*’ i ‘?’ zamjenske znakove. ‘*’ "
"odgovara proizvoljnom, moguće praznom izrazu; a '?' odgovara proizvoljnom "
"znaku."
#. (itstool) path: section/title
#: C/search.page:35
msgid "Several search terms"
msgstr "Nekoliko izraza pretrage"
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:36
msgid ""
"You can search with several search terms (separated by spaces). A symbol "
"will match only if <em>all</em> the search terms individually match (not "
"necessarily in the same order of appearance)."
msgstr ""
"Možete pretraživati s nekoliko izraza pretrage (odvojenim zarezom). Simbol "
"će se samo podudarati ako se <em>svi</em> izrazi pretrage pojedinačno "
"podudaraju (ne nužno u istom redoslijedu pojavljivanja)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:41
msgid ""
"Note that it is different than searching with the ‘*’ wildcard: with the ‘*’ "
"wildcard it forces the keywords to be in the same order."
msgstr ""
"Zapamtite da je drugačije od pretraživanja sa ‘*’ zamjenskim znakom: ‘*’ "
"zamjenski znak prisiljuje ključnu riječ da bude u istom redoslijedu."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:45
msgid ""
"For example when searching “<input>gtk window application</input>”, it "
"matches both “<code>gtk_window_get_application()</code>” and "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>” (among other symbols)."
msgstr ""
"Na primjer pri pretraživanju “<input>gtk window application</input>”, "
"podudara se oboje “<code>gtk_window_get_application()</code>” i "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>” (među ostalim simbolima)."
#. (itstool) path: section/p
#: C/search.page:50
msgid ""
"On the other hand, searching “<input>gtk*window*application</input>” will "
"match “<code>gtk_window_get_application()</code>” but not "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>”."
msgstr ""
"U drugu ruku, pretraživanje “<input>gtk*window*application</input>” će se "
"podudarati sa “<code>gtk_window_get_application()</code>” ali ne i sa "
"“<code>GtkApplicationWindow</code>”."
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/" type="guide" id="index" xml:lang="hr">
<title>Devhelp korisnička dokumentacija</title>
</page>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/" xmlns:its="http://www.w3.org/2005/11/its" type="topic" id="search" xml:lang="hr">
<info>
<link type="guide" xref="index"/>
</info>
<title>Pretraži u bočnom panelu</title>
<synopsis>
<p>Kako radi pretraga u bočnom panelu.</p>
</synopsis>
<section id="case-sensitivity">
<title>Osjetljivost na velika i mala slova</title>
<p>Pretraga je osjetljiva na mala i velika slova kada postoje velika slova. Ako izraz pretrage sadrži sva mala slova, pretraga je osjetljiva na velika i mala slova. To je poput "pametne" značajke prisutne u pojedinim uređivačima teksta.</p>
</section>
<section id="globs">
<title>Podudaranje uzoraka prema globalnom izgledu</title>
<p>Izraz pretrage može biti uzorak koji sadrži ‘*’ i ‘?’ zamjenske znakove. ‘*’ odgovara proizvoljnom, moguće praznom izrazu; a '?' odgovara proizvoljnom znaku.</p>
</section>
<section id="several-search-terms">
<title>Nekoliko izraza pretrage</title>
<p>Možete pretraživati s nekoliko izraza pretrage (odvojenim zarezom). Simbol će se samo podudarati ako se <em>svi</em> izrazi pretrage pojedinačno podudaraju (ne nužno u istom redoslijedu pojavljivanja).</p>
<p>Zapamtite da je drugačije od pretraživanja sa ‘*’ zamjenskim znakom: ‘*’ zamjenski znak prisiljuje ključnu riječ da bude u istom redoslijedu.</p>
<p>Na primjer pri pretraživanju “<input>gtk window application</input>”, podudara se oboje “<code>gtk_window_get_application()</code>” i “<code>GtkApplicationWindow</code>” (među ostalim simbolima).</p>
<p>U drugu ruku, pretraživanje “<input>gtk*window*application</input>” će se podudarati sa “<code>gtk_window_get_application()</code>” ali ne i sa “<code>GtkApplicationWindow</code>”.</p>
</section>
</page>
No preview for this file type
......@@ -6,15 +6,15 @@
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003, 2004, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=devhelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-21 21:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-10 09:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-22 10:13+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -27,16 +27,13 @@ msgstr ""
#. Translators: please don't translate "Devhelp" (it's marked as
#. * translatable for transliteration only).
#.
#. i18n: Please don't translate "Devhelp" (it's marked as translatable
#. * for transliteration only)
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:3 src/dh-app.c:81 src/dh-app.c:407
#: src/dh-window.c:736
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:3 src/dh-app.c:112 src/dh-app.c:480
msgid "Devhelp"
msgstr "DevHelp"
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:4 src/dh-app.c:83
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:4 src/dh-app.c:114
msgid "A developer tool for browsing and searching API documentation"
msgstr "Vývojářský nástroj pro procházení a vyhledávání v dokumentaci API"
......@@ -91,7 +88,7 @@ msgstr "dokumentace;informace;příručka;návod;vývojář;vývoj;api;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:12
#: misc/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:10
#: plugins/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:10
msgid "devhelp"
msgstr "devhelp"
......@@ -183,46 +180,46 @@ msgstr "Písmo pro text s pevnou šířkou"
msgid "Font for text with fixed width, such as code examples."
msgstr "Písmo pro text s pevnou šířkou, například ukázky kódu."
#: misc/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:6
#: plugins/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:6
msgid "Devhelp support"
msgstr "Podpora DevHelp"
#: misc/gedit-plugin/devhelp.py:42
#: plugins/gedit-plugin/devhelp.py:42
msgid "Show API Documentation"
msgstr "Zobrazit dokumentaci API"
#: src/dh-app.c:85
#: src/dh-app.c:116
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/dh-app.c:87
#: src/dh-app.c:118
msgid "Devhelp Website"
msgstr "Webové stránky Devhelp"
#: src/dh-app.c:311
#: src/dh-app.c:384
msgid "Opens a new Devhelp window"
msgstr "Otevřít nové okno Devhelp"
#: src/dh-app.c:316
#: src/dh-app.c:389
msgid "Search for a keyword"
msgstr "Hledat klíčové slovo"
#: src/dh-app.c:317 src/dh-app.c:322
#: src/dh-app.c:390 src/dh-app.c:395
msgid "KEYWORD"
msgstr "KLÍČOVÉ_SLOVO"
#: src/dh-app.c:321
#: src/dh-app.c:394
msgid "Search and display any hit in the assistant window"
msgstr "Vyhledat a zobrazit každý výskyt v asistenčním okně"
#: src/dh-app.c:326
#: src/dh-app.c:399
msgid "Display the version and exit"
msgstr "Zobrazit verzi a skončit"
#: src/dh-app.c:331
#: src/dh-app.c:404
msgid "Quit any running Devhelp"
msgstr "Ukončit všechny běžící instance DevHelp"
......@@ -235,12 +232,12 @@ msgstr "DevHelp — Asistent"
msgid "Book:"
msgstr "Kniha:"
#: src/dh-book.c:343
#: src/dh-book.c:348
#, c-format
msgid "Language: %s"
msgstr "Jazyk: %s"
#: src/dh-book.c:344
#: src/dh-book.c:349
msgid "Language: Undefined"
msgstr "Jazyk: neurčen"
......@@ -249,67 +246,67 @@ msgid "_Collapse All"
msgstr "S_balit vše"
#. i18n: a documentation book
#: src/dh-link.c:559
#: src/dh-link.c:549
msgid "Book"
msgstr "Kniha"
#. i18n: a "page" in a documentation book
#: src/dh-link.c:563
#: src/dh-link.c:553
msgid "Page"
msgstr "Strana"
#. i18n: a search hit in the documentation, could be a
#. * function, macro, struct, etc
#: src/dh-link.c:568
#: src/dh-link.c:558