Commit d1d4dcd4 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs

Update Latvian translation

parent b8b841e8
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=devhelp"
"&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-10 09:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 13:05+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-25 11:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-04 17:57+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -23,36 +23,32 @@ msgstr ""
#. * translatable for transliteration only).
#.
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:3 src/dh-app.c:112 src/dh-app.c:480
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:3 src/dh-app.c:152 src/dh-app.c:497
msgid "Devhelp"
msgstr "Devhelp"
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:4 src/dh-app.c:114
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:4 src/dh-app.c:154
msgid "A developer tool for browsing and searching API documentation"
msgstr "Rīks izstrādātājiem, ar ko pārlūkot un meklēt API dokumentāciju"
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:9
#| msgid ""
#| "Devhelp is an API documentation browser. It provides an easy way to "
#| "navigate through libraries, search by function, struct, or macro. It "
#| "provides a tabbed interface and allows to print results."
msgid ""
"Devhelp is a developer tool for browsing and searching API documentation. It "
"provides an easy way to navigate through libraries and to search by "
"function, struct, or macro."
msgstr ""
"Devhelp ir rīks izstrādātājiem, ar ko pārlūkot un meklēt API dokumentāciju."
" Tas piedāvā vieglu veidu, kā apskatīt bibliotēkas, meklējot pēc funkcijām,"
" struktūrām vai makrosiem."
"Devhelp ir rīks izstrādātājiem, ar ko pārlūkot un meklēt API dokumentāciju. "
"Tas piedāvā vieglu veidu, kā apskatīt bibliotēkas, meklējot pēc funkcijām, "
"struktūrām vai makrosiem."
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:14
msgid ""
"The documentation must be installed locally, so an internet connection is "
"not needed to use Devhelp."
msgstr ""
"Dokumentācijai ir jābūt lokāli uzinstalētais, tāpēc nav nepieciešams"
" savienojums ar internetu, lai izmantotu Devhelp."
"Dokumentācijai ir jābūt lokāli uzinstalētais, tāpēc nav nepieciešams "
"savienojums ar internetu, lai izmantotu Devhelp."
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:18
msgid ""
......@@ -61,21 +57,22 @@ msgid ""
"long as the API documentation is available in HTML and a *.devhelp2 index "
"file is generated."
msgstr ""
"Devhelp ir pielāgots darbam ar GTK-Doc, tāpēc GTK+ un GNOME bibliotēkas ir"
" labi atbalstītas. Arī citas izstrādes platformas var tikt atbalstītas, ja"
" API dokumentācija ir pieejama HTML formātā un ir uzģenerēta *.devhelp2"
" indeksu datne."
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:24
#| msgid ""
#| "Devhelp integrates with other applications such as Glade, Anjuta, or "
#| "Geany."
msgid ""
"Devhelp integrates with other applications such as Glade, Builder or Anjuta, "
"and plugins are available for different text editors (gedit, Vim, Emacs, "
"Geany, …)."
msgstr ""
"Devhelp ir integrēts ar citām lietotnēm, piemēram, Glade, Builder, Anjuta. Ir"
" pieejami spraudņi dažādiem teksta redaktoriem (gedit, Vim, Emacs, Geany, …)."
"Devhelp ir integrēts ar citām lietotnēm, piemēram, Glade, Builder, Anjuta. "
"Ir pieejami spraudņi dažādiem teksta redaktoriem (gedit, Vim, Emacs, Geany, "
"…)."
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:5
#| msgid "Documentation Browser"
msgid "API Documentation Browser"
msgstr "API dokumentācijas pārlūks"
......@@ -186,35 +183,35 @@ msgstr "Devhelp atbalsts"
msgid "Show API Documentation"
msgstr "Rādīt API dokumentāciju"
#: src/dh-app.c:116
#: src/dh-app.c:156
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"
#: src/dh-app.c:118
#: src/dh-app.c:158
msgid "Devhelp Website"
msgstr "Devhelp tīmekļa vietne"
#: src/dh-app.c:384
#: src/dh-app.c:401
msgid "Opens a new Devhelp window"
msgstr "Atver jaunu Devhelp logu"
#: src/dh-app.c:389
#: src/dh-app.c:406
msgid "Search for a keyword"
msgstr "Meklēt atslēgvārdu"
#: src/dh-app.c:390 src/dh-app.c:395
#: src/dh-app.c:407 src/dh-app.c:412
msgid "KEYWORD"
msgstr "ATSLĒGVĀRDS"
#: src/dh-app.c:394
#: src/dh-app.c:411
msgid "Search and display any hit in the assistant window"
msgstr "Meklēt un parādīt jebkuru rezultātu asistenta logā"
#: src/dh-app.c:399
#: src/dh-app.c:416
msgid "Display the version and exit"
msgstr "Rādīt versiju un iziet"
#: src/dh-app.c:404
#: src/dh-app.c:421
msgid "Quit any running Devhelp"
msgstr "Iziet no jebkura palaista Devhelp"
......@@ -341,14 +338,14 @@ msgstr "_Fiksēts platums:"
msgid "Fonts"
msgstr "Fonti"
#: src/dh-window.c:161 src/dh-window.c:1006 src/dh-window.c:1139
msgid "Empty Page"
msgstr "Tukša lapa"
#: src/dh-window.c:892
#: src/dh-tab.c:68
msgid "Error opening the requested link."
msgstr "Kļūda, atverot pieprasīto saiti."
#: src/dh-web-view.c:201
msgid "Empty Page"
msgstr "Tukša lapa"
#: src/dh-window.ui:7 src/dh-window.ui:45
msgid "_Side Panel"
msgstr "_Sānu rūts"
......@@ -487,117 +484,3 @@ msgstr "Atstatīt mērogu"
#: src/menus.ui:50
msgid "_About"
msgstr "_Par"
#~| msgid "Developer's Help program"
#~ msgid "Developer’s Help program"
#~ msgstr "Izstrādātāju palīdzības programma"
#~ msgid "X position of main window"
#~ msgstr "Galvenā loga X novietojums"
#~ msgid "The X position of the main window."
#~ msgstr "Galvenā loga X novietojums."
#~ msgid "Y position of main window"
#~ msgstr "Galvenā loga Y novietojums"
#~ msgid "The Y position of the main window."
#~ msgstr "Galvenā loga Y novietojums."
#~ msgid "Whether the assistant window should be maximized"
#~ msgstr "Vai asistenta logam pēc noklusējuma jābūt minimizētam"
#~ msgid "Whether the assistant window should be maximized."
#~ msgstr "Vai asistenta logam pēc noklusējuma jābūt minimizētam."
#~ msgid "X position of assistant window"
#~ msgstr "Asistenta loga X novietojums"
#~ msgid "The X position of the assistant window."
#~ msgstr "Asistenta loga X novietojums."
#~ msgid "Y position of assistant window"
#~ msgstr "Asistenta loga Y novietojums"
#~ msgid "The Y position of the assistant window."
#~ msgstr "Asistenta loga Y novietojums."
#~| msgid "A developers' help browser for GNOME"
#~ msgid "A developers’ help browser for GNOME"
#~ msgstr "Izstrādātāju palīdzības pārlūks GNOME videi"
#~ msgid "50%"
#~ msgstr "50%"
#~ msgid "75%"
#~ msgstr "75%"
#~ msgid "100%"
#~ msgstr "100%"
#~ msgid "125%"
#~ msgstr "125%"
#~ msgid "150%"
#~ msgstr "150%"
#~ msgid "175%"
#~ msgstr "175%"
#~ msgid "200%"
#~ msgstr "200%"
#~ msgid "300%"
#~ msgstr "300%"
#~ msgid "400%"
#~ msgstr "400%"
#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Aizvērt"
#~ msgid "Side _Panel"
#~ msgstr "Sānu _rūts"
#~ msgid "Selected tab: \"content\" or \"search\""
#~ msgstr "Izvēlētā cilne — “content” (saturs) vai “search” (meklēt)"
#~ msgid "Which of the tabs is selected: \"content\" or \"search\"."
#~ msgstr ""
#~ "Kura no cilnēm ir izvēlēta — “content” (saturs) vai “search” (meklēt)"
#~ msgid "Expected '%s', got '%s' at line %d, column %d"
#~ msgstr "Gaidīja “%s”, saņēma “%s” rindā %d, kolonnā %d"
#~ msgid "Invalid namespace '%s' at line %d, column %d"
#~ msgstr "Nederīga vārdtelpa “%s” rindā %d, kolonnā %d"
#~ msgid ""
#~ "\"title\", \"name\" and \"link\" elements are required at line %d, column "
#~ "%d"
#~ msgstr ""
#~ "“title”, “name” un “link” elementi ir nepieciešami rindā %d, kolonnā %d"
#~ msgid ""
#~ "\"name\" and \"link\" elements are required inside <sub> on line %d, "
#~ "column %d"
#~ msgstr ""
#~ "“name” un “link” elementi ir nepieciešami iekš <sub> rindā %d, kolonnā %d"
#~ msgid ""
#~ "\"name\" and \"link\" elements are required inside '%s' on line %d, "
#~ "column %d"
#~ msgstr ""
#~ "“name” un “link” elementi ir nepieciešami iekš “%s” rindā %d, kolonnā %d"
#~ msgid "\"type\" element is required inside <keyword> on line %d, column %d"
#~ msgstr "“type” elements ir nepieciešams iekš <keyword> rindā %d, kolonnā %d"
#~ msgid "Cannot uncompress book '%s': %s"
#~ msgstr "Nevar atspiest grāmatu “%s” — %s"
#~ msgid "_Side pane"
#~ msgstr "_Sānu rūts"
#~ msgid "Makes F2 bring up Devhelp for the word at the cursor"
#~ msgstr "Nospiežot F2, atveras Devhelp vārdam, kas ir pie kursora"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment