Commit d422ba9a authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent f926478e
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-24 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-24 12:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-04 19:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-06 23:05+0100\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:158
msgid "Align all visible layers of the image"
......@@ -10965,6 +10965,9 @@ msgid ""
"weighted by the square of the curve length, to make shorter curves more "
"likely to be reverted."
msgstr ""
"Če je zlepek bolj podoben ravni črti od tega, ostane ravna črta, čeprav bi "
"bil sicer spremenjen nazaj v krivuljo. To je uteženo s kvadratom dolžine "
"krivulje, da je mogoče krajše krivulje z večjo verjetnostjo povrniti nazaj."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:285
msgid "Line Threshold:"
......@@ -11002,6 +11005,11 @@ msgid ""
"Raphson iteration to improve it. It may be that it would be better to "
"detect the cases where we didn't find any corners."
msgstr ""
"Količina napake, pri kateri ponovna parametrizacija nima smisla. To se npr. "
"zgodi, ko želimo umeriti oris zunanjosti »O« z eno samo zlepko. Začetno "
"umerjanje ni dovolj dobro za Newton-Raphsnovo iteracijo, da bi jo lahko "
"izboljšali. Morda bi bilo bolje zaznati primere, kjer ni mogoče zaznati "
"kotov."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:330
msgid "Subdivide Search:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment