ca.po 49.4 KB
Newer Older
Rodrigo Moya's avatar
Rodrigo Moya committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263
#
# Ivan Vilata i Balaguer <al011097@alumail.uji.es>, 2000
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-network 1.0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-25 00:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-01-29 16:30+01:00\n"
"Last-Translator: Softcatala <linux@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <linux-ca@chanae.alphanet.ch>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"

#: desktop/client/applet/applet.c:67 desktop/client/applet/applet.c:128
msgid "GNOME Remote Desktop Applet"
msgstr ""

#: desktop/client/gnome-remote-desktop.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Connect to a remote desktop computer"
msgstr "El mòdem ha perdut la connexió amb l'amfitrió remot."

#: desktop/client/gnome-remote-desktop.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Remote Desktop Client"
msgstr "Remot"

#: desktop/client/src/connect.c:75
msgid "640 x 480 pixels"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:75
msgid "800 x 600 pixels"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:76
msgid "1024 x 768 pixels"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:77
msgid "1152 x 864 pixels"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:78
msgid "1280 x 960 pixels"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:82
msgid "256 Colors"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:83
msgid "High Color (15 bit)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:84
msgid "High Color (16 bit)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:85
msgid "True Color (24 bit)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:287 desktop/client/src/connect.c:310
#: desktop/client/src/connect.c:312 desktop/client/src/support.c:780
#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:13
msgid "GNOME Remote Desktop"
msgstr ""

#.
#. This is the input for the Compact mode
#.
#: desktop/client/src/connect.c:344 desktop/client/src/connect.c:555
msgid "Compu_ter:"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:368 desktop/client/src/connect.c:623
#, fuzzy
msgid "Enter the name or address of the remote system."
msgstr "Ha fallat la recerca de l'adreça de l'amfitrió remot"

#: desktop/client/src/connect.c:373 desktop/client/src/connect.c:630
msgid "Select the protocol to use for this connection."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:380 desktop/client/src/connect.c:637
msgid ""
"RDP protocol is used to connect to Microsoft Terminal Servers and Windows XP "
"systems with desktop sharing."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:385 desktop/client/src/connect.c:644
msgid ""
"VNC protocol is used to connect to systems sharing the desktop by using VNC."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:394 desktop/client/src/connect.c:655
msgid "XDMCP protocol uses Xnest to connect to servers running X."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:399 desktop/client/src/connect.c:662
msgid "ICA protocol is used to connect to Citrix servers."
msgstr ""

#.
#. This is the Profile Launcher
#.
#: desktop/client/src/connect.c:410
msgid "Prof_ile Launcher:"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:423
msgid "Select a saved profile to launch it immediately."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:455
#, fuzzy
msgid "_More"
msgstr "Mòdem"

#: desktop/client/src/connect.c:481 desktop/client/src/connect.c:1225
#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:6
#, fuzzy
msgid "Co_nnect"
msgstr "Connectar"

#.
#. This is the label for the Connection Profile
#.
#: desktop/client/src/connect.c:490 desktop/client/src/connect.c:492
#, fuzzy
msgid "Connection Profile"
msgstr "Connectar"

#: desktop/client/src/connect.c:521 desktop/client/src/connect.c:523
msgid "Logon Settings"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:531
msgid ""
"Type the name of the computer or choose a computer from the drop-down list."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:563
msgid "Pro_tocol:"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:571
#, fuzzy
msgid "_User Name:"
msgstr "Nom d'usuari"

#: desktop/client/src/connect.c:579
#, fuzzy
msgid "Pass_word:"
msgstr "Contrasenya"

#: desktop/client/src/connect.c:587
#, fuzzy
msgid "Do_main:"
msgstr "Nom del domini"

#: desktop/client/src/connect.c:595
#, fuzzy
msgid "C_lient Hostname:"
msgstr "Nom remot:"

#: desktop/client/src/connect.c:603
msgid "Prot_ocol File:"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:678
msgid ""
"Enter the username for the remote system.\n"
"For VNC, enter the path to your saved vnc password file."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:687
#, fuzzy
msgid "Enter the password for the remote system."
msgstr "Ha fallat la recerca de l'adreça de l'amfitrió remot"

#: desktop/client/src/connect.c:695
msgid "Enter the domain for the remote system."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:703
msgid "Enter the local hostname for this system."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:715
msgid ""
"Some protocols require a file containing settings. If required, enter the "
"path to the file here."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:737 desktop/client/src/connect.c:739
#, fuzzy
msgid "Remote Desktop Size"
msgstr "Remot"

#: desktop/client/src/connect.c:757
msgid "Use default screen size"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:761
msgid "Use the default screen size."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:766
msgid "Use specified screen size"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:770
msgid "Use the list to choose the screen size to use."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:782
msgid "Operate in full screen mode"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:786
msgid "Work in full screen mode."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:795
msgid "Use alternate full screen switch (-F)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:799
msgid "Check this if you use rdesktop with the unified patches."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:808 desktop/client/src/connect.c:810
msgid "Colors"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:828
msgid "Use default color depth"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:832
msgid "Use the default color depth."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:837
msgid "Use specified color depth"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:841
msgid "Use the list to choose the color depth to use."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:865
msgid "Remote Computer _Sound"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:867
msgid "Remote Computer Sound"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:891 desktop/client/src/connect.c:927
msgid "On the local computer"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:894 desktop/client/src/connect.c:930
msgid "On the remote computer"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:897
msgid "Do not play"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:908
msgid "_Keyboard"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:910
msgid "Keyboard"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:933
msgid "In full screen mode only"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:939
msgid ""
"Use the following keyboard language\n"
"(2 char keycode)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:967
msgid ""
"Apply Windows key combinations\n"
"(for example ALT+TAB) (unsupported)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:990 desktop/client/src/connect.c:992
msgid "Start a Program"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1007
msgid "Start the following program on connection"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1014
msgid "Program path and filename"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1027
msgid "Start in the following folder"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1049 desktop/client/src/connect.c:1051
msgid "Optimize Performance"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1072
msgid "Desktop background (u)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1076
msgid "Show content of window while dragging (u)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1080
msgid "Menu and window animation (u)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1084
msgid "Themes (u)"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1088
msgid "Enable bitmap caching"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1092
msgid "Do not send motion events"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1096
msgid "Enable window manager's key bindings"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1101
msgid "Options available for optimizing performance"
msgstr ""

#.
#. These are the labels for the notebook control
#.
#: desktop/client/src/connect.c:1114
msgid "_General"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1119
msgid "_Display"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1124
msgid "Local _Resources"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1129
msgid "_Programs"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1134
msgid "Perf_ormance"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1198
msgid "_Less"
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1709
msgid "Input a filename to save as..."
msgstr ""

#: desktop/client/src/connect.c:1751 desktop/client/src/connect.c:1796
msgid "Choose an RDP file to open..."
msgstr ""

#: desktop/client/src/support.c:277
msgid ""
"rdesktop was not found in your path.\n"
"Please verify your rdesktop installation."
msgstr ""

#: desktop/client/src/support.c:417
msgid ""
"vncviewer or xvncviewer were\n"
" not found in your path.\n"
"Please verify your vnc installation."
msgstr ""

#: desktop/client/src/support.c:519
msgid ""
"Xnest was not found in your path.\n"
"Please verify your Xnest installation."
msgstr ""

#: desktop/client/src/support.c:578
msgid ""
"wfica was not found in your path.\n"
"Please verify your ICAClient installation."
msgstr ""

#: desktop/client/src/support.c:702
msgid ""
"Failed to spawn.\n"
"Please verify your installation."
msgstr ""

#. create the widgets
#: desktop/client/src/support.c:744
msgid "GNOME Remote Desktop Error"
msgstr ""

#: desktop/client/src/support.c:750 desktop/client/src/support.c:756
msgid "An error has occurred."
msgstr ""

#: desktop/data/gnome-desktop-sharing.schemas.in.h:1
msgid "Check this to enable desktop sharing in GNOME"
msgstr ""

#: desktop/data/gnome-desktop-sharing.schemas.in.h:2
msgid "Whether to enable desktop sharing"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:1
#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:1
#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:1
msgid "    "
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:2
#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:5
#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:2
#: sync/entryconfigdialog.glade.h:1
msgid "*"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:3
msgid ""
"<b>Connection settings</b>\n"
"Type the name of the computer to open a new desktop session and/or the "
"display number to connect to an already running session."
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:5
msgid ""
"<b>Desktop settings</b>\n"
"Select the size and color depth (not supported for all cases, so use with "
"care) of you remote desktop."
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:7
msgid ""
"<b>Method</b>\n"
"Select the method for connecting to the remote host. For Windows systems, "
"you want to choose VNC. For UNIX systems, usually X11, though VNC will also "
"work."
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:9
msgid "Color depth"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:10
#, fuzzy
msgid "Connect Now ..."
msgstr "Connectar"

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:11
msgid "Display size"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:12
msgid "Display:"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "Host:"
msgstr "Nom remot:"

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:15
msgid "VNC"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:16
msgid "X11"
msgstr ""

#: desktop/gnome-remote-desktop.glade.h:17
msgid "by"
msgstr ""

#: desktop/preferences/interface.c:48 desktop/preferences/interface.c:63
#: desktop/server/tray.c:170
msgid "Desktop Sharing"
msgstr ""

#: desktop/preferences/interface.c:72
msgid "_Share my desktop with others"
msgstr ""

#: desktop/preferences/interface.c:78
msgid "Enable this option to allow others to view your desktop"
msgstr ""

#: desktop/preferences/interface.c:93
msgid ""
"The following information will need to be supplied by the user connecting to "
"your desktop"
msgstr ""

#: desktop/preferences/interface.c:104 gnome-ppp/account-window.c:1023
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"

#: desktop/preferences/support.c:60 desktop/preferences/support.c:85
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr ""

#: desktop/server/eggtrayicon.c:118
#, fuzzy
msgid "Orientation"
msgstr "Autenticació"

#: desktop/server/eggtrayicon.c:119
msgid "The orientation of the tray."
msgstr ""

#: desktop/server/tray.c:104
msgid "Your desktop is viewable to others"
msgstr ""

#: desktop/server/tray.c:160
msgid "translator_credits"
msgstr ""

#: desktop/server/tray.c:172
#, fuzzy
msgid "Remote Desktop Sharing"
msgstr "Remot"

#: gnome-netinfo/callbacks.c:211
msgid "Graphical user interface for common network utilities"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/callbacks.c:213
msgid "This is an untranslated version of GNOME Network Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:2
msgid "(eg. user@www.domain.com)"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:3
msgid "(for example: domain.com)"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:4
msgid "(for example: www.domain.com or 192.168.2.1)"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:6
msgid "0.0"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:7
msgid "<span weight=\"bold\">@</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\">Enter a domain address to lookup its \"whois\" "
"information</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:9
msgid "<span weight=\"bold\">Enter a network address to lookup</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:10
msgid ""
"<span weight=\"bold\">Enter a user name and network address to finger that "
"user</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:11
msgid "<span weight=\"bold\">Enter the network address to ping</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:12
msgid ""
"<span weight=\"bold\">Enter the network address to scan for open ports</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:13
msgid ""
"<span weight=\"bold\">Enter the network address to trace a route to</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:14
msgid "<span weight=\"bold\">Information</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:15
msgid "<span weight=\"bold\">Round trip time statistics</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:16
msgid ""
"<span weight=\"bold\">Select the network device to get information on</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:17
msgid "<span weight=\"bold\">Select the type of information to display</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:18
msgid "<span weight=\"bold\">Select the type of information to lookup:</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:19
msgid "<span weight=\"bold\">Statistics</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:20
msgid "<span weight=\"bold\">Transmission statistics</span>"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:21
msgid "Any / All Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:22
msgid "Average:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:23
msgid "Broadcast:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:24
msgid "CPU / OS Type"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:25
msgid "Canonical Name"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:26
msgid "Clear _History"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:27
msgid "Collisions:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:28
msgid "Default Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:29
msgid "Display active network services"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:30
msgid "Display multicast information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:31
msgid "Display routing table information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:32
msgid "Enter the network address to ping"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:33 gnome-netinfo/main.c:420
msgid "Finger"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:34
#, fuzzy
msgid "Hardware address:"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:35
#, fuzzy
msgid "Host name for Address"
msgstr "Adreça IP remota"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:36
#, fuzzy
msgid "IP address:"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:37
#, fuzzy
msgid "Internet Address"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:38
msgid "Link speed:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:39 gnome-netinfo/main.c:375
msgid "Lookup"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:40
msgid "MTU:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:41
msgid "Mailbox Exchange"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:42
msgid "Mailbox Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:43
#, fuzzy
msgid "Maximum:"
msgstr "Màxim de reintents"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:44
msgid "Minimum:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:45
msgid "Multicast:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:46
#, fuzzy
msgid "Name Server"
msgstr "Servidors DNS"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:47
#, fuzzy
msgid "Netmask:"
msgstr "Màscara de xarxa"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:48 gnome-netinfo/main.c:239
msgid "Netstat"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:49
msgid "Network Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:50
msgid "Packets loss:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:51
msgid "Packets received:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:52
msgid "Packets transmitted:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:53 gnome-netinfo/main.c:147
msgid "Ping"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:54
msgid "Port _Scan"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:55
#, fuzzy
msgid "Received bytes:"
msgstr "Rebre"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:56
#, fuzzy
msgid "Received packets:"
msgstr "Rebre"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:57
msgid "Reception errors:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:58 gnome-netinfo/main.c:337
msgid "Scan"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:59
msgid "Select network device from list"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:60
#, fuzzy
msgid "Send only"
msgstr "Enviar"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:61
msgid "Send unlimited requests (pings)"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:62
msgid "Start-of-authority"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:63
#, fuzzy
msgid "State:"
msgstr "Estàtica"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:64
msgid "Text Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:65 gnome-netinfo/main.c:195
msgid "Trace"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:66
#, fuzzy
msgid "Transmission errors:"
msgstr "Unitat Màxima de Transmissió"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:67
msgid "Transmitted bytes:"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:68
#, fuzzy
msgid "Transmitted packets:"
msgstr "Rebre"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:69
msgid "Well Known Services"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:70 gnome-netinfo/main.c:471
msgid "Whois"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:71
#, fuzzy
msgid "_Devices"
msgstr "Dispositiu de mòdem"

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:72
msgid "_Finger"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:73
msgid "_Information"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:74
msgid "_Lookup"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:75
msgid "_Netstat"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:76
msgid "_Ping"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:77
msgid "_Traceroute"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:78
msgid "_Whois"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:79
msgid "ms"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:80 gnome-netinfo/info.h:27
msgid "not available"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/gnome-netinfo.glade.h:81
msgid "requests (pings)"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:252
#, fuzzy
msgid "Active"
msgstr "Acció"

#: gnome-netinfo/info.c:254
msgid "Inactive"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:259
msgid "Loopback"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:272
msgid "Enabled"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:274
#, fuzzy
msgid "Disabled"
msgstr "Marcatge"

#. The info output in a text format (to copy on clipboard)
#: gnome-netinfo/info.c:391
#, c-format
msgid "Network device:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:392
#, fuzzy, c-format
msgid "Hardware address:\t%s\n"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-netinfo/info.c:393
#, fuzzy, c-format
msgid "IP address:\t%s\n"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-netinfo/info.c:394
#, fuzzy, c-format
msgid "Netmask:\t%s\n"
msgstr "Màscara de xarxa"

#: gnome-netinfo/info.c:395
#, c-format
msgid "Broadcast:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:396
#, c-format
msgid "Multicast:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:397
#, c-format
msgid "MTU:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:398
#, c-format
msgid "Link speed:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:399
#, fuzzy, c-format
msgid "State:\t%s\n"
msgstr "Estàtica"

#: gnome-netinfo/info.c:401
#, c-format
msgid "Transmitted packets:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:402
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmission errors:\t%s\n"
msgstr "Unitat Màxima de Transmissió"

#: gnome-netinfo/info.c:403
#, fuzzy, c-format
msgid "Received packets:\t%s\n"
msgstr "Rebre"

#: gnome-netinfo/info.c:404
#, c-format
msgid "Reception errors:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/info.c:405
#, c-format
msgid "Collisions:\t%s\n"
msgstr ""

#. adds columns
#: gnome-netinfo/lookup.c:272 sync/entrylist.c:67
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Nom d'usuari"

#: gnome-netinfo/lookup.c:280
msgid "TTL"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/lookup.c:289
#, fuzzy
msgid "Address Type"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-netinfo/lookup.c:299
msgid "Record Type"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/lookup.c:308
#, fuzzy
msgid "Address"
msgstr "Adreça IP"

#. The lookup output in text format:
#. Source of query (hostname/ip address),
#. Time To Live (TTL), Address Type,
#. Record Type (A, PTR, HINFO, NS, TXT, etc.),
#. Resolution (results of the query)
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/lookup.c:336
msgid "Source\tTTL\tAddress Type\tRecord Type1\tResolution\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/main.c:76
#, c-format
msgid ""
"The file %s doesn't exist, please check if gnome-netinfo is correcly "
"installed"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netinfo.c:128
msgid "Network address not specified"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netinfo.c:136
#, fuzzy, c-format
msgid "The host '%s' cannot be found"
msgstr "El compte no pot ser eliminat."

#: gnome-netinfo/netinfo.c:278
msgid "Information not available"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netinfo.c:363
msgid "Stop"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netinfo.c:369
msgid "Run"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netstat.c:363
msgid "Protocol"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netstat.c:370
msgid "IP Source"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netstat.c:378
msgid "Port/Service"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netstat.c:386 gnome-netinfo/scan.c:289
#, fuzzy
msgid "State"
msgstr "Estàtica"

#: gnome-netinfo/netstat.c:496
#, fuzzy
msgid "Destination"
msgstr "Autenticació"

#: gnome-netinfo/netstat.c:502
msgid "Gateway"
msgstr ""

#. netmask
#: gnome-netinfo/netstat.c:509 gnome-ppp/account-window.c:1106
msgid "Netmask"
msgstr "Màscara de xarxa"

#: gnome-netinfo/netstat.c:516 gnome-netinfo/netstat.c:622
msgid "Interface"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netstat.c:629
msgid "Member"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/netstat.c:637
msgid "Group"
msgstr ""

#. The netstat "Display active network services" output in
#. text format.
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/netstat.c:679
msgid "Protocol\tIP Source\tPort/Service\tState\n"
msgstr ""

#. The netstat "Display routing" output in text format.
#. This seems as a route table.
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/netstat.c:685
msgid "Destination\tGateway\tNetmask\tInterface\n"
msgstr ""

#. The netstat "Multicast information" output in text format.
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/netstat.c:690
msgid "Interface\tMember\tGroup\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:376
msgid "Bytes"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:383
msgid "Source"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:391
msgid "Seq"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:401
msgid "Time"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:409
msgid "Units"
msgstr ""

#. The ping output in text format:
#. Bytes received, Address Source, Number of Sequence,
#. Round Trip Time (Time), Units of Time.
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/ping.c:435
msgid "Bytes\tSource\tSeq\tTime\tUnits\n"
msgstr ""

#. The ping output in a text format (to copy on clipboard)
#: gnome-netinfo/ping.c:450
#, c-format
msgid "Time minimum:\t%s ms\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:451
#, c-format
msgid "Time average:\t%s ms\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:452
#, c-format
msgid "Time maximum:\t%s ms\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:454
#, c-format
msgid "Packets transmitted:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:456
#, c-format
msgid "Packets received:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/ping.c:458
#, c-format
msgid "Packet loss:\t%s\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/scan.c:151
msgid "unknown"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/scan.c:281
msgid "Port"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/scan.c:297
msgid "Service"
msgstr ""

#. The portscan output in text format:
#. Port, State, Service.
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/scan.c:319
msgid "Port\tState\tService\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/traceroute.c:260
msgid "Hop"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/traceroute.c:268
#, fuzzy
msgid "Hostname"
msgstr "Nom remot:"

#: gnome-netinfo/traceroute.c:276
msgid "IP"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/traceroute.c:287
msgid "Time 1"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/traceroute.c:297
msgid "Time 2"
msgstr ""

#. The traceroute output in text format:
#. Hop count, Hostname, IP, Round Trip Time 1 (Time1),
#. Round Trip Time 2 (Time2),
#. It's a tabular output, and these belongs to the column titles
#: gnome-netinfo/traceroute.c:323
msgid "Hop\tHostname\tIP\tTime 1\tTime 2\n"
msgstr ""

#: gnome-netinfo/utils.c:227
#, c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr ""

#: gnome-ppp/account-window.c:161
msgid "Receive"
msgstr "Rebre"

#: gnome-ppp/account-window.c:162
msgid "Enter search string"
msgstr "Entrar la cadena a rebre"

#: gnome-ppp/account-window.c:165
msgid "Send"
msgstr "Enviar"

#: gnome-ppp/account-window.c:166
msgid "Enter transmission string"
msgstr "Entrar la cadena a transmetre"

#: gnome-ppp/account-window.c:169
msgid "Send User Name"
msgstr "Identificador d'usuari"

#: gnome-ppp/account-window.c:170
msgid "Username taken from Authentication"
msgstr "Nom de l'usuari pres d'Autenticació"

#: gnome-ppp/account-window.c:173
msgid "Send User Password"
msgstr "Contrasenya d'usuari"

#: gnome-ppp/account-window.c:174
msgid "Password taken from Authentication"
msgstr "Contrasenya presa d'Autenticació"

#: gnome-ppp/account-window.c:177
msgid "Dialog Box Input"
msgstr "Entrada del diàleg"

#: gnome-ppp/account-window.c:178
msgid "Enter text to be used as a dialog message when prompted for input"
msgstr "Entreu el text que mostrarà el diàleg en demanar una entrada"

#: gnome-ppp/account-window.c:276
msgid "open_account_window(): account=NULL with clone flag"
msgstr "open_account_window(): account=NULL amb marca de clonar"

#: gnome-ppp/account-window.c:302
msgid "open_account_window(): calling arguments invalid"
msgstr "open_account_window(): els arguments no són vàlids"

#. dial command entry widgets
#: gnome-ppp/account-window.c:342 gnome-ppp/modem-window.c:288
msgid "Dial"
msgstr "Marcatge"

#: gnome-ppp/account-window.c:348
msgid "Authentication"
msgstr "Autenticació"

#. dns server entry
#: gnome-ppp/account-window.c:354 gnome-ppp/account-window.c:1223
msgid "IP Address"
msgstr "Adreça IP"

#: gnome-ppp/account-window.c:360
msgid "DNS"
msgstr "DNS"

#: gnome-ppp/account-window.c:366
msgid "Script"
msgstr "Guió"

#: gnome-ppp/account-window.c:372
msgid "PPP"
msgstr "PPP"

#: gnome-ppp/account-window.c:378
msgid "Modem"
msgstr "Mòdem"

#: gnome-ppp/account-window.c:805
msgid "Account Name"
msgstr "Nom del compte"

#. redial spin button
#: gnome-ppp/account-window.c:817
msgid "Redial Maximum"
msgstr "Màxim de reintents"

#. dial timeout spin button
#: gnome-ppp/account-window.c:838
msgid "Dial Timeout (sec)"
msgstr "Expiració del marcatge (s)"

#. phone number frame
#: gnome-ppp/account-window.c:859
msgid "Phone Numbers"
msgstr "Números de telèfon"

#. Phone number
#: gnome-ppp/account-window.c:871
msgid "#"
msgstr "#"

#. add/remove buttons
#: gnome-ppp/account-window.c:892 gnome-ppp/account-window.c:1242
#: gnome-ppp/account-window.c:1326 gnome-ppp/account-window.c:1464
msgid "Add"
msgstr "Afegir"

#: gnome-ppp/account-window.c:906 gnome-ppp/account-window.c:1256
#: gnome-ppp/account-window.c:1340 gnome-ppp/account-window.c:1490
#: sync/main.c:60 sync/main.c:170
msgid "Remove"
msgstr "Eliminar"

#: gnome-ppp/account-window.c:958
msgid "PAP/CHAP"
msgstr "PAP/CHAP"

#: gnome-ppp/account-window.c:970
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

#: gnome-ppp/account-window.c:990
msgid "Remote Name"
msgstr "Nom remot"

#. password
#: gnome-ppp/account-window.c:1011
msgid "Hidden Password"
msgstr "Contrasenya amagada"

#. local ip address
#: gnome-ppp/account-window.c:1061
msgid "Local IP Address"
msgstr "Adreça IP local"

#: gnome-ppp/account-window.c:1072 gnome-ppp/account-window.c:1117
#: gnome-ppp/account-window.c:1162
msgid "Dynamic"
msgstr "Dinàmica"

#: gnome-ppp/account-window.c:1086 gnome-ppp/account-window.c:1131
#: gnome-ppp/account-window.c:1176
msgid "Static"
msgstr "Estàtica"

#. remote ip address
#: gnome-ppp/account-window.c:1151
msgid "Remote IP Address"
msgstr "Adreça IP remota"

#. dns server list
#: gnome-ppp/account-window.c:1210
msgid "DNS Servers"
msgstr "Servidors DNS"

#. search domains list
#: gnome-ppp/account-window.c:1295
msgid "Search Domains"
msgstr "Dominis de recerca"

#: gnome-ppp/account-window.c:1306
msgid "Domain Name"
msgstr "Nom del domini"

#: gnome-ppp/account-window.c:1388
msgid "Action"
msgstr "Acció"

#: gnome-ppp/account-window.c:1389
msgid "Text"
msgstr "Text"

#. script list
#: gnome-ppp/account-window.c:1397
msgid "Login Script"
msgstr "Guió d'entrada"

#: gnome-ppp/account-window.c:1477
msgid "Insert"
msgstr "Inserir"

#: gnome-ppp/account-window.c:1551
msgid "Add Default Route"
msgstr "Afegir ruta per defecte"

#: gnome-ppp/account-window.c:1567
msgid "Lock Dialout Device"
msgstr "Blocar dispositiu de connexió"

#. mtu, mru spin buttons
#: gnome-ppp/account-window.c:1582
msgid "Maximum Transmission Unit"
msgstr "Unitat Màxima de Transmissió"

#: gnome-ppp/account-window.c:1604
msgid "Maximum Receive Unit"
msgstr "Unitat Màxima de Recepció"

#: gnome-ppp/account-window.c:1625
msgid "Run Program After Connect"
msgstr "Programa a executar en connectar"

#: gnome-ppp/account-window.c:1637
msgid "Run Program After Disconnect"
msgstr "Programa a executar en desconnectar"

#. modem device
#: gnome-ppp/account-window.c:1672
msgid "Modem Device"
msgstr "Dispositiu de mòdem"

#. modem speed
#: gnome-ppp/account-window.c:1698
msgid "Connection Speed"
msgstr "Velocitat de connexió"

#. modem flow control
#: gnome-ppp/account-window.c:1724
msgid "Flow Control"
msgstr "Control de flux"

#. modem line termination
#: gnome-ppp/account-window.c:1750
msgid "Line Termination"
msgstr "Terminació de línia"

#. modem speaker volume
#: gnome-ppp/account-window.c:1776
msgid "Modem Speaker Volume"
msgstr "Volum de l'altaveu del mòdem"

#. modem edit commands
#: gnome-ppp/account-window.c:1793
msgid " Edit Modem Commands "
msgstr " Editar comandes del mòdem "

#: gnome-ppp/account-window.c:2252
msgid "**PASSWORD**"
msgstr "**CONTRASENYA**"

#: gnome-ppp/account-window.c:2256
msgid "script_type_cb(): optionmenu data bad"
msgstr "script_type_cb(): dades de l'opció incorrectes"

#: gnome-ppp/dial-window.c:143
msgid "_Debug Terminal"
msgstr "_Terminal de depuració"

#: gnome-ppp/dial-window.c:150
msgid "_New..."
msgstr "_Nou..."

#: gnome-ppp/dial-window.c:151
msgid "D_uplicate..."
msgstr "_Duplicar..."

#: gnome-ppp/dial-window.c:152
msgid "_Edit..."
msgstr "_Editar..."

#: gnome-ppp/dial-window.c:153
msgid "_Delete..."
msgstr "Es_borrar..."

#: gnome-ppp/dial-window.c:172
msgid "_Account"
msgstr "_Compte"

#. set up the main application
#: gnome-ppp/dial-window.c:210
msgid "gnome-ppp"
msgstr "gnome-ppp"

#: gnome-ppp/dial-window.c:358
msgid "Dialing"
msgstr "Marcant"

#: gnome-ppp/dial-window.c:362
msgid "Connected"
msgstr "S'ha connectat"

#: gnome-ppp/dial-window.c:385
msgid "refresh_dial_app(): gtk_clist_append failed."
msgstr "refresh_dial_app(): ha fallat gtk_clist_append."

#: gnome-ppp/dial-window.c:409 gnome-ppp/dial-window.c:417
msgid "Connect"
msgstr "Connectar"

#: gnome-ppp/dial-window.c:427
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·lar"

#: gnome-ppp/dial-window.c:431
msgid "Disconnect"
msgstr "Desconnectar"

#: gnome-ppp/dial-window.c:452
msgid "You must disconnect before closing."
msgstr "Cal que desconnecteu abans de tancar."

#: gnome-ppp/dial-window.c:742
msgid "Are you sure you want to delete this account?\n"
msgstr "De veres voleu eliminar aquest compte?\n"

#: gnome-ppp/dial-window.c:752
msgid "The account cannot be deleted."
msgstr "El compte no pot ser eliminat."

#: gnome-ppp/dial-window.c:758
msgid "The account is in use and cannot be deleted."
msgstr "El compte està sent usat i no pot ser eliminat."

#: gnome-ppp/dial-window.c:781
msgid "GNOME Internet Dialer"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:181
msgid "Raise PPP Link"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:213 sync/main.c:67
msgid "About..."
msgstr "A propòsit de..."

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:219
msgid "Properties..."
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:223
msgid "Offline"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:432
#, fuzzy
msgid "Connecting..."
msgstr "Connectar"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:437
#, fuzzy
msgid "PPP Connected"
msgstr "S'ha connectat"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:443
#, fuzzy
msgid "PPP Error!"
msgstr "Error"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:483
#, fuzzy
msgid "That account is already in use.\n"
msgstr "El compte ja està connectat."

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:566
msgid "GNOME PPP Dialer Applet"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:569
msgid ""
"An unnecessarily nice looking applet for GNOME's panel for easy control of "
"PPP network links."
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:691
msgid "PPP Applet Properties"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:706
#, fuzzy
msgid "Animation"
msgstr "Autenticació"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:712
msgid "Small"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:716
msgid "Large"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:720
#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:769
msgid "None"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:724
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "Acció"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:730
msgid "Freeze Animation on Connect"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:737
msgid "Disconnect PPP on GNOME logout"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:745
msgid "Timer"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:751
#, fuzzy
msgid "Label"
msgstr "Local"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:760
msgid "Tooltip"
msgstr ""

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:778
#, fuzzy
msgid "Animation Speed"
msgstr "Velocitat de connexió"

#: gnome-ppp/gnome-ppp-applet/ppp-applet.c:791
msgid "PPP Applet"
msgstr ""

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/connect.c:203
#, fuzzy
msgid "---NEW CONNECTION---"
msgstr ""
"\r\n"
"---NOVA CONNEXIÓ---\r\n"

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:26
msgid "Account already connected."
msgstr "El compte ja està connectat."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:27
msgid "Starting PPP Connection."
msgstr "Iniciant la connexió PPP."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:28
msgid "You don't have permission to execute pppd."
msgstr "No teniu permissos per executar pppd."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:29
msgid "The modem is in use by another program."
msgstr "El mòdem està sent usat per altre programa."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:30
msgid "Running pppd."
msgstr "Executant pppd."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:31
msgid "Closing connection."
msgstr "Tancant la connexió."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:32
msgid "The pppd program failed to run gnome-ppp-chat."
msgstr "El programa pppd no ha pogut executar gnome-ppp-chat."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:33
msgid "The modem could not be hung up."
msgstr "No s'ha pogut penjar el mòdem."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:34
msgid "Initalizing modem."
msgstr "Inicialitzant el mòdem."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:35
msgid "Your modem is not responding to initalization."
msgstr "El vostre mòdem no respon a la inicialització."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:36
msgid "The command to set the volume on your modem's speaker failed."
msgstr "Ha fallat la comanda per establir el volum del mòdem."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:37
msgid "No answer after maximum number of re-dial attempts."
msgstr "No hi ha hagut resposta després del màxim nombre de reintents."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:38
msgid "No phone numbers specified for this account."
msgstr "No s'ha especificat cap número de telèfon per aquest compte."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:39
msgid "Dialing."
msgstr "Marcant."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:40
msgid "Dialing timeout."
msgstr "El temps de marcatge ha expirat."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:41
msgid "No dialtone."
msgstr "No hi ha tons de marcat."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:42
msgid "Number busy."
msgstr "El número està ocupat."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:43
msgid "Ring, but no answer."
msgstr "S'ha cridat, però no hi ha resposta."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:44
msgid "Connection failure, reason unknown."
msgstr "Ha fallat la connexió per motius desconeguts."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:45
msgid "Connected."
msgstr "S'ha connectat."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:46
msgid "The modem lost connection with remote host."
msgstr "El mòdem ha perdut la connexió amb l'amfitrió remot."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:47
msgid "Running Script."
msgstr "Executant guió."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:48
msgid "Script Complete."
msgstr "S'ha completat el guió."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:49
msgid "PPP connection established."
msgstr "S'ha establert la connexió PPP."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:50
msgid "Failed to establish a PPP connection."
msgstr "No s'ha pogut establir la connexió PPP."

#: gnome-ppp/libgnome_ppp/msg.c:51
msgid "The pppd daemon died unexpectedly."
msgstr "El dimoni pppd ha mort inesperadament."

#: gnome-ppp/modem-window.c:83
#, fuzzy
msgid "open_modem_window(): account=NULL"
msgstr "open_account_window(): account=NULL amb marca de clonar"

#: gnome-ppp/modem-window.c:120
msgid "Commands"
msgstr ""

#: gnome-ppp/modem-window.c:126
msgid "Responses"
msgstr ""

#. initialization command entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:268 gnome-ppp/modem-window.c:408
#, fuzzy
msgid "Initialization"
msgstr "Inicialitzant el mòdem."

#. hangup command entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:307 gnome-ppp/modem-window.c:428
msgid "Hangup"
msgstr ""

#. volume mute command entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:327
msgid "Volume Mute"
msgstr ""

#. volume low command entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:347
msgid "Volume Low"
msgstr ""

#. volume high command entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:367
msgid "Volume High"
msgstr ""

#. connection response entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:448
#, fuzzy
msgid "Connection"
msgstr "Connectar"

#. busy response entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:468
msgid "Busy"
msgstr ""

#. no answer response entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:488
msgid "No Answer"
msgstr ""

#. no carrier response entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:508
msgid "No Carrier"
msgstr ""

#. no dialtone response entry widgets
#: gnome-ppp/modem-window.c:528
#, fuzzy
msgid "No Dialtone"
msgstr "No hi ha tons de marcat."

#: network-utilities/gnome-remote-shell.c:243
msgid "No host specified."
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.c:292
msgid "A user name is required for SSH"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.c:420
#, fuzzy
msgid "The host cannot be found."
msgstr "El compte no pot ser eliminat."

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:3
msgid "<span weight=\"bold\">Connect to remote host</span>"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:4
msgid "<span weight=\"bold\">Method</span>"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:5
msgid "<span weight=\"bold\">Window size</span>"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "Connect to remote host"
msgstr "El mòdem ha perdut la connexió amb l'amfitrió remot."

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:8
msgid "H_eight:"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:9
msgid "H_ost:"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:10
msgid "Regular shell (_Telnet)"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:11
msgid "Use _default"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:12
msgid "_Port:"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:13
msgid "_Secure shell (SSH)"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:14
#, fuzzy
msgid "_User:"
msgstr "Nom d'usuari"

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:15
msgid "_Width:"
msgstr ""

#: network-utilities/gnome-remote-shell.glade.h:16
msgid "characters"
msgstr ""

#: pws/pws-preferences-support.c:273
msgid "Expander Size"
msgstr ""

#: pws/pws-preferences-support.c:274
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr ""

#: pws/pws-preferences-widget.c:103
msgid "Web folder:"
msgstr ""

#: pws/pws-preferences-widget.c:107
msgid "Select the folder to be published"
msgstr ""

#: pws/pws-preferences-widget.c:115 pws/pws-preferences-widget.c:116
#, fuzzy
msgid "Additional options"
msgstr "Sincronitzant..."

#: pws/pws-preferences-widget.c:138
#, fuzzy
msgid "Port number:"
msgstr "Números de telèfon"

#: pws/pws-preferences-widget.c:157
msgid "Time out:"
msgstr ""

#: pws/pws-preferences-widget.c:176
msgid "Keep alive"
msgstr ""

#: pws/pws.c:83
msgid "/_Preferences"
msgstr ""

#: pws/pws.c:84
msgid "/_Open Web Folder"
msgstr ""

#: pws/pws.c:86
#, fuzzy
msgid "/_Quit"
msgstr "_Editar..."

#: pws/pws.c:176
msgid "Personal web server preferences"
msgstr ""

#: pws/pws.c:191
msgid "Personal Web Server Preferences"
msgstr ""

#: pws/pws.c:192
msgid "Setup the options for your personal web server."
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.c:70
msgid "Could not load UI for entry configuration dialog"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:2
msgid "Entry name"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "Local path"
msgstr "Nom local:"

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:4
msgid "Preserve group"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:5
msgid "Preserve permissions"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:6
msgid "Preserve times"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:7
msgid "Recurse into directories"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "Remote host"
msgstr "Remot"

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:9
#, fuzzy
msgid "Remote path"
msgstr "Nom remot"

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:10
#, fuzzy
msgid "Synchronization options"
msgstr "Sincronitzant..."

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:11
msgid "Update only (don't overwrite newer files)"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:12
msgid "Use relative path names"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:13
msgid "Use rsync"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:14
msgid "Use unison"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:15
msgid "dialog1"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:16
msgid "rsync"
msgstr ""

#: sync/entryconfigdialog.glade.h:17
msgid "unison"
msgstr ""

#: sync/entrylist.c:70
msgid "Local"
msgstr "Local"

#: sync/entrylist.c:73
msgid "Remote"
msgstr "Remot"

#: sync/entrylist.c:76
msgid "Last sync"
msgstr ""

#: sync/main.c:44
msgid "_Synchronize"
msgstr "_Sincronitzar"

#: sync/main.c:55
msgid "New entry..."
msgstr "Nova entrada..."

#: sync/main.c:57 sync/main.c:171
#, fuzzy
msgid "Edit..."
msgstr "_Editar..."

#: sync/main.c:75 sync/main.c:181
msgid "Synchronize"
msgstr "Sincronitzar"

#: sync/main.c:103
msgid "Gnome Synchronize"
msgstr "Sincronitzar de GNOME"

#: sync/main.c:105
msgid "The GNOME file synchronization program."
msgstr "El programa de sincronització de GNOME."

#: sync/main.c:176
#, fuzzy
msgid "New"
msgstr "_Nou..."

#: sync/main.c:177
msgid "Create new synchronization entry"
msgstr ""

#: sync/main.c:182
msgid "Start synchronization for selected entries"
msgstr ""

#: sync/main.c:185
#, fuzzy
msgid "Edit"
msgstr "_Editar..."

#: sync/main.c:186
msgid "Edit selected entry"
msgstr ""

#: sync/main.c:189
#, fuzzy
msgid "Delete"
msgstr "Es_borrar..."

#: sync/main.c:190
msgid "Delete selected entries"
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "/_Help"
#~ msgstr "A_juda"

#, fuzzy
#~ msgid "/Help/_About"
#~ msgstr "_A propòsit de..."

#, fuzzy
#~ msgid "Statistics"
#~ msgstr "Estàtica"

#~ msgid "Talk to"
#~ msgstr "Parlar amb"

#~ msgid "Specify TTY"
#~ msgstr "Especificar TTY"

#~ msgid "Failed to find the address for this host"
#~ msgstr "Ha fallat la recerca de l'adreça d'aquest amfitrió"

#~ msgid "Talk progress"
#~ msgstr "Progrés de la tertúlia"

#~ msgid "could not create socket"
#~ msgstr "no s'ha pogut crear un connector"

#~ msgid "init_control_socket: could not bind()"
#~ msgstr "init_control_socket: no s'ha pogut fer bind()"

#~ msgid "getsockname() failed"
#~ msgstr "ha fallat getsockname()"

#~ msgid "could not bind ()"
#~ msgstr "no s'ha pogut fer bind()"

#~ msgid "Error sending"
#~ msgstr "Error en enviar"

#~ msgid "Error when reading from talk daemon"
#~ msgstr "Error en llegir del dimoni de talk"

#~ msgid "Error trying to listen for caller"
#~ msgstr "Error en provar d'escoltar crides"

#~ msgid "Trying to connect to your party's talk daemon"
#~ msgstr "Provant de connectar amb el dimoni de talk del contertulià"

#~ msgid "Lost connection"
#~ msgstr "S'ha perdut la connexió"

#~ msgid "Unable to connect with your party"
#~ msgstr "No es pot connectar amb el contertulià"

#~ msgid "Waiting for your party to respond"
#~ msgstr "Esperant la resposta del contertulià"

#~ msgid "response uses an invalid network address"
#~ msgstr "la resposta és usant una adreça no vàlida de xarxa"

#~ msgid "CANCEL CALLBACK:Answer:%d\n"
#~ msgstr "CANCEL·LAR RESPOSTA:Resposta:%d\n"

#~ msgid "Your party is not logged on"
#~ msgstr "El contertulià no és connectat"

#~ msgid "Target machine is too confused to talk to us"
#~ msgstr "La màquina destinació és massa marejada com per parlar-nos"

#~ msgid "Target machine does not recognize us"
#~ msgstr "La màquina destinació no ens reconeix"

#~ msgid "Your party is refusing messages"
#~ msgstr "El contertulià està refusant missatges"

#~ msgid "Target machine can not handle remote talk"
#~ msgstr "La màquina destinació no suporta tertúlies remotes"

#~ msgid "Target machine indicates protocol mismatch"
#~ msgstr "La màquina destinació indica que els protocols no fan joc"

#~ msgid "Target machine indicates protocol botch (addr)"
#~ msgstr "La màquina remota indica un protocol malmés (addr)"

#~ msgid "Target machine indicates protocol botch (ctl_addr)"
#~ msgstr "La màquina remota indica un protocol malmés (ctl_addr)"

#~ msgid "GNOME Talk"
#~ msgstr "GNOME Talk"

#~ msgid "The GNOME talk program."
#~ msgstr "El client de «talk» de GNOME."

#~ msgid "Terminates this talk session"
#~ msgstr "Termina aquesta sessió de tertúlia"

#~ msgid "_Terminate"
#~ msgstr "_Terminar"

#~ msgid "Info about this program"
#~ msgstr "Informació sobre aquest programa"

#~ msgid "_Talk"
#~ msgstr "_Parlar"

#~ msgid "Talking to "
#~ msgstr "Parlant amb "

#~ msgid "Talk"
#~ msgstr "Parlar"

#~ msgid "Error while writing to remote file"
#~ msgstr "Error en escriure al fitxer remot"

#~ msgid "Error while writing to local file"
#~ msgstr "Error en escriure al fitxer local"

#~ msgid "Error while writing to database file"
#~ msgstr "Error en escriure al fitxer base de dades"

#~ msgid "Copying from local to remote"
#~ msgstr "Copiant del local al remot"

#~ msgid "Copying from remote to local"
#~ msgstr "Copiant del remot al local"

#~ msgid "Couldn't open file for writing: "
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per escriure: "

#~ msgid "Error while reading database file"
#~ msgstr "Error en llegir del fitxer base de dades"

#~ msgid "Initial entry"
#~ msgstr "Entrada inicial"

#~ msgid "Retry"
#~ msgstr "Reintentar"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Estat"

#~ msgid "Immediately synchronize with remote"
#~ msgstr "Sincronitzar immediatament amb el remot"

#~ msgid "Error while synchronizing database file"
#~ msgstr "Error en sincronitzar el fitxer base de dades"

#~ msgid "Browse..."
#~ msgstr "Fullejar..."

#~ msgid "New entry"
#~ msgstr "Nova entrada"

#~ msgid "Both files modified since last synchronization"
#~ msgstr "Ambdós fitxers han estat modificats des de l'última sincronització"

#~ msgid "Error while reading local file"
#~ msgstr "Error en llegir el fitxer local"

#~ msgid "Error while reading remote file"
#~ msgstr "Error en llegir el fitxer remot"

#~ msgid "Couldn't open remote file for reading"
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer remot per llegir"

#~ msgid "Couldn't open local file for reading"
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer local per llegir"

#~ msgid "Both local and remote files are missing"
#~ msgstr "Manquen tant el fitxer local com el remot"