1. 02 Apr, 2006 1 commit
 2. 18 Aug, 2004 1 commit
  • Rodrigo Moya's avatar
   added beginning of documentation. · 955d03f4
   Rodrigo Moya authored
   2004-08-18 Rodrigo Moya <rodrigo@gnome-db.org>
   
   	* help/C/*:
   	* help/Makefile.am: added beginning of documentation.
   
   	* configure.in:
   	* Makefile.am: added help directory to build.
   955d03f4