Commit 71e3190e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg

Updated Polish translation

parent a748552c
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-13 00:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-13 00:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-14 16:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-14 16:23+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -225,15 +225,15 @@ msgstr "Nie można wyświetlić pomocy przeglądarki obrazów"
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"
#: ../src/photos-application.c:139
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:1
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: ../src/photos-application.c:142
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "About Photos"
msgstr "O menedżerze zdjęć"
#: ../src/photos-application.c:143
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
......@@ -255,24 +255,24 @@ msgstr "Naciśnięcie na elementach zaznacza je"
msgid "%d selected"
msgstr "Zaznaczono: %d"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:154 ../src/photos-main-toolbar.c:289
#: ../src/photos-main-toolbar.c:154 ../src/photos-main-toolbar.c:292
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:265
#: ../src/photos-main-toolbar.c:268
msgid "Select Items"
msgstr "Wybór elementów"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:305
#: ../src/photos-main-toolbar.c:308
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"
#: ../src/photos-main-window.c:334
#: ../src/photos-main-window.c:339
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Dostęp, organizowanie i współdzielenie zdjęć w środowisku GNOME"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:344
#: ../src/photos-main-window.c:349
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012\n"
......@@ -320,3 +320,7 @@ msgstr "Lokalne"
#: ../src/photos-spinner-box.c:127
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie..."
#: ../src/photos-tracker-controller.c:81
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nie można pobrać listy zdjęć"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment