Commit c2a22546 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg

Update Polish translation

parent 520672e7
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 18:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-15 10:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 00:20+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -32,49 +32,60 @@ msgstr "Dostęp, organizowanie i udostępnianie zdjęć w środowisku GNOME"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Prosty program umożliwiający oglądanie, organizowanie i udostępnianie zdjęć "
"w środowisku GNOME. Został on zaprojektowany jako prosty i elegancki "
"interfejs do zarządzania zdjęciami, zastępujący w tym celu menedżer plików. "
"Dzięki usłudze Kont online GNOME oferuje on integrację z chmurą."
"Dostęp, organizowanie i udostępnianie zdjęć w środowisku GNOME. Prosty "
"i elegancki program zastępujący menedżer plików jako sposób na zarządzanie "
"zdjęciami. Błyskawiczne uwydatnianie, kadrowanie i retuszowanie. Integracja "
"z chmurą przez usługę Konta online GNOME."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Program umożliwia:"
msgid "You can:"
msgstr "Funkcje:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Przeglądanie zdjęć lokalnych i w sieci"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Automatyczne wyszukiwanie wszystkich zdjęć"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Dostęp do treści w serwisach Facebook i Flickr"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Przeglądanie zdjęć lokalnych i w sieci"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Wysyłanie zdjęć do zdalnych urządzeń DLNA"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Dostęp do zdjęć w serwisach Facebook i Flickr"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Ustawienie zdjęcia jako tła pulpitu"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Wyświetlanie zdjęć na telewizorze, laptopie lub innym urządzeniu zgodnym "
"z DLNA w sieci lokalnej"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Ustawianie zdjęć jako tło pulpitu"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Drukowanie zdjęć"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Wybieranie ulubionych"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Otwieranie rozbudowanego edytora w celu dokonania poważniejszych zmian"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Łatwe retuszowanie zdjęć w programie lub wysyłanie ich do rozbudowanego "
"edytora w celu dokonania poważniejszych zmian"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -90,7 +101,9 @@ msgstr "org.gnome.Photos"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Zdjęcia;Zdjęcie;Obrazy;Obraz;Obrazki;Obrazek;"
msgstr ""
"Zdjęcia;Zdjęcie;Fotografia;Fotografie;Obrazy;Obraz;Obrazki;Obrazek;"
"Retuszowanie;"
#: data/org.gnome.photos.gschema.xml:5
msgid "Window size"
......@@ -138,11 +151,11 @@ msgstr "Wyświetla wersję programu"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2831
msgid "Screenshots"
msgstr "Zrzuty ekranu"
......@@ -281,20 +294,20 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Obliczanie rozmiaru eksportu…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:334
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Wyeksportowanie się nie powiodło: za mało miejsca"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:336
msgid "Failed to export"
msgstr "Wyeksportowanie się nie powiodło"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:343
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "Wyeksportowano „%s”"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:347
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -302,16 +315,16 @@ msgstr[0] "Wyeksportowano %d element"
msgstr[1] "Wyeksportowano %d elementy"
msgstr[2] "Wyeksportowano %d elementów"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:364
msgid "Analyze"
msgstr "Analizuj"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:369
msgid "Empty Trash"
msgstr "Opróżnij kosz"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:386 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
......@@ -319,7 +332,7 @@ msgstr "Otwórz"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:396
msgid "Export Folder"
msgstr "Wyeksportuj katalog"
......@@ -497,7 +510,7 @@ msgstr "Zdjęcia są indeksowane"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Niektóre zdjęcia mogą być niedostępne podczas tego procesu"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Lokalne"
......@@ -559,11 +572,11 @@ msgstr "_Wybierz"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Copyright © 2012-2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015-2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012-2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015-2018 Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment