Commit 2e76d805 authored by Fran Dieguez's avatar Fran Dieguez Committed by GNOME Translation Robot

Update Galician translation

parent bfc3916b
......@@ -10,33 +10,33 @@
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games-master-po-gl-54590\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-03 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-03 00:21+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tetravex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-20 22:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-29 00:39+0100\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician <>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.gal>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.0\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:1
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:7
msgid "GNOME Tetravex"
msgstr "Tetravex de GNOME"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:2
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:8
msgid "Reorder tiles to fit a square"
msgstr "Reordenar pezas para axustalas a un cadrado"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:3
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Each square piece has a number on each side. Position the pieces on the left "
"side of the board so that the same numbers are next to each other. If the "
......@@ -48,143 +48,158 @@ msgstr ""
"números non coinciden non poderá poñer a peza no lugar. Móvase rápido: hai "
"unha conta atrás!"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:4
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:16
msgid ""
"You can make the game easier or harder by changing the size of the board."
msgstr ""
"Pode facer máis doado ou máis difícil o xogo cambiando o tamaño do taboleiro."
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:1 ../src/gnome-tetravex.ui.h:1
#: ../src/gnome-tetravex.vala:71 ../src/gnome-tetravex.vala:106
#: ../src/gnome-tetravex.vala:382
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:32
msgid "The GNOME Project"
msgstr "O Proxecto GNOME"
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:3 src/gnome-tetravex.ui:7
#: src/gnome-tetravex.vala:71 src/gnome-tetravex.vala:106
#: src/gnome-tetravex.vala:389
msgid "Tetravex"
msgstr "Tetravex"
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:2
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:4
msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
msgstr "Complete o quebracabezas facendo coincidir as pezas numeradas"
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:3
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or localize the semicolons!
#. The list MUST also end with a semicolon!
#. Search terms to find this application.
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:8
msgid "game;logic;board;"
msgstr "xogo;lóxica;taboleiro;"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:1
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:12
#| msgid "Tetravex"
msgid "org.gnome.Tetravex"
msgstr "org.gnome.Tetravex"
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:6
msgid "The size of the playing grid"
msgstr "Tamaño da grella de xogo"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:7
msgid "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
msgstr "O valor desta chave úsase para decidir o tamaño da grella de xogo."
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:11
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Largura da xanela en píxeles"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:15
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Altura da xanela en píxeles"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:19
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "verdadeiro se a xanela está maximizada"
#: ../src/app-menu.ui.h:1
#: src/app-menu.ui:5
msgid "_New Game"
msgstr "Xogo _novo"
#: ../src/app-menu.ui.h:2
#: src/app-menu.ui:9
msgid "_Scores"
msgstr "_Puntuacións"
#: ../src/app-menu.ui.h:3
msgid "_Size"
msgstr "_Tamaño"
#: src/app-menu.ui:15
msgid "Si_ze"
msgstr "Ta_maño"
#: ../src/app-menu.ui.h:4
#: src/app-menu.ui:18
msgid "_2x2"
msgstr "_2x2"
#: ../src/app-menu.ui.h:5
#: src/app-menu.ui:23
msgid "_3x3"
msgstr "_3x3"
#: ../src/app-menu.ui.h:6
#: src/app-menu.ui:28
msgid "_4x4"
msgstr "_4x4"
#: ../src/app-menu.ui.h:7
#: src/app-menu.ui:33
msgid "_5x5"
msgstr "_5x5"
#: ../src/app-menu.ui.h:8
#: src/app-menu.ui:38
msgid "_6x6"
msgstr "_6x6"
#: ../src/app-menu.ui.h:9
#: src/app-menu.ui:47
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Atallos de _teclado"
#: src/app-menu.ui:51
msgid "_Help"
msgstr "_Axuda"
#: ../src/app-menu.ui.h:10
msgid "_About"
msgstr "So_bre"
#: ../src/app-menu.ui.h:11
msgid "_Quit"
msgstr "_Saír"
#: src/app-menu.ui:55
#| msgid "Tetravex"
msgid "_About Tetravex"
msgstr "_Sobre Tetravex"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:38
#: src/gnome-tetravex.vala:38
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Imprimir versión de publicación e saír"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:39
#: src/gnome-tetravex.vala:39
msgid "Start the game paused"
msgstr "Iniciar o xogo pausado"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:40
#: src/gnome-tetravex.vala:40
msgid "Set size of board (2-6)"
msgstr "Estabelecer o tamaño do taboleiro (2-6)"
#. not a typo
#: ../src/gnome-tetravex.vala:129
#: src/gnome-tetravex.vala:137
msgid "Resume the game"
msgstr "Reiniciar o xogo"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:141
#: src/gnome-tetravex.vala:149
msgid "Pause the game"
msgstr "Deter o xogo"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:158
#: src/gnome-tetravex.vala:166
msgid "Start a new game"
msgstr "Comezar un xogo novo"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:170
#: src/gnome-tetravex.vala:178
msgid "Give up and view the solution"
msgstr "Deixalo e ver a solución"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:240
#: src/gnome-tetravex.vala:247
msgid "Size could only be from 2 to 6.\n"
msgstr "O tamaño só pode ser de 2 a 6.\n"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:348
#: src/gnome-tetravex.vala:355
msgid "Are you sure you want to give up and view the solution?"
msgstr "Te certeza que quere deixalo e ver a solución?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:350 ../src/gnome-tetravex.vala:411
#: src/gnome-tetravex.vala:357 src/gnome-tetravex.vala:418
msgid "_Keep Playing"
msgstr "_Continuar xogando"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:351
#: src/gnome-tetravex.vala:358
msgid "_Give Up"
msgstr "_Deixalo"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:385
#: src/gnome-tetravex.vala:392
msgid "Position pieces so that the same numbers are touching each other"
msgstr "Coloca pezas para que os número iguais estean tocándose."
#: ../src/gnome-tetravex.vala:392
#: src/gnome-tetravex.vala:399
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009-2015.\n"
"Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009-2019.\n"
"Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.\n"
"Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.\n"
"Suso Baleato <suso.baleato@xunta.es>, 2009.\n"
......@@ -194,40 +209,97 @@ msgstr ""
"Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.\n"
"Jesús Bravo Álvarez <jba@pobox.com>, 2000."
#: ../src/gnome-tetravex.vala:410
#: src/gnome-tetravex.vala:417
msgid "Are you sure you want to start a new game with a different board size?"
msgstr ""
"Quere comezar unha partida nova con este mapa con un tamaño de taboleiro "
"distinto?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:412
#: src/gnome-tetravex.vala:419
msgid "_Start New Game"
msgstr "_Iniciar un novo xogo"
#: ../src/puzzle-view.vala:356
#: src/help-overlay.ui:16
#| msgid "Start a new game"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Comezar un xogo novo"
#: src/help-overlay.ui:23
#| msgid "Pause the game"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Deter o xogo"
#: src/help-overlay.ui:30
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box up by one"
msgstr "Mover todas as pezas na caixa da esquerda arriba unha posición"
#: src/help-overlay.ui:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box down by one"
msgstr "Mover todas as pezas na caixa da esquerda abaixo unha posición"
#: src/help-overlay.ui:44
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box left by one"
msgstr "Mover todas as pezas na caixa da esquerda á esquerda unha posición"
#: src/help-overlay.ui:51
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box right by one"
msgstr "Mover todas as pezas na caixa da esquerda á esquerda unha posición"
#: src/help-overlay.ui:58
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Mostrar axuda"
#: src/help-overlay.ui:65
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Mostrar atallos de teclado"
#: src/help-overlay.ui:72
#| msgid "Quit"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Saír"
#: src/puzzle-view.vala:356
msgid "Paused"
msgstr "Detido"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "Quit"
msgstr "Saír"
#: ../src/score-dialog.vala:30
#: src/score-dialog.vala:30
msgid "New Game"
msgstr "Xogo novo"
#: ../src/score-dialog.vala:33
#: src/score-dialog.vala:33
msgid "OK"
msgstr "Aceptar"
#: ../src/score-dialog.vala:45
#: src/score-dialog.vala:45
msgid "Size:"
msgstr "Tamaño:"
#: ../src/score-dialog.vala:70
#: src/score-dialog.vala:70
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: ../src/score-dialog.vala:73
#: src/score-dialog.vala:73
msgid "Time"
msgstr "Tempo"
#~ msgid "_Size"
#~ msgstr "_Tamaño"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "So_bre"
#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "_Saír"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment