Commit 8821d882 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg

Updated Polish translation

parent 5e197cef
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gnome-tetravex.
# Copyright © 1998-2016 the gnome-tetravex authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-tetravex package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002.
# Marcin Gorycki <mgo@olicom.dk>, 1999.
# Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 2000.
......@@ -15,24 +12,23 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tetravex\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-25 14:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-25 14:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-15 13:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-15 13:01+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Tetravex"
......@@ -61,7 +57,7 @@ msgstr "Można ułatwić lub utrudnić grę zmieniając rozmiar planszy."
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:1 ../src/gnome-tetravex.ui.h:1
#: ../src/gnome-tetravex.vala:71 ../src/gnome-tetravex.vala:106
#: ../src/gnome-tetravex.vala:382
#: ../src/gnome-tetravex.vala:381
msgid "Tetravex"
msgstr "Tetravex"
......@@ -83,11 +79,11 @@ msgstr "Wartość tego klucza określa rozmiar siatki planszy."
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:3
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Szerokość okna w pikselach"
msgstr "Szerokość okna w pikselach"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:4
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Wysokość okna w pikselach"
msgstr "Wysokość okna w pikselach"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:5
msgid "true if the window is maximized"
......@@ -139,11 +135,11 @@ msgstr "Za_kończ"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:38
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Wyświetla wersję wydania i kończy działanie"
msgstr "Wyświetla wersję wydania i kończy działanie"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:39
msgid "Start the game paused"
msgstr "Rozpoczyna grę w stanie wstrzymania"
msgstr "Rozpoczyna grę w stanie wstrzymania"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:40
msgid "Set size of board (2-6)"
......@@ -164,31 +160,31 @@ msgstr "Rozpoczyna nową grę"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:170
msgid "Give up and view the solution"
msgstr "Poddaje grę i wyświetla rozwiązanie"
msgstr "Poddaje grę i wyświetla rozwiązanie"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:240
#: ../src/gnome-tetravex.vala:239
msgid "Size could only be from 2 to 6.\n"
msgstr "Rozmiar może wynosić tylko od 2 do 6.\n"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:348
#: ../src/gnome-tetravex.vala:347
msgid "Are you sure you want to give up and view the solution?"
msgstr "Na pewno poddać grę i wyświetlić rozwiązanie?"
msgstr "Na pewno poddać grę i wyświetlić rozwiązanie?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:350 ../src/gnome-tetravex.vala:411
#: ../src/gnome-tetravex.vala:349 ../src/gnome-tetravex.vala:410
msgid "_Keep Playing"
msgstr "_Graj dalej"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:351
#: ../src/gnome-tetravex.vala:350
msgid "_Give Up"
msgstr "_Poddaj grę"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:385
#: ../src/gnome-tetravex.vala:384
msgid "Position pieces so that the same numbers are touching each other"
msgstr ""
"Układanie poszczególnych elementów w taki sposób, by te same numery stykały "
"Układanie poszczególnych elementów w taki sposób, by te same numery stykały "
"się ze sobą"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:392
#: ../src/gnome-tetravex.vala:391
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
......@@ -202,14 +198,14 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2015"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:410
#: ../src/gnome-tetravex.vala:409
msgid "Are you sure you want to start a new game with a different board size?"
msgstr "Na pewno rozpocząć nową grę o innym rozmiarze planszy?"
msgstr "Na pewno rozpocząć nową grę o innym rozmiarze planszy?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:412
#: ../src/gnome-tetravex.vala:411
msgid "_Start New Game"
msgstr "_Rozpocznij nową grę"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment