Commit f4de49ef authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent c267ab92
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-weather master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-weather/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-31 15:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 09:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-22 01:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-28 11:11+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "Počasí"
msgid "Show weather conditions and forecast"
msgstr "Zobrazte si povětrnostní podmínky a předpověď počasí"
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:16
msgid ""
"A small application that allows you to monitor the current weather "
"conditions for your city, or anywhere in the world."
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
"Malá aplikace, díky které můžete sledovat aktuální povětrnostní podmínky ve "
"svém městě nebo kdekoliv na světě."
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:21
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:20
msgid ""
"It provides access to detailed forecasts, up to 7 days, with hourly details "
"for the current and next day, using various internet services."
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
"Díky využití několika internetových služeb poskytuje podrobnou předpověď až "
"na 7 dní, pro dnešek a zítřek s detaily po hodinách."
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:25
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:24
msgid ""
"It also optionally integrates with the GNOME Shell, allowing you see the "
"current conditions of the most recently searched cities by just typing its "
......@@ -67,6 +67,10 @@ msgstr ""
"aktuální počasí v nedávno vyhledaných městech napsaním jejich názvu v "
"přehledu činností."
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:48
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Weather.desktop.in.in:7
msgid "@APP_ID@"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment