Commit 8336d56a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 59769a00
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk"
"%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-30 08:56+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-25 20:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-30 13:07+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -1121,6 +1121,14 @@ msgstr "Řetězec poznámek"
msgid "Comments about the program"
msgstr "Poznámky o programu"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
msgid "License"
msgstr "Licence"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:409
msgid "The license of the program"
msgstr "Licence programu"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "License Type"
msgstr "Typ licence"
......@@ -3766,7 +3774,7 @@ msgstr "Filtr"
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Aktuální filtr pro výběr, které soubory se zobrazují"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:388 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4395
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:388 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4525
msgid "Local Only"
msgstr "Jen místní"
......@@ -4331,7 +4339,7 @@ msgstr "Typ zprávy"
msgid "The type of message"
msgstr "Typ zprávy"
#: ../gtk/gtkinfobar.c:461 ../gtk/gtksearchbar.c:418
#: ../gtk/gtkinfobar.c:461 ../gtk/gtksearchbar.c:434
msgid "Show Close Button"
msgstr "Zobrazovat tlačítko Zavřít"
......@@ -5207,19 +5215,19 @@ msgstr "Zmenšovat"
msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr "Je-li zapnuto, může být potomek menší, než jeho požadavek"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4364
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4494
msgid "Location to Select"
msgstr "Umístění, které se má vybrat"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4365
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4495
msgid "The location to highlight in the sidebar"
msgstr "Umístění, které se má zvýraznit v postranní liště"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4370
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4500
msgid "Open Flags"
msgstr "Otevírací příznaky"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4371
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4501
msgid ""
"Modes in which the calling application can open locations selected in the "
"sidebar"
......@@ -5227,19 +5235,19 @@ msgstr ""
"Režimy, ve kterých volající aplikace může otevřít umístění vybrané v "
"postranní liště"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4377
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4507
msgid "Show 'Desktop'"
msgstr "Zobrazovat „Plochu“"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4378
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4508
msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
msgstr "Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na složku Plocha"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4383
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4513
msgid "Show 'Connect to Server'"
msgstr "Zobrazovat „Připojit k serveru“"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4384
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4514
msgid ""
"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
"dialog"
......@@ -5247,17 +5255,17 @@ msgstr ""
"Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na dialogové okno "
"„Připojit k serveru“"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4389
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4519
msgid "Show 'Enter Location'"
msgstr "Zobrazit „Zadat umístění“"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4390
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4520
msgid ""
"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
msgstr ""
"Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na ruční zadání umístění"
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4396
#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4526
msgid "Whether the sidebar only includes local files"
msgstr "Jestli má postranní panel obsahovat jen místní soubory"
......@@ -6168,15 +6176,15 @@ msgstr "Živé posunování"
msgid "Kinetic scrolling mode."
msgstr "Režim živého posunování."
#: ../gtk/gtksearchbar.c:407
#: ../gtk/gtksearchbar.c:423
msgid "Search Mode Enabled"
msgstr "Zapnut vyhledávací režim"
#: ../gtk/gtksearchbar.c:408
#: ../gtk/gtksearchbar.c:424
msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
msgstr "Zda je vyhledávací režim zapnutý a lišta hledání zobrazena"
#: ../gtk/gtksearchbar.c:419
#: ../gtk/gtksearchbar.c:435
msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
msgstr "Zda na liště nástrojů zobrazovat zavírací tlačítko"
......@@ -7049,7 +7057,7 @@ msgstr "Vyžaduje pozornost"
msgid "Whether this page needs attention"
msgstr "Jestli tato stránka vyžaduje pozornost"
#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:515 ../gtk/gtkstackswitcher.c:516
#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:523 ../gtk/gtkstackswitcher.c:524
msgid "Stack"
msgstr "Zásobník"
......@@ -8802,39 +8810,3 @@ msgstr "Název profilu barev"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
msgid "The title of the color profile to use"
msgstr "Název profilu barev, který se má použít"
#~ msgid "Hold Time"
#~ msgstr "Doba držení"
#~ msgid "Hold Time (in milliseconds)"
#~ msgstr "Doba držení (v milisekundách)"
#~ msgid "Drag Threshold"
#~ msgstr "Práh tažení"
#~ msgid "Drag Threshold (in pixels)"
#~ msgstr "Práh tažení (v pixelech)"
#~ msgid "Width of resize grip"
#~ msgstr "Šířka úchytu pro změnu velikosti"
#~ msgid "Height of resize grip"
#~ msgstr "Výška úchytu pro změnu velikosti"
#~ msgid "menu-model"
#~ msgstr "menu-model"
#~ msgid "The dropdown menu's model."
#~ msgstr "Model rozbalovací nabídky."
#~ msgid "align-widget"
#~ msgstr "align-widget"
#~ msgid "direction"
#~ msgstr "směr"
#~ msgid "Window the coordinates are based upon"
#~ msgstr "Okno, na kterém jsou založeny souřadnice"
#~ msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
#~ msgstr "Vzorek používaný při kreslení čáry indikátoru zaměření"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment