vi.po 25.4 KB
Newer Older
1 2 3
# Vietnamese translations for polari package.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho gói polari.
# This file is distributed under the same license as the polari package.
4
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2017, 2019.
5 6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: polari master\n"
9 10 11
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/polari/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-03 19:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-04 07:04+0700\n"
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:3 data/resources/main-window.ui:39
msgid "Polari"
msgstr "Polari"

#: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:8
27
#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:4 src/application.js:829
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
msgid "An Internet Relay Chat Client for GNOME"
msgstr "Trình khách Internet Relay Chat dành cho GNOME"

#: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple Internet Relay Chat (IRC) client that is designed to integrate "
"seamlessly with GNOME; it features a simple and beautiful interface which "
"allows you to focus on your conversations."
msgstr ""
"Một trình khách Internet Relay Chat (IRC) cái mà được thiết kế để tích hợp "
"với GNOME; tính đơn giản và giao điện đẹp làm cho bạn chú tâm vào các cuộc "
"đối thoại của mình."

#: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:15
msgid ""
"You can use Polari to publicly chat with people in a channel, and to have "
"private one-to-one conversations. Notifications make sure that you never "
"miss an important message — for private conversations, they even allow you "
"to reply instantly without switching back to the application!"
msgstr ""
"Bạn có thể sử dụng Polari để chat công khai với những người khác trong một "
"kênh, và thực hiện trao đổi một-một. Các thông báo để đảm bảo rằng bạn không "
"bao giờ bỏ lỡ một lời nhắn quan trọng nào - với các trao đổi riêng, chúng "
"thậm chí cho phép bạn trả lời ngay lập tức mà không cần quay trở lại ứng "
"dụng!"

54 55 56 57
#: data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in:48
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Dự án GNOME"

58 59 60 61 62 63 64 65
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Polari"
msgstr "org.gnome.Polari"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Polari.desktop.in:15
msgid "IRC;Internet;Relay;Chat;"
66
msgstr "IRC;Internet;Relay;Chat;Chát;"
67 68 69 70 71 72 73 74 75

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:6
msgid "Saved channel list"
msgstr "Danh sách kênh đã lưu"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:7
msgid "List of channels to restore on startup"
msgstr "Danh sách các kênh được khôi phục khi khởi chạy"

76
#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:11 data/resources/main-window.ui:16
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
msgid "Run in Background"
msgstr "Chạy trên nền"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:12
msgid "Keep running in background when closed."
msgstr "Giữ cho nó vẫn chạy dưới nền hệ thống khi đóng lại."

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:16
msgid "Window size"
msgstr "Kích cỡ cửa sổ"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:17
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Kích thước cửa sổ (rộng và cao)."

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:21
msgid "Window maximized"
msgstr "Cửa sổ được phóng to"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:22
msgid "Window maximized state"
msgstr "Cửa sổ ở trạng thái phóng to hết cỡ"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:26
msgid "Last active channel"
msgstr "Kênh hoạt động cuối cùng"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:27
msgid "Last active (selected) channel"
msgstr "Kênh (đã chọn) hoạt động cuối cùng"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:34
msgid "Identify botname"
msgstr "Tên bot định danh"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:35
msgid "Nickname of the bot to identify with"
msgstr "Biệt hiệu của bot để định danh với"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:39
msgid "Identify command"
msgstr "Lệnh định danh"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:40
msgid "Command used to identify with bot"
msgstr "Lệnh được dùng để định danh với bot"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:44
msgid "Identify username"
msgstr "Tài khoản định danh"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:45
msgid "Username to use in identify command"
msgstr "Tài khoản được dùng trong lệnh định danh"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:49
msgid "Identify username supported"
msgstr "Tài khoản định danh được hỗ trợ"

#: data/org.gnome.Polari.gschema.xml:50
msgid "Whether the identify command is known to support the username parameter"
msgstr "Có nhận biết lệnh định danh để hỗ trợ tham số tài khoản"

#: data/resources/connection-details.ui:13
msgid "_Server Address"
msgstr "Địa chỉ _máy chủ"

#: data/resources/connection-details.ui:33
msgid "Net_work Name"
msgstr "Tên _mạng"

#: data/resources/connection-details.ui:49
#: data/resources/connection-details.ui:116
msgid "optional"
msgstr "tùy chọn"

#: data/resources/connection-details.ui:61
msgid "Use secure c_onnection"
msgstr "Dùng _kết nối an toàn"

#: data/resources/connection-details.ui:76
msgid "_Nickname"
msgstr "_Biệt hiệu"

#: data/resources/connection-details.ui:101
msgid "_Real Name"
msgstr "_Tên thật"

165
#: data/resources/connection-properties.ui:9 data/resources/entry-area.ui:109
166 167 168 169 170 171 172 173
#: data/resources/join-room-dialog.ui:11 src/initialSetup.js:84
msgid "_Cancel"
msgstr "Thô_i"

#: data/resources/connection-properties.ui:17
msgid "_Apply"
msgstr "Á_p dụng"

174
#: data/resources/entry-area.ui:38
175 176 177
msgid "Change nickname"
msgstr "Đổi tên hiệu"

178
#: data/resources/entry-area.ui:119
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
msgid "_Paste"
msgstr "_Dán"

#: data/resources/help-overlay.ui:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Chung"

#: data/resources/help-overlay.ui:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Join Room"
msgstr "Vào phòng"

#: data/resources/help-overlay.ui:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "Leave Room"
msgstr "Rời phòng"

#: data/resources/help-overlay.ui:34
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Userlist"
msgstr "Hiển thị danh sách người dùng"

#: data/resources/help-overlay.ui:41
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Emoji Picker"
msgstr "Hiển thị Bộ chọn Emoji"

#: data/resources/help-overlay.ui:48
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"

#: data/resources/help-overlay.ui:55
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Phím tắt"

#: data/resources/help-overlay.ui:64
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Điều hướng"

#: data/resources/help-overlay.ui:68
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next Room"
msgstr "Phòng kế tiếp"

#: data/resources/help-overlay.ui:75
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous Room"
msgstr "Phòng kế trước"

#: data/resources/help-overlay.ui:82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next Room with Unread Messages"
msgstr "Phòng kế tiếp mà có tin nhắn chưa đọc"

#: data/resources/help-overlay.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous Room with Unread Messages"
msgstr "Phòng kế trước mà có tin nhắn chưa đọc"

#: data/resources/help-overlay.ui:96
msgctxt "shortcut window"
msgid "First Room"
msgstr "Phòng đầu tiên"

#: data/resources/help-overlay.ui:103
msgctxt "shortcut window"
msgid "Last Room"
msgstr "Phòng cuối cùng"

#: data/resources/help-overlay.ui:110
msgctxt "shortcut window"
msgid "First – Ninth Room"
msgstr "Phòng 1 đến 9"

#: data/resources/initial-setup-window.ui:10
msgid "Polari Setup"
msgstr "Cài đặt Polari"

#: data/resources/initial-setup-window.ui:60
msgid "Not connected"
msgstr "Chưa kết nối"

#: data/resources/initial-setup-window.ui:73
msgid "Please connect to the internet to continue the setup."
msgstr "Vui lòng kết nối internet sau đó tiếp tục cài đặt."

#: data/resources/initial-setup-window.ui:109
#: data/resources/initial-setup-window.ui:159
msgid "Welcome to Polari"
msgstr "Chào mừng bạn dùng Polari"

#: data/resources/initial-setup-window.ui:121
msgid ""
"Polari is an easy way to chat using IRC. Select a network to get started."
msgstr "Polari là cách dễ dàng để chat sử dụng IRC. Chọn một mạng để bắt đầu."

#: data/resources/initial-setup-window.ui:171
msgid ""
"Select rooms you want to connect to. You can add more networks and rooms "
"later, by clicking the + button."
msgstr ""
"Chọn các phòng mà bạn muốn kết nối. Bạn có thể thêm nhiều mạng và phòng sau "
"này, bằng các bấm và nút +."

287
#: data/resources/join-room-dialog.ui:4 src/joinDialog.js:234
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
msgid "Join Chat Room"
msgstr "Tham gia phòng"

#: data/resources/join-room-dialog.ui:19
msgid "_Join"
msgstr "_Tham gia"

#: data/resources/join-room-dialog.ui:46
msgid "C_onnection"
msgstr "_Kết nối"

#: data/resources/join-room-dialog.ui:75
msgid "_Add Network"
msgstr "_Thêm mạng"

#: data/resources/join-room-dialog.ui:159
msgid "_Add"
msgstr "T_hêm"

#: data/resources/join-room-dialog.ui:178
msgid "_Custom Network"
msgstr "Mạng _Tùy chỉnh"

311
#: data/resources/main-window.ui:22
312 313 314
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Phím tắt"

315
#: data/resources/main-window.ui:26
316 317 318
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"

319
#: data/resources/main-window.ui:30
320 321 322
msgid "About"
msgstr "Giới thiệu"

323
#: data/resources/main-window.ui:34 data/resources/menus.ui:6
324 325 326
msgid "Quit"
msgstr "Thoát"

327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
#: data/resources/main-window.ui:55 data/resources/main-window.ui:69
msgid "Add rooms and networks"
msgstr "Thêm phòng và mạng"

#: data/resources/main-window.ui:196
msgid "Show connected users"
msgstr "Hiển thị các người dùng đã kết nối"

#: data/resources/nick-popover.ui:16
msgid "Change nickname:"
msgstr "Đổi tên hiệu:"

#: data/resources/nick-popover.ui:27
msgid "_Change"
msgstr "Tha_y đổi"

#: data/resources/room-list-header.ui:145
344 345 346
msgid "Connect"
msgstr "Kết nối"

347
#: data/resources/room-list-header.ui:152
348 349 350
msgid "Reconnect"
msgstr "Tái kết nối"

351 352 353 354 355
#: data/resources/room-list-header.ui:159
msgid "Disconnect"
msgstr "Ngắt kết nối"

#: data/resources/room-list-header.ui:166
356 357 358
msgid "Remove"
msgstr "Gỡ bỏ"

359
#: data/resources/room-list-header.ui:173
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
msgid "Properties"
msgstr "Thuộc tính"

#: data/resources/server-room-list.ui:45
msgid "Enter room name to add"
msgstr "Nhập vào tên phòng muốn thêm"

#: data/resources/user-details.ui:27
msgid "Loading details"
msgstr "Đang tải chi tiết"

#: data/resources/user-details.ui:60
msgid "Last Activity:"
msgstr "Hoạt động lần cuối:"

#: data/resources/user-details.ui:159
msgid "Will notify if user appears online."
msgstr "Sẽ thông báo nếu người dùng xuất hiện trực tuyến."

#: data/resources/user-details.ui:181
msgid "Start Conversation"
msgstr "Bắt đầu trao đổi"

383
#: src/application.js:43
384 385 386
msgid "Start Telepathy client"
msgstr "Khởi chạy máy khách Telepathy"

387 388 389 390 391 392 393 394 395
#: src/application.js:48
msgid "Start in debug mode"
msgstr "Bắt đầu ở chế độ gỡ lỗi"

#: src/application.js:51
msgid "Allow running alongside another instance"
msgstr "Cho phép chạy bên cạnh các minh dụ khác"

#: src/application.js:54
396 397 398
msgid "Print version and exit"
msgstr "In ra thông tin phiên bản rồi thoát"

399
#: src/application.js:462 src/utils.js:186
400 401 402
msgid "Failed to open link"
msgstr "Gặp lỗi khi mở liên kết"

403
#: src/application.js:753
404 405 406 407
#, javascript-format
msgid "%s removed."
msgstr "Đã gỡ bỏ %s."

408
#: src/application.js:828
409 410 411
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa GNOME <gnome-vi-list@gnome.org>"

412
#: src/application.js:834
413 414 415
msgid "Learn more about Polari"
msgstr "Tìm hiểu thêm về Polari"

416
#: src/appNotifications.js:87
417 418 419
msgid "Undo"
msgstr "Hoàn tác"

420
#: src/chatView.js:137
421 422 423
msgid "New Messages"
msgstr "Tin nhắn mới"

424
#: src/chatView.js:792
425 426 427
msgid "Open Link"
msgstr "Mở liên kết"

428
#: src/chatView.js:798
429 430 431
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Chép địa chỉ liên kết"

432
#: src/chatView.js:971
433 434 435 436
#, javascript-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s bây giờ đổi thành %s"

437
#: src/chatView.js:976
438 439 440 441
#, javascript-format
msgid "%s has disconnected"
msgstr "%s đã ngắt kết nối"

442
#: src/chatView.js:985
443 444 445 446
#, javascript-format
msgid "%s has been kicked by %s"
msgstr "%s đã bị đá bởi %s"

447
#: src/chatView.js:986
448 449 450 451
#, javascript-format
msgid "%s has been kicked"
msgstr "%s đã bị đá"

452
#: src/chatView.js:993
453 454 455 456
#, javascript-format
msgid "%s has been banned by %s"
msgstr "%s đã bị cấm bởi %s"

457
#: src/chatView.js:994
458 459 460 461
#, javascript-format
msgid "%s has been banned"
msgstr "%s đã bị cấm"

462
#: src/chatView.js:999
463 464 465 466
#, javascript-format
msgid "%s joined"
msgstr "%s đã gia nhập"

467
#: src/chatView.js:1004
468 469 470 471
#, javascript-format
msgid "%s left"
msgstr "%s rời đi"

472
#: src/chatView.js:1097
473 474 475 476 477
#, javascript-format
msgid "%d user joined"
msgid_plural "%d users joined"
msgstr[0] "%d người dùng đã gia nhập"

478
#: src/chatView.js:1100
479 480 481 482 483 484 485
#, javascript-format
msgid "%d user left"
msgid_plural "%d users left"
msgstr[0] "%d người dùng rời đi"

#. today
#. Translators: Time in 24h format
486
#: src/chatView.js:1167
487 488 489 490 491 492
msgid "%H∶%M"
msgstr "%H∶%M"

#. yesterday
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
493
#: src/chatView.js:1172
494 495 496 497 498 499 500
#, no-c-format
msgid "Yesterday, %H∶%M"
msgstr "%H:%M, hôm qua"

#. this week
#. Translators: this is the week day name followed by a time
#. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30"
501
#: src/chatView.js:1177
502 503 504 505 506 507 508 509
#, no-c-format
msgid "%A, %H∶%M"
msgstr "%H∶%M, %A"

#. this year
#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 24h format.
#. i.e. "May 25, 14:30"
510
#: src/chatView.js:1183
511 512 513 514 515 516 517 518
#, no-c-format
msgid "%B %d, %H∶%M"
msgstr "%H∶%M, %d %B"

#. before this year
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 24h format.
#. i.e. "May 25 2012, 14:30"
519
#: src/chatView.js:1189
520 521 522 523 524 525
#, no-c-format
msgid "%B %d %Y, %H∶%M"
msgstr "%H∶%M, %d %B %Y"

#. today
#. Translators: Time in 12h format
526
#: src/chatView.js:1194
527 528 529 530 531 532
msgid "%l∶%M %p"
msgstr "%l∶%M %p"

#. yesterday
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm"
533
#: src/chatView.js:1199
534 535 536 537 538 539 540
#, no-c-format
msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
msgstr "%l∶%M %p, hôm qua"

#. this week
#. Translators: this is the week day name followed by a time
#. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm"
541
#: src/chatView.js:1204
542 543 544 545 546 547 548 549
#, no-c-format
msgid "%A, %l∶%M %p"
msgstr "%A, %l∶%M %p"

#. this year
#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 12h format.
#. i.e. "May 25, 2:30 pm"
550
#: src/chatView.js:1210
551 552 553 554 555 556 557 558
#, no-c-format
msgid "%B %d, %l∶%M %p"
msgstr "%l:%M %p, %d %B"

#. before this year
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 12h format.
#. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"
559
#: src/chatView.js:1216
560 561 562 563 564 565 566 567
#, no-c-format
msgid "%B %d %Y, %l∶%M %p"
msgstr "%l:%M %p, %d %B %Y"

#: src/connections.js:54
msgid "Already added"
msgstr "Đã được thêm rồi"

568 569 570 571 572
#: src/connections.js:117
msgid "No results."
msgstr "Không tìm thấy kết quả nào."

#: src/connections.js:519
573 574 575 576
#, javascript-format
msgid "“%s” Properties"
msgstr "Các thuộc tính “%s”"

577
#: src/connections.js:563
578 579 580 581 582 583 584
msgid ""
"Polari disconnected due to a network error. Please check if the address "
"field is correct."
msgstr ""
"Polari ngắt kết nối bởi vì một lỗi mạng. Vui lòng kiểm tra xem trường địa "
"chỉ có đúng không."

585
#: src/entryArea.js:372
586 587 588 589 590
#, javascript-format
msgid "Paste %s line of text to public paste service?"
msgid_plural "Paste %s lines of text to public paste service?"
msgstr[0] "Dán %s dòng văn bản cho dịch vụ dán công cộng chứ?"

591
#: src/entryArea.js:376
592 593 594 595 596
#, javascript-format
msgid "Uploading %s line of text to public paste service…"
msgid_plural "Uploading %s lines of text to public paste service…"
msgstr[0] "Đang tải lên %s dòng văn bản đến dịch vụ dán công cộng…"

597
#: src/entryArea.js:383
598 599 600
msgid "Upload image to public paste service?"
msgstr "Tải ảnh lên dịch vụ dán công cộng?"

601
#: src/entryArea.js:384
602 603 604 605
msgid "Uploading image to public paste service…"
msgstr "Đang tải ảnh lên dịch vụ dán công cộng…"

#. Translators: %s is a filename
606
#: src/entryArea.js:405
607 608 609 610 611
#, javascript-format
msgid "Upload “%s” to public paste service?"
msgstr "Tải “%s” lên dịch vụ dán công cộng?"

#. Translators: %s is a filename
612
#: src/entryArea.js:407
613 614 615 616 617
#, javascript-format
msgid "Uploading “%s” to public paste service…"
msgstr "Đang tải “%s” lên dịch vụ dán công cộng…"

#. translators: %s is a nick, #%s a channel
618
#: src/entryArea.js:416
619 620 621 622
#, javascript-format
msgid "%s in #%s"
msgstr "%s trong #%s"

623
#: src/entryArea.js:418
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
#, javascript-format
msgid "Paste from %s"
msgstr "Dán từ %s"

#: src/initialSetup.js:84
msgid "_Back"
msgstr "Kế t_rước"

#: src/initialSetup.js:85
msgid "_Done"
msgstr "_Xong"

#: src/initialSetup.js:85
msgid "_Next"
msgstr "_Kế tiếp"

#. commands that would be nice to support:
#.
#. AWAY: N_("/AWAY [<message>] — sets or unsets away message"),
#. LIST: N_("/LIST [<channel>] — lists stats on <channel>, or all channels on the server"),
#. MODE: "/MODE <mode> <nick|channel> — ",
#. NOTICE: N_("/NOTICE <nick|channel> <message> — sends notice to <nick|channel>"),
#. OP: N_("/OP <nick> — gives channel operator status to <nick>"),
#. WHOIS: N_("/WHOIS <nick> — requests information on <nick>"),
#.
649
#: src/ircParser.js:23
650 651 652 653 654 655
msgid ""
"/CLOSE [<channel>] [<reason>] — closes <channel>, by default the current one"
msgstr ""
"/CLOSE [<channel>] [<reason>] — đóng <channel>, theo mặc định là kênh hiện "
"tại"

656
#: src/ircParser.js:24
657 658 659 660 661 662 663
msgid ""
"/HELP [<command>] — displays help for <command>, or a list of available "
"commands"
msgstr ""
"/HELP [<command>] — hiển thị trợ giúp cho <lệnh>, hoặc một danh sách các "
"lệnh sẵn có"

664
#: src/ircParser.js:25
665 666 667 668 669
msgid ""
"/INVITE <nick> [<channel>] — invites <nick> to <channel>, or the current one"
msgstr ""
"/INVITE <nick> [<channel>] — mời <nick> vào <channel>, hay kênh hiện tại"

670
#: src/ircParser.js:26
671 672 673
msgid "/JOIN <channel> — joins <channel>"
msgstr "/JOIN <channel> — gia nhập <kênh>"

674
#: src/ircParser.js:27
675 676 677
msgid "/KICK <nick> — kicks <nick> from current channel"
msgstr "/KICK <nick> — đá <nick> khỏi kênh hiện tại"

678
#: src/ircParser.js:28
679 680 681
msgid "/ME <action> — sends <action> to the current channel"
msgstr "/ME <action> — gửi <action> tới kênh hiện tại"

682
#: src/ircParser.js:29
683 684 685
msgid "/MSG <nick> [<message>] — sends a private message to <nick>"
msgstr "/MSG <nick> [<message>] — gửi lời nhắn riêng cho <nick>"

686
#: src/ircParser.js:30
687 688 689
msgid "/NAMES — lists users on the current channel"
msgstr "/NAMES — liệt kê các người dùng trên kênh hiện tại"

690
#: src/ircParser.js:31
691 692 693
msgid "/NICK <nickname> — sets your nick to <nickname>"
msgstr "/NICK <nickname> — đặt biệt hiệu của bạn thành <nickname>"

694
#: src/ircParser.js:32
695 696 697 698 699
msgid ""
"/PART [<channel>] [<reason>] — leaves <channel>, by default the current one"
msgstr ""
"/PART [<channel>] [<reason>] — rời <channel>, mặc định là kênh hiện tại"

700
#: src/ircParser.js:33
701 702 703
msgid "/QUERY <nick> — opens a private conversation with <nick>"
msgstr "/QUERY <nick> — mở một trao đổi kín với <nick>"

704
#: src/ircParser.js:34
705 706 707
msgid "/QUIT [<reason>] — disconnects from the current server"
msgstr "/QUIT [<reason>] — ngắt kết nối khỏi máy phục vụ hiện tại"

708
#: src/ircParser.js:35
709 710 711
msgid "/SAY <text> — sends <text> to the current room/contact"
msgstr "/SAY <text> — gửi <text> tới phòng/liên lạc hiện tại"

712
#: src/ircParser.js:36
713 714 715 716
msgid "/TOPIC <topic> — sets the topic to <topic>, or shows the current one"
msgstr ""
"/TOPIC <topic> — đặt chủ đề thành <topic>, hay hiển thị chủ đề hiện tại"

717
#: src/ircParser.js:39
718 719 720
msgid "Unknown command — try /HELP for a list of available commands"
msgstr "Không hiểu lệnh - hãy dùng /HELP để liệt kê các lệnh sẵn có"

721
#: src/ircParser.js:53
722 723 724 725
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Cách dùng: %s"

726
#: src/ircParser.js:89
727 728 729
msgid "Known commands:"
msgstr "Các lệnh có thể dùng:"

730
#: src/ircParser.js:190
731 732 733 734 735 736 737 738
#, javascript-format
msgid "Users on %s:"
msgstr "Người dùng trên %s:"

#: src/ircParser.js:270
msgid "No topic set"
msgstr "Chưa đặt chủ đề"

739
#: src/joinDialog.js:234
740 741 742
msgid "Add Network"
msgstr "Thêm mạng"

743
#: src/mainWindow.js:361
744 745 746 747 748
#, javascript-format
msgid "%d user"
msgid_plural "%d users"
msgstr[0] "%d tài khoản"

749
#: src/roomList.js:193
750 751 752
msgid "Leave chatroom"
msgstr "Rời phòng chat"

753
#: src/roomList.js:193
754 755 756
msgid "End conversation"
msgstr "Kết thúc trò truyện"

757
#: src/roomList.js:299
758 759 760 761 762 763
#, javascript-format
msgid "Network %s has an error"
msgstr "Mạng %s có lỗi"

#. Translators: This is an account name followed by a
#. server address, e.g. "GNOME (irc.gnome.org)"
764
#: src/roomList.js:370
765 766 767 768
#, javascript-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

769
#: src/roomList.js:377
770 771 772
msgid "Connection Problem"
msgstr "Trục trặc về kết nối"

773
#: src/roomList.js:394
774 775 776
msgid "Connected"
msgstr "Đã kết nối"

777
#: src/roomList.js:396
778 779 780
msgid "Connecting…"
msgstr "Đang kết nối…"

781
#: src/roomList.js:398 src/userList.js:426
782 783 784
msgid "Offline"
msgstr "Ngoại tuyến"

785
#: src/roomList.js:400
786 787 788
msgid "Unknown"
msgstr "Chưa biết"

789
#: src/roomList.js:420
790 791 792 793
#, javascript-format
msgid "Could not connect to %s in a safe way."
msgstr "Không thể kết nối đến %s theo cách anh toàn."

794
#: src/roomList.js:423
795 796 797 798
#, javascript-format
msgid "%s requires a password."
msgstr "%s yêu cầu mật khẩu."

799
#: src/roomList.js:429
800 801 802 803
#, javascript-format
msgid "Could not connect to %s. The server is busy."
msgstr "Không thể kết nối đến %s. Máy phục vụ đang bận."

804
#: src/roomList.js:432
805 806 807 808
#, javascript-format
msgid "Could not connect to %s."
msgstr "Không thể kết nối đến %s. "

809
#: src/roomStack.js:123
810 811 812 813 814 815 816
msgid "_Save Password"
msgstr "_Lưu mật khẩu"

#: src/roomStack.js:133
msgid "Should the password be saved?"
msgstr "Mật khẩu có nên được lưu lại không?"

817
#: src/roomStack.js:180
818 819 820
msgid "Join a room using the + button."
msgstr "Gia nhập một phòng bằng cách bấm vào nút +"

821
#: src/telepathyClient.js:418
822 823 824 825 826
msgid "Good Bye"
msgstr "Tạm biệt"

#. Translators: Those are a botname and an accountName, e.g.
#. "Save NickServ password for GNOME"
827
#: src/telepathyClient.js:598
828 829 830 831
#, javascript-format
msgid "Save %s password for %s?"
msgstr "Lưu mật khẩu %s cho %s chứ?"

832 833 834 835 836 837 838
#: src/telepathyClient.js:599
#, javascript-format
msgid ""
"Identification will happen automatically the next time you connect to %s"
msgstr "Định danh sẽ xảy ra tự động vào lần sau bạn kết nối đến %s"

#: src/telepathyClient.js:602
839 840 841
msgid "Save"
msgstr "Ghi lại"

842 843 844 845 846 847 848
#. Translators: This is the title of the notification announcing a newly
#. received message, in the form "user-nickname in room-display-name"
#: src/telepathyClient.js:625
#, javascript-format
msgid "%s in %s"
msgstr "%s trong %s"

849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884
#: src/userList.js:237
#, javascript-format
msgid "%d second ago"
msgid_plural "%d seconds ago"
msgstr[0] "%d giây trước"

#: src/userList.js:242
#, javascript-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
msgstr[0] "%d phút trước"

#: src/userList.js:247
#, javascript-format
msgid "%d hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
msgstr[0] "%d giờ trước"

#: src/userList.js:252
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d ngày trước"

#: src/userList.js:257
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
msgstr[0] "%d tuần trước"

#: src/userList.js:261
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "%d tháng trước"

885
#: src/userList.js:422
886 887 888
msgid "Available in another room."
msgstr "Sẵn ở phòng khác."

889
#: src/userList.js:424
890 891 892
msgid "Online"
msgstr "Trực tuyến"

893
#: src/userList.js:582
894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905
msgid "No results"
msgstr "Không tìm thấy kết quả nào"

#: src/userTracker.js:315
msgid "User is online"
msgstr "Người dùng trực tuyến."

#: src/userTracker.js:316
#, javascript-format
msgid "User %s is now online."
msgstr "Người dùng %s giờ trực tuyến."

906
#: src/utils.js:106
907 908 909 910
#, javascript-format
msgid "Polari server password for %s"
msgstr "Mật khẩu máy phục vụ Polari cho %s"

911
#: src/utils.js:111
912 913 914
#, javascript-format
msgid "Polari NickServ password for %s"
msgstr "Mật khẩu máy phục vụ Polari NickServ cho %s"
915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932

#~ msgid "Run Polari in the Background?"
#~ msgstr "Chạy Polari ở dưới nền hệ thống?"

#~ msgid ""
#~ "Polari will continue to run when closed and will be automatically started "
#~ "on login."
#~ msgstr ""
#~ "Polari vẫn sẽ tiếp tục chạy khi đã đóng và sẽ tự động chạy khi đăng nhập."

#~ msgid "_Quit"
#~ msgstr "T_hoát"

#~ msgid "_Run in background"
#~ msgstr "_Chạy trên nền"

#~ msgid "All"
#~ msgstr "Tất cả"