Commit 0c26c368 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated translation from Espen Stefansen.

2007-05-08  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated translation from Espen Stefansen.

svn path=/trunk/; revision=596
parent 93ecb1b4
2007-05-08 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated translation from Espen Stefansen.
2007-05-2 Djihed Afifi <djihed@gmail.com>
* ar.po: Updated Arabic Translation by Khaled Hosny.
......
......@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-28 14:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-28 14:58+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-08 13:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-29 02:00+0100\n"
"Last-Translator: Espen Stefansen <espenas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -210,10 +210,11 @@ msgstr ""
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:7
msgid ""
"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
"desktop. Remote user's will not be able to use the mouse or keyboard."
"desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
msgstr ""
"Eksterne brukere som kan bare se skrivebordet. De vil ikke være i stand til "
"å bruke verken musen eller tastaturet."
"Hvis sann, så kan eksterne brukere som er tilkoblet skrivebordet, bare se "
"skrivebordet. De vil ikke være i stand til å bruke verken musen eller "
"tastaturet."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:8
msgid ""
......@@ -237,7 +238,11 @@ msgid ""
"If true, the server will only accept connections from localhost and network "
"connections will be rejected. Set this option to true if you wish to "
"exclusively use a tunneling mechanism to access the server, such as ssh."
msgstr "Hvis denne verdien er «true» vil tjeneren kun godta tilkoblinger fra localhost, og tilkoblinger via nettverket vil nektes. Sett dette alternativet til «true» hvis du utelukkende ønsker å bruke en tunneleringsmekanisme, slik som ssh, til å aksessere tjeneren"
msgstr ""
"Hvis denne verdien er «true» vil tjeneren kun godta tilkoblinger fra "
"localhost, og tilkoblinger via nettverket vil nektes. Sett dette "
"alternativet til «true» hvis du utelukkende ønsker å bruke en "
"tunneleringsmekanisme, slik som ssh, til å aksessere tjeneren"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
msgid "Listen an alternative port"
......@@ -291,7 +296,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key "
"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
msgstr "Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er satt til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
msgstr ""
"Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er "
"satt til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -314,7 +321,7 @@ msgstr ""
"Problem under registrering av det eksterne skrivebordet med bonobo-"
"activation. Avslutter...\n"
#: ../server/vino-status-icon.c:199
#: ../server/vino-status-icon.c:204
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying preferences:\n"
......@@ -323,7 +330,7 @@ msgstr ""
"Det oppsto en feil under visning av brukervalg:\n"
" %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:207
#: ../server/vino-status-icon.c:212
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -332,7 +339,7 @@ msgstr ""
"Det oppsto en feil under visning av hjelp:\n"
" %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:230
#: ../server/vino-status-icon.c:235
msgid ""
"Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
"\n"
......@@ -359,99 +366,101 @@ msgstr ""
"av lisensen, eller (hvis du ønsker det) enhver senere versjon.\n"
"\n"
"Vino distribueres i håp om at programmet er nyttig, men uten NOEN\n"
"GARANTI, ikke engang implisitt garanti om at det er SALGBART eller PASSER ET\n"
"GARANTI, ikke engang implisitt garanti om at det er SALGBART eller PASSER "
"ET\n"
"BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for detaljer.\n"
"\n"
"Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med\n"
"dette programmet. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du skrive til Free Software\n"
"dette programmet. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du skrive til Free "
"Software\n"
"Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.\n"
#. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
#: ../server/vino-status-icon.c:245
#: ../server/vino-status-icon.c:250
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: ../server/vino-status-icon.c:251 ../server/vino-status-icon.c:534
#: ../server/vino-status-icon.c:256 ../server/vino-status-icon.c:560
msgid "GNOME Remote Desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:252
#: ../server/vino-status-icon.c:257
msgid "Share your desktop with other users"
msgstr "Del ditt skrivebord med andre brukere"
#: ../server/vino-status-icon.c:271
#: ../server/vino-status-icon.c:320
#, c-format
msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker å koble fra «%s»?"
#: ../server/vino-status-icon.c:273
#: ../server/vino-status-icon.c:322
#, c-format
msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
msgstr "Ekstern bruker fra «%s» vil bli frakoblet. Er du sikker?"
#: ../server/vino-status-icon.c:278
#: ../server/vino-status-icon.c:327
msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker å koble fra alle klienter?"
#: ../server/vino-status-icon.c:279
#: ../server/vino-status-icon.c:328
msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
msgstr "Alle eksterne brukere vil bli frakoblet. Er du sikker?"
#: ../server/vino-status-icon.c:291
#: ../server/vino-status-icon.c:340
msgid "Disconnect"
msgstr "Koble fra"
#: ../server/vino-status-icon.c:342
#: ../server/vino-status-icon.c:365
msgid "_Preferences"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../server/vino-status-icon.c:354
#: ../server/vino-status-icon.c:377
msgid "Disconnect all"
msgstr "Koble fra alle"
#: ../server/vino-status-icon.c:367
#: ../server/vino-status-icon.c:399
#, c-format
msgid "Disconnect %s"
msgstr "Koble fra %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:384
#: ../server/vino-status-icon.c:416
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../server/vino-status-icon.c:392
#: ../server/vino-status-icon.c:424
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../server/vino-status-icon.c:426
#: ../server/vino-status-icon.c:458
#, c-format
msgid "One person is connected"
msgid_plural "%d people are connected"
msgstr[0] "En person er koblet til"
msgstr[1] "%d personer er koblet til"
#: ../server/vino-status-icon.c:536
#: ../server/vino-status-icon.c:562
msgid "Error initializing libnotify\n"
msgstr "Feil ved initiering av libnotify\n"
#: ../server/vino-status-icon.c:550
#: ../server/vino-status-icon.c:576
msgid "Another user is viewing your desktop"
msgstr "En annen bruker ser på ditt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:551
#: ../server/vino-status-icon.c:577
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
msgstr "En bruker på datamaskin «%s» ser på ditt skrivebord."
#: ../server/vino-status-icon.c:556
#: ../server/vino-status-icon.c:582
msgid "Another user is controlling your desktop"
msgstr "En annen bruker kontrollerer ditt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:557
#: ../server/vino-status-icon.c:583
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
msgstr "En bruker på datamaskin «%s» kontrollerer ditt skrivebord."
#: ../server/vino-status-icon.c:579
#: ../server/vino-status-icon.c:605
#, c-format
msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
msgstr "Feil under visning av meldingsboble: %s\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment