Commit 25947f3c authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2007-02-28  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=543
parent 16bdfa01
2007-02-28 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2007-02-27 Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-24 11:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-24 11:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-28 14:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-28 14:58+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,16 +16,17 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:619 ../server/vino-dbus-listener.c:324
#: ../capplet/vino-preferences.c:635 ../capplet/vino-preferences.c:670
#: ../server/vino-dbus-listener.c:324
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilkobling til buss: %s\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:832
#: ../capplet/vino-preferences.c:880
msgid "Send this command by email"
msgstr "Send denne kommandoen via e-post"
#: ../capplet/vino-preferences.c:867
#: ../capplet/vino-preferences.c:915
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -128,15 +129,15 @@ msgstr "vino-mdns:showusername"
msgid "%s's remote desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord for %s"
#: ../server/vino-prompt.c:143
#: ../server/vino-prompt.c:142
msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"
#: ../server/vino-prompt.c:144
#: ../server/vino-prompt.c:143
msgid "The screen on which to display the prompt"
msgstr "Skjermen hvor spørsmålsdialogen skal vises"
#: ../server/vino-prompt.c:344
#: ../server/vino-prompt.c:343
#, c-format
msgid ""
"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
......@@ -236,7 +237,7 @@ msgid ""
"If true, the server will only accept connections from localhost and network "
"connections will be rejected. Set this option to true if you wish to "
"exclusively use a tunneling mechanism to access the server, such as ssh."
msgstr ""
msgstr "Hvis denne verdien er «true» vil tjeneren kun godta tilkoblinger fra localhost, og tilkoblinger via nettverket vil nektes. Sett dette alternativet til «true» hvis du utelukkende ønsker å bruke en tunneleringsmekanisme, slik som ssh, til å aksessere tjeneren"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
msgid "Listen an alternative port"
......@@ -290,7 +291,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key "
"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
msgstr ""
msgstr "Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er satt til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -313,7 +314,7 @@ msgstr ""
"Problem under registrering av det eksterne skrivebordet med bonobo-"
"activation. Avslutter...\n"
#: ../server/vino-status-icon.c:194
#: ../server/vino-status-icon.c:199
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying preferences:\n"
......@@ -322,7 +323,7 @@ msgstr ""
"Det oppsto en feil under visning av brukervalg:\n"
" %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:202
#: ../server/vino-status-icon.c:207
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -331,7 +332,7 @@ msgstr ""
"Det oppsto en feil under visning av hjelp:\n"
" %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:225
#: ../server/vino-status-icon.c:230
msgid ""
"Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
"\n"
......@@ -350,93 +351,107 @@ msgid ""
"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
"02110-1301, USA.\n"
msgstr ""
"Lisensiert under GNU General Public License versjon 2\n"
"\n"
"Vino er fri programvare. Du kan redistribuere og/eller\n"
"endre programmet under betingelsene gitt i GNU General Public License\n"
"som utgitt av Free Software Foundation; enten versjon 2\n"
"av lisensen, eller (hvis du ønsker det) enhver senere versjon.\n"
"\n"
"Vino distribueres i håp om at programmet er nyttig, men uten NOEN\n"
"GARANTI, ikke engang implisitt garanti om at det er SALGBART eller PASSER ET\n"
"BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for detaljer.\n"
"\n"
"Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med\n"
"dette programmet. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du skrive til Free Software\n"
"Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.\n"
#. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
#: ../server/vino-status-icon.c:240
#: ../server/vino-status-icon.c:245
msgid "translator-credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
#: ../server/vino-status-icon.c:246 ../server/vino-status-icon.c:517
#: ../server/vino-status-icon.c:251 ../server/vino-status-icon.c:534
msgid "GNOME Remote Desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:247
#: ../server/vino-status-icon.c:252
msgid "Share your desktop with other users"
msgstr "Del ditt skrivebord med andre brukere"
#: ../server/vino-status-icon.c:266
#: ../server/vino-status-icon.c:271
#, c-format
msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker å koble fra «%s»?"
#: ../server/vino-status-icon.c:268
#: ../server/vino-status-icon.c:273
#, c-format
msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
msgstr "Ekstern bruker fra «%s» vil bli frakoblet. Er du sikker?"
#: ../server/vino-status-icon.c:273
#: ../server/vino-status-icon.c:278
msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker å koble fra alle klienter?"
#: ../server/vino-status-icon.c:274
#: ../server/vino-status-icon.c:279
msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
msgstr "Alle eksterne brukere vil bli frakoblet. Er du sikker?"
#: ../server/vino-status-icon.c:286
#: ../server/vino-status-icon.c:291
msgid "Disconnect"
msgstr "Koble fra"
#: ../server/vino-status-icon.c:337
#: ../server/vino-status-icon.c:342
msgid "_Preferences"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../server/vino-status-icon.c:349
#: ../server/vino-status-icon.c:354
msgid "Disconnect all"
msgstr "Koble fra alle"
#: ../server/vino-status-icon.c:362
#: ../server/vino-status-icon.c:367
#, c-format
msgid "Disconnect %s"
msgstr "Koble fra %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:379
#: ../server/vino-status-icon.c:384
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../server/vino-status-icon.c:387
#: ../server/vino-status-icon.c:392
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../server/vino-status-icon.c:421
#: ../server/vino-status-icon.c:426
#, c-format
msgid "One person is connected"
msgid_plural "%d people are connected"
msgstr[0] "En person er koblet til"
msgstr[1] "%d personer er koblet til"
#: ../server/vino-status-icon.c:519
#: ../server/vino-status-icon.c:536
msgid "Error initializing libnotify\n"
msgstr "Feil ved initiering av libnotify\n"
#: ../server/vino-status-icon.c:532
#: ../server/vino-status-icon.c:550
msgid "Another user is viewing your desktop"
msgstr "En annen bruker ser på ditt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:533
#: ../server/vino-status-icon.c:551
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
msgstr "En bruker på datamaskin «%s» ser på ditt skrivebord."
#: ../server/vino-status-icon.c:538
#: ../server/vino-status-icon.c:556
msgid "Another user is controlling your desktop"
msgstr "En annen bruker kontrollerer ditt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:539
#: ../server/vino-status-icon.c:557
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
msgstr "En bruker på datamaskin «%s» kontrollerer ditt skrivebord."
#: ../server/vino-status-icon.c:561
#: ../server/vino-status-icon.c:579
#, c-format
msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
msgstr "Feil under visning av meldingsboble: %s\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment